Проф. др Предраг Шулејић

Проф. др Предраг Шулејић

Проф. др Предраг Шулејић

Правни факултет

Проф. др Предраг Шулејић рођен је у Смедеревској Паланци 1934. године од оца Живадина и мајке Видосаве. Основну школу и гимназију завршио је у Смедеревској Паланци, а на Правном факултету у Београду дипломирао је 1957. године. Школске 1961/62. као стипендиста Европског универзитетског центра у Нансију (Француска) са успехом завршио студије овог центра и дипломирао са темом : “Le progres technique et l’ evolution du droit de responsabilité civile”. За асистента на Правном факултету у Београду изабран је 1962. године, за доцента 1968., за ванредног професора 1973. године, а за редовног професора на истом факултету 1979. године. Школске 1967/78. године боравио у Паризу као стипендиста Француске владе, где је усавршавао привредно-правне дисциплине, а посебно право осигурања на после-дипломским студијама на Правном факултету у Паризу (Pantheon- Sorbonne).

            На Правном факултету у Београду предаје на предметима : Трговинско право (Привредно право), Међународно привредно право, Право осигурања. На истом факултету одбранио је докторску дисертацију са темом “Осигурање од грађанскоправне одговорности” 1964. године, а затим је поставио и изградио као посебну наставно-научну дисциплину, предмет “Право осигурања”. Написао је први уџбеник у нас за тај предмет. На последипломским студијама на Правном факултету у Београду више од десет година руководио је специјалистичким последипломским студијама под насловом “Уговори у међународној трговини”.

На Економском факултету у Београду неколико година је изводио наставу из предмета Међународно привредно право и предмета Осигурање, а на истом факултету изводи наставу на последипломским студијама из области актуарства. На Саобраћајном факултету у Београду изводио је наставу из предмета Саобраћајно право. На Факултету за менаџмент и осигурање у Београду изводи наставу из предмета Право осигурања. На Правном факултету у Новом Саду учествовао је у настави на последипломским студијама. На свим поменутим факултетима руководио је у својству ментора при изради магистарских и докторских дисертација.

            На Правном факултету у Београду, као и ван њега, обављао је разне функције: продекан Факултета, шеф Катедре за грађанско право, члан Савета факултета, председник Статутарне комисије Универзитета у Београду, члан разних органа Савезне и Републичке скупштине (члан Комисије за ревизију закона из области имовинских осигурања, члан Комисије за мултилатералне преговоре Уругвајске рунде ГАТТ-а, члан радних тела за израду Закона о осигурању Савезног и Републичког министарства), председник Суда части Привредне коморе Београда, арбитар на листи арбитара Спољнотрговинске арбитраже при Привредној комори Југославије, члан Одбора за правосудне испите Министарства правде републике Србије. Председник је Удружења за право осигурања Србије и Црне Горе. Члан је Комисије за осигурање Међународне трговинске коморе у Паризу.

Био је члан Арбитражног суда Међународне трговинске коморе у Паризу (2001-2003). Учествовао је као арбитар и као председник арбитражног већа у бројним споровима пред домаћим и међународним арбитражама.

            Говори и пише француски и енглески језик, служи се немачким и руским. Написао је преко 100 библиографских јединица: књиге (уџбеници), радови монографског карактера, стручни чланци, расправе, коментари закона, енциклопедијске одреднице, скрипта, прикази, међу којима је и већи број на страним језицима. Међу радовима монографског карактера најзаначајнији су: “Осигурање од грађанске одговорности”, Београд, 1967., “Право осигурања” (четврто издање), Београд, 1997., “Правни положај осигуравајућих организација у Југославији”, Нови Сад, 1978., “Саобраћајно право”, Београд, 1985. (коаутор), “Коментар Закона о облигационим односима”, редакција Благојевић-Круљ, као и Коментар истог закона, редакција С. Перовић, Београд, 1995., “Коментар Закона о осигурању имовине и лица”, Београд, 1996 (коаутор), “Осигурање”, Економски факултет у Београду, 2002. (коаутор).

У оквиру Института за правне и друштвене науке Правног факултета у Београду израдио је научне пројекте: “Осигурање инвестиционих радова у иностранству”, као и пројект “Нове тенденције у развоју осигурања од одговорности”. Међу радовима на страним језицима најбројнији су национални реферати на конгресима Светског удружења за право осигурања (АИДА), међу којима су: “Third party indemnity car insurance under Yugoslav law”, Budapest, 1996, AIDA Motor insurance Working Party; “Le beneficiaire du contrat d assurance”, X Congrès AIDA, Marakech, 1998”, ”Mesures preventives dans les assurances en Yougoslavie”, Congres mondial de l’ AIDA, Madrid, 1978”, “The financial Supervision of Inssusrance Companies with particular regard to the Financials Reserves recuied for Insurance Operations”, national report,VIII Congres of AIDA, Kopenhagen, 1990; “Insurance Contract Law”, edition M. Fontaine,Vol.I, 1990, p.305-319.

Остали радови: ”The insurance System in Yugoslavia”, ”Financial and Banking System in Yugoslavia”, Belgrade,1985, str.129-141; “Les formes juridiques de l’ assainissment des organisations economiques dans le droit Yougoslavе”, Colloque juridique franco-yougoslave, Paris, 1987; L’ influence de l’ ordre public sur le contrat d assurance”, Yugoslav law, 1/1983; “The relationship between contractual and tort liabilities in new Yugoslav law”, Essay in honor of Nicholas Deloukas, ed. by The Faculty of Law of the University of Athens, 1989,Vol.II, p.437; “The New Yugoslavien Law of Obligations – Important Aspects for Internatonal Contracts”, Revue de Droit des Affaires Internationales (International Bussines Law Journal), no.4&5, 1990, p.631-653; “International Arbitration in Yugoslavia”, Research Center of Bussines Law, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, 1997.

            У својству председника Удружења за право осигурања Југославије (Србије и Црне Горе) организовао је и руководио годишњим Саветовањима која се одржавају на Палићу и уређивао зборнике радова који су презентирни на овим скуповима. Такође је један од оснивача и уредника часописа “Ревија за право осигурања” које издаје поменуто удружење.