Проф. др Драгослав Херцег

Проф. др Драгослав Херцег

Проф. др Драгослав Херцег

Природно-математички факултет Нови Сад

Проф. др Драгослав Херцег, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, рођен је 1948. године у Кули, Војводина, Србија, од оца Ђорђа и мајке Милосаве Пејак. Основну школу и Гимназију “Јован Јовановић Змај” завршио је у Новом Саду. На студије математике Природно-математичког факултета у Новом Саду уписао се школске 1967/68. године а дипломирао је 1971. На истом факултету је завршио последипломске студије, одбраном магистарске тезе “Приближно решавање неких класа операторских једначина” 1976. године, и одбранио докторску дисертацију “Диференцни поступци са нееквидистантним мрежама” 1980. године.

Школске 1971/72. године радио је као асистент на Вишој техничкој школи у Новом Саду. На Природно-математичком факултету у Новом Саду изабран је за асистента 1972, за доцента 1980, за ванредног професора 1985. и за редовног професора 1989. године. На научном усавршавању у Математичком институту Универзитета у Минстеру, Немачка, провео је осам месеци 1977/78. године. Био је гостујући професор у Коимбри, Португалија, 1989. године.
Био је ректор Унивевзитета у Новом Саду (1991-1996), декан Природно-математичког факултета у Новом Саду 1985-1987, продекан Природно-математичког факултета за математику (1996-1998), ди-ректор Института за математику (1980-1985, 1989-1991), руководилац Института за математику 1998-2002, шеф рачунског центра (1979-1980), председник Савета Фонда Универзитетског образовања Војво-дине, члан Републичког савета за науку, члан Републичког савета за унапређење универзитетског образовања и председник Управног одбо-ра Математичког института у Београду (1998-2001).
Сада је директор Департмана за математику и информатику Природно-математичког факултета у Новом Саду и попредседник Матице српске.
Натсаву на основним и последипломски студијама држао је на више факултета Универзитета у Новом Саду: Природно-математички, Технолошки, Медицински, Учитељски, Факултет техничких наука.
Био је ментор осам одбрањених докторских дисертација, осамнаест одбрањених магистарских теза, пет одбрањена специјали-стичка рада и осамнаест дипломских радова.
Био је члан више комисија за одбрану докторских дисертација и магистарских теза и специјалистичких радова на Природно-математич-ким факултетима у Новом Саду, и Београду, на Електронском факул-тету у Нишу, на Техмичком факултету “Михаило Пупин” у Зрењанину, на Економском факултету у Суботици, на Факултету техничких наука у Новом Саду, на Учитељском факултету у Сомбору.
Објавио је осамнаест уџбеника и збирки задатака за факултете, више школе и гимназије, и неколико приручника са четрдесетчетири издања. Такође је коаутор две монографије.
У току наставничке каријере уводио је и предавао већи број предмета. Посебно треба истаћи писање уџбеника и приручника за средње школе и активности у вези увођења рачунара у школску праксу. Аутор је првог средњошколског уџбеника из нумеричке математике у Србији (1979. и 1990.). Коаутор је и првих уџбеника са електронским додатком за интерактиван рад студената и ученика (2001. и 2003.).
За свој рад добио је више повеља, плакета и диплома, а Октобарску награду Новог Сада за изузетне научне резултате, развој научног подмлатка и организацију научног рада, као и популарисање нумеричке математике, добио је 1990. године.
Научна област којом се бави је математика, ужа научна област нумеричка математика.
Објавио је више од 110 научних радова у домаћим и водећим иностраним научним часописима из нумеричке математике.
Учествовао је са саопштењима на преко педесет домаћих и међународних конгреса и семинара.
Организовао је 26 научна скупова, од тога 12 домаћих, као пред-седник програмског одбора, једног међународног као члан организа-ционог одбора, једног међународног мини симпозијум на Другом свет-ском конгресу нелинеарне анализе у Атини 1996. године, четири дома-ћа као председник организационог одбора и осам домаћих као члан организационог одбора.
Од 1993. године је главни и одговарни уредник је часописа Novi Sad Journal of Mathematics. У истом часопису је био заменик главног и одговорног уредника од 1988. године, а члан редакције од 1983. године.
Рецензент је у више домаћих и страних научних часописа и у реферативним журналима Zentralblatt fur Mathematik (od 1984.) i Mathematical Reviews (od 1986.).
Одржао је више предавање по позиву у Немачкој, САД, Мађар-ској, Португалу и Југославији.
Био је руководилац домаћих научних пројеката: Нумеричка и статистичка обрада података, Војвођанска академија наука и умет-ности и Самоуправна интересна заједнице за научни рад Војводине од 1985-1993, Математички модели и структуре са применама, Репу-бличко министарство за науку Србије, од 1994. до 2000. године и једног међународног Numerical solution of operators equations, финансираног од стране National Science Foundation YU-USA, од 1988-1991. Сада руководи научним пројектом Нумеричко решавање операторских једначина (1840), Министарство за науку и технологију Србије.
Члана GAMM-а (Друштво за примењену математику и механи-ку, Немачка) од 1980, члана AMS (Америчко математичко друштво) од 1986, SIAM (Друштво за индустријску и примењену математику, САД) од 1992. године.
У научном раду професор Херцег се бавио нумеричким решава-њем контурних проблема са и без пертурбационог параметра и нуме-ричким решавањем саистема линеарних и нелинеарних једначина. У литератури је позната његова тротачкаста диференцна шема четвртог реда Хермитовог типа за нумеричко решавање сингуларно пертур-бованих контурних проблема обичних диференцијалних једначина.
У научном и стручном раду професора Херцега истиче се рад са младим научним радницима у оквиру Групе за нумеричку математику, којом руководи непрекидно од 1979. године.
Последњих неколико година професор Херцег се бави методи-ком наставе математике и организовао је више семинара за средњо-школске професоре на ту тему, као и специјалистичке студије на Природно-математичком факултету у Новом Саду.