Проф. др Милена Покрајац

Проф. др Милена Покрајац

Проф. др Милена Покрајац

Фармацеутски факултет

Проф. др Милена Покрајац (Станојчић) је рођена 1948. године у Кривој Реци, Чајетина, Србија; отац Видосав, мајка Новка (Ристовић). На Фармацеутском факултету у Београду дипломирала је 1974. године са просечном оценом 9 (девет). Од јануара 1975. године ради на Фармацеутском факултету. У звање асистента-приправника изабрана је 1975. године. Магистарску тезу из области фармакокинетике одбранила је 1978. године, а у звање асистента изабрана је исте године. Током 1978/79. боравила је у Лондону, Велика Британија.

Усавршавала се у Research Laboratory, Department of Pharmacy, Chelsea College, University of London, под руководством Prof. Arnold H. Beckett-a. Докторску дисертацију из области метаболизма лекова и фармакокинетике одбранила је на Фармацеутском факултету у Београду 1980. године. У звање доцента изабрана је 1982. године, а од 1981. изводи наставу из предмета Фармакокинетика, који је она и увела и организовала. Маја 1988. године изабрана је у звање ванредног професора, а маја 1993. за редовног професора за предмет Фармакокинетика.

            Од 1988/89. године организује и руководи специјализацијом из Клиничке фармације, као и магистарским и докторским студијама из Фармакокинетике. Учествује и у специјализацији из Фармакоинформатике. Била је ментор већег броја и члан Комисије у преко 30 специјалистичких радова, ментор 7 магистарских теза и 3 докторске дисертације из области којима се бави.

            Од 1982. године до данас учествује или руководи истраживачким пројектима Министарства за науку Републике Србије. Клиничка фармакокинетика је примарна област њеног истраживачког интереса. Сарађује са многим институтима и клиничким центрима, као и са фармацеутском индустријом, као консултант за област фармакокинетика.

            У лабораторији у којој је радила у Лондону поново је боравила током краћих периода 1983. и 1985. године.

            Маја 1987. године боравила је код Prof. Stephen H. Currya, Division of Clinical Pharmacokinetics, College of PharmacyJ. Hillis Miller Health Center, University of Florida, Gainesville, СAД (завршила специјални Универзитетски курс из клиничке фармакокинетике).

            Јуна 1989. боравила је код Prof. Douwe D. Breimera, Department of Pharmacology and Center for Human Drug Research, Center for BioPharmaceutical Sciences, University of Leiden, Leiden, Холандија, (упознавање са Центром, и истраживањима у области клиничке фармакокинетике и организацијом клиничке фармације).

            Септембра 1997. године боравила је код Prof. Kamal K. Midha i Prof. John W. Hubbard, College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan, Saskatoon, Канада (упознавање са системом образовања и истраживањима у области фармакокинетике-метаболизма и диспозиције лекова).

            Октобра 2002. године боравила је у Institute of Experimental Biopharmaceutics, Joint Research Center of the Academy of Sciences of the Czech Republic and PRO.MED.CS Praha, Hradec Kralove, Чешка Република, код Проф. Јарослава Кветине.

            Проф. Милена Покрајац је до сада објавила преко 200 радова из области биоаналитике, метаболизма лекова, испитивања биолошке расположивости/еквивалентности лекова, фармако- кинетике и клиничке фармакокинетике. Од тога је 127 радова in extenso, и то: 7 поглавља у монографијама међународног значаја, 13 поглавља у монографијама националног значаја, 16 радова у водећим међународним часописима, 32 рада у међународним часописима, 1 рад је предавање по позиву на скупу међународног значаја штампано у целини, 8 радова са међународних скупова штампаних у целини, 47 радова у националним часописима, 1 рад је уводно предавање на скупу националног значаја штампано у целини, 2 рада су са националних скупова штампана у целини. Остала 74 рада су штампана у изводу, и то: 1 рад је уводно предавање на националном скупу, 58 радова у међународним часописима и 15 радова је у националним часописима.

            До сада је учествовала на преко 50 међународних и домаћих конгреса и симпозијума и има преко 100 саопштења. Била је предавач по позиву на више научних и великом броју стручних скупова (Конгреси, Симпозијуми). Одржала је пленарно предавање на II Конгресу фармацеута Југославије са међународним учешћем новембра 1998. године у Београду и била председник Научног одбора Конгреса. Више пута је била члан Научних и Стручних одбора Конгреса и Симпозијума.

            Аутор је уџбеника Фармакокинетика за студенте фармације (1996. и 2002.), и приручника Фармакокинетика за вежбе из овог предмета (1995. и 2001.). Коаутор је Практикума за фармацеутску хемију за студенте фармације и уџбеника за средњу фармацеутску школу у више издања.

Члан је Редакцијских одбора часописа: Acta Pharmaceutica Jugoslavica, до 1992.; Архив за фармацију; Pharmaca Jugoslavica; Аrchives of Toxicology, Кinetics and Xenobiotics Мetabolism. Била је главни уредник часописа Архив за фармацију.

            Члан је или је била члан више организација и тела: Фармацеутског друштва Србије (ФДС), Друштва фармаколога Jугославије (ДФЈ), Српског лекарског друштва (СЛД), Републичке стручне Комисије за фармацеутску делатност, Комисије Националног Центра за нежељена дејства лекова, Међународног удружења фармацеута (ФИП), Међународног удружења за информације о лековима (ДИА), Европског удружења клиничких фармацеута (ЕСЦП), Међународног удружења за проучавање ксенобиотика (ИССКС), Југословенске делегације у Комисији за европску фармакопеју при Савету Европе, Савезне Комисије за лекове, Одбора за медицинске науке Министарства за науку и технологију Републике Србије. Експерт је Савезног секретаријата за развој и науку у области Фармација – фармакокинетика, клиничка фармакокинетика, биоаналитика.

            Била је председник Катедре за медицинску биологију, а сада је управник Института за фармакокинетику Фармацеутског факултета у Београду, чији је оснивач.

Добитник је признања Апотекарске установе Београд 1997. год. (25 година Установе) и Златне плакете Фармацеутског факултета у Београду 1999. год. (60 год. Факултета).