Проф. др Славко В. Царић

Проф. др Славко В. Царић

Проф. др Славко В. Царић

Правни факултет Нови Сад

Проф. др Славко В. Царић, редовни професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду, рођен је 1936. године у Оџацима, Војводина, Србија, од оца Војина и мајке Олге Јовановић. Основну школу и гимназију завршио је у Новом Саду са одличним успехом 1955. године. На Правном факултету у Београду дипломирао је са одличним успехом 1959., а докторирао је 1964. године, успешно одбранивши докторску дисертацију под називом “Правни односи између шпедитера и комитента из уговора у шпедицији”. Одмах после дипломирања 1959. године, као посебан стипендиста за научни рад Владе СР Србије, обављао послове асистента на Правном факултету у Београду све до 1964. године.
Проф. Царић је на Универзитету у Новом Саду непрекидно у радном односу од 1960. године до данас, и то прво у звању асистента, затим од 1965. у звању доцента, од 1969. у звању ванредног професора, а од 1974. године у звању редовног професора Правног факултета у Новом Саду. Проф. др Славко Царић је шеф Катедре привредно-правних наука и руководилац последипломских студија привредно-правног смера.
Проф. Царић је веома истакнути и веома цењен научни радник из области привредног права, међународног привредног права, банкарског права и саобраћајног прав аи то не само у нашој земљи, него и у иностранству. Аутор је самостално или у коауторству 87 књига и преко 450 чланака и расправа из ове области права, од којих је преко 60 објављен у иностранству. Посебно је значајан рад проф. Царића на енциклопедијама (Правна енциклопедија, Пословна и економска енциклопедија, Енциклопедија имовинског права, Лексикон међународног привредног права). У Правној енциклопедији је члан редакције већ више од 20 година и уређује онај део Правне енциклопедије на чијој изради је ангажовано преко 80 аутора.
Проф. Царић руководио је великим бројем научно – истраживачких пројеката из области привредног права, међународног привредног права, банкарства и саобраћајног права.
Руководио је и Савезним научним – истраживачких пројектом о приватизацији непрофитабилних организација, а непосредно је ангажован и на пројекту о реконструкцији југословенског правног система и пројекту о историји банкарства у Војводини у оквирима Матице српске.
На научним и стручним скуповима у земљи и иностранству проф. Царић је био референт на преко 140 научних и стручних скупова. Одржао је велики број предавања у иностранству.
На последипломским студијама и докторантским курсевима проф. Царић држао је предавања на скоро свим правним факултетима у Југославији, као и на неким економским факултетима, а затим на Пољопривредном факултету у Новом Саду и Факултету за физичку културу у Новом Саду, као и на Интердисциплинарним студијама на Универзитету у Новом Саду и у Универзитету у Љубљани. Био је један од организатора и предавача ан Међународној банкарској школи на Палићу.
У више наврата боравио је у иностранству на научном и стручном усавршавању, а посебно као Хумболтов стипендиста боравио је у Немачкој више од две године на већем броју универзитета и научних института.
Посебно је значајан и ванредан допринос проф. др Славка Царића у подизању научног подмлатка. Као ментор на изради и јавној одбрани докторских дисертација био је преко 30 пута и преко 50 пута на изради магистарских радова.
Проф. Царић је два пута биран за декана Правног факултета у Новом Саду, у два мандатна периода био је проректор Универзитета у Новом Саду, а преко 8 година обављао је функцију директора Научно-образовног института привредно – правних и економских наука. Укупно 18 година био на челним пословодним функцијама, још као асистент почетник био је члан првог Савета универзитета у Новом Саду 1960. године.
Посебно је значајан рад проф. др Царића, преко 30 година, на израдама Устава и великог броја закона код нас. Исто тако преко 35 година проф. др Славко Царић обавља велики број функција арбитра у унутрашњим и спољнотрговинским споровима, и то како у Југославији, тако и у иностраним арбитражама (Беч, Цирих, Лондон, Франкфурт на Мајни и тд.).
Проф. Царић је изабран за члана Научног друштва Србије. Члан је великог броја научних и стручних организација у нашој земљи и иностранству, као на пример, Интернационално удружење правника, Светска организација за индустријску својину, за осигурање итд. Сада је члан Управног одбора Матице српске у Новом Саду, члан Управног одбора Удружења правника у привреди Југославије, потпредседник Удружења правника Србије.
За свој рад проф. Царић је до сада три пута одликован, носилац је такође великог броја повеља и других облика признања у земљи и иностранству.
Од објављених научних књига и монографија проф. Царића посебно треба нагласити књигу Уговори робног промета (заједно са проф.др Владимиром Капором) која је доживела десет издања и која је у СФР Југославији била уџбеник на редовним и последипломским студијама на десет универзитета, затим Правни положај привредних организација, последње издање 1996, Банкарски послови и хартија од вредности, Међународни транспорт робе, Право пословног промета, Привредно и радно право, Нове појаве у робном промету, Правни аспекти привредног планирања, Међународно привредно право (заједно са другим ауторима), Саобраћајно право (заједно са другим ауторима), Уговори грађанског и привредног права (заједно са другим ауторима) итд.
Посебно треба нагласити изузетан значај проф. Царића у организовању последипломских студија на Правном факултету у Новом Саду, почев од 1981. па до данас. У оквиру ових студија којима сво време руководи проф. др Славко Царић, написано 46 књига од стране преко 60 аутора из земље и иностранства, као и серије књига о завршеним научно-истраживачким пројектима из области привредног права и банкарства.
Проф. Царић је у уредништвима, редакцијама и издавачким саветима скоро свих наших најистакнутијих правних издавача и часописа. Преко десет година у три изборна периода, био је председник Издавачког савета Научне књиге у Београду, а данас је ангажован у саветима и редакцијама скоро свих најзначајнијих правних часописа који излазе у нашој земљи.
Сада се налази у сталном радном односу на Привредној академији у Новом Саду коју је основао и којом руководи и на којој је руководилац последипломских студија, а предаје Привредно право, Међународно привредно право и Банкарско право.