Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh

Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh

Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh

Фармацеутски факултет

Проф. др Нада Т. Мајкић-Singh, редовни професор Фармацеутског факултета Универзитета у Београду, рођена је 1947. године у Мајкић Јапри, од оца Триве и мајке Маре Тополић. Дипломирала је на Фармацеутском факултету у Београду 1969. године, магистрирала 1972. и докторирала 1974. године са темом ”Постављање кинетичке методе за одређивање аеробних трансхидрогеназа уз ABTS”.  На Фармацеутском факултету у Београду ради од 1971. године као асистент за предмет медицинска биохемија. Бирана је у звање доцента (1978.) и ванредног професора (1984.), а редовни је професор медицинске биохемије и клиничке ензимологије од 1988. године.

Специјалиста је медицинске биохемије. Била је Управник Завода за медицинску биохемију Фармацеутског факултета у Београду (од 1984. до 1995.). Од 1986. године директор је Института за медицинску биохемију Клиничког центра Србије. Била је председник Управног одбора Завода за фармацију Србије (1993. – 2003.), као и први председник Скупштине Фармацеутске коморе Србије (од 1997. до 2001. године).
Била је председник Секције за медицинску биохемију Фармацеутског друштва Србије (1983 – 1987). Председник је Друштва медицинских биохемичара Југославије од 1988. године и национални представник у Међународној федерацији за клиничку хемију и лабораторијску медицину (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, IFCC), Форуму европских друштава за клиничку хемију (FESCC) и Балканској клиничко-лабораторијској федерацији (Balkan Clinical Laboratory Federation, BCLF).
Главни и одговорни уредник је часописа ”Југословенска медицинска биохемија” од 1991. године у ком периоду овај часопис постаје међународни. Члан је Редакционог одбора часописа Clinical Chemistry and Laboratory Medicine и рецензент је у више међународних часописа. Од 1994. до 2003. године била је председник Савезне Комисије за медицинску биохемију, као и Републичке Комисије за медицинску биохемију и клиничку биохемију, а од маја 1992. године председник је Комисије за примаријате Фармацеутског Друштва Србије.

Из области медицинске биохемије усавршавала се кроз последипломске и докторске студије у Заводу за медицинску биохемију Фармацеутског факултета под руководством проф. др Ивана Беркеша, као и у Енглеској (1972) у Лондонској политехничкој школи (North-East London Polytechnic School) и на Универзитету у Њукаслу, у Институтима за клиничку биохемију и експерименталну биологију (University of Newcastle upon Tyne, Newcastle University Hospital, Department of Clinical Biochemistry). Прва је у нашој земљи увела технике анализирања изоензима у клиничкој пракси, чиме је допринела едукацији специјализаната и последипломаца из медицинске биохемије.
Главне области њеног истраживачког рада су клиничка ензимологија, генетски полиморфизам, утицај лекова на ниво клиничко-биохемијских параметара, улога биолошки активних протеина у метаболичким процесима и стандардизација појединих клиничко-биохемијских метода. Руководила је истраживачким пројектима ”Методичка истраживања у аналитици ензима” (1976 – 1990), ”Генетски полиморфизми хумане крви” (1981 – 1990) и ”Улога биолошки активних протеина у метаболичким процесима” (1990 – 2001). Од 2002. године руководи пројектом ”Лабораторијски показатељи оштећења и дисфункције органа” који финансира Министарство за науку, технологије и развој Републике Србије. Аутор је са сарадницима преко 15 оригиналних поступака за одређивање активности ензима или супстрата помоћу ензима. Већина резултата истраживачког рада је штампана у водећим међународним часописима из области клиничке биохемије и ензимологије. Објавила је преко 350 научних и стручних радова (100 у домаћим; 140 у међународним и 110 у водећим међународним часописима) и 350 саопштења на домаћим и међународним конгресима из области медицинске биохемије. Одржала је преко 50 уводних, пленарних предавања. У Друштву медицинских биохемичара Југославије организовала је шест Конгреса медицинских биохемичара Југославије, два Балканска састанка лабораторијске медицине и више Биохемијских дана. Оснивач је Научне конференције ”Професор Иван Беркеш”, као и стручног годишњег састанка ”Новине у лабораторијској медицини” и трајних курсева усавршавања медицинских биохемичара.
Почев од 1986. године, са сарадницима се ангажовала на формирању и организацији обједињене клиничко-биохемијске службе у Клиничком центру Србије, која је прерасла у Институт за медицинску биохемију, као референтну лабораторијску службу у Србији и Југославији. С обзиром на то да Институт за медицинску биохемију Клиничког центра Србије обавља здравствену дијагностичку делатност од посебне важности, под њеним руководством у 2000. години у лабораторијама Института за медицинску биохемију први пут је у нашој земљи уведен систем менаџмента квалитетом према Стандарду ISO 9001:2001 и акредитација према стандарду ISO 17025. Институт такође спроводи национални програм спољашње контроле квалитета свих лабораторија у земљи, познат као YUNEQAS–медицинска биохемија. Под њеним руководством Институт остварује значајну међународну сарадњу.
Учествује у извођењу додипломске, последипломске и специјалистичке наставе на свим нивоима образовања из области медицинске биохемије. Посебно се ангажовала на формирању профила-медицински биохемичар, који се данас школује по савременом програму у оквиру петогодишњих студија на Фармацетуском факултету, као и осавремењивању програма специјализације из медицинске биохемије. Била је ментор при изради бројних магистарских радова, специјалистичких радова и докторских дисертација. Из области медицинске биохемије написала је 15 уџбеника, од којих нарочито треба поменути Клиничку ензимологију (1993) и Медицинску биохемију (1994). Уредник је монографија Advances in Laboratory Medicine (ДМБЈ – Београд, 1997) и Примена медицинске биохемије у лабораторијској медицини (ДМБЈ, 2000.) и први аутор и уредник монографија Развој медицинске биохемије у Југославији (ДМБЈ – Београд, 1998.) и Централна лабораторија и Институт за медицинску биохемију Клиничког центра Србије 1952 у речи и слици 2002, (ДМБЈ – Београд, 2002.). На позив Завода за издавање уџбеника написала је два уџбеника за средњу медицинску школу из области медицинска биохемија.
У нашој земљи члан је Друштва медицинских биохемичара Југославије и Фармацеутског друштва Србије. У иностранству је члан Међународног друштва за клиничку ензимологију (International Society of Clinical Enzymology), Америчког друштва за клиничку хемију (American Association of Clinical Chemistry), Међународне федерације за клиничку хемију (International Federation of Clinical Chemistry), Енглеског друштва клиничких биохемичара (English Association of Clinical Biochemists), Њујоршке академије наука (New York Academy of Science), Канадског друштва за клиничку хемију (Canadian Society of Clinical Chemists) и Федерације балканске клиничке лабораторије (Federation of Balkan Clinical Laboratory). Била је члан Одбора за липиде при Кардиолошкој секцији СЛД-а.
Од стручних признања добила је Диплому Савеза Фармацеутских друштава (1988.) и Диплому медицинских биохемичара Југославије (1995.).