Проф. др Славко Лисавац

Проф. др Славко Лисавац

Проф. др Славко Лисавац

Економски факултет

Проф. др Славко Лисавац рођен је 1912. године у Иригу. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1934. године, а затим и на Економском факултету у Београду. Докторирао на Економском факултету у Београду. Пре коначног преласка на Универзитет радио је у разним научним и развојним институцијама за проблематику пољопривреде и пољопривредних предузећа и учествовао у већем броју савезних и републичких комисија за нормативно регулисање привредног система, као и у међународној комисији за проучавање проблема из области економике и организације пољопривреде.

Изабран је био 1961. године за наставника Економике и организације пољопривредних предузећа на Економском факултету у Београду, а 1971. године изабран је и на Пољопривредном факултету у Београду за предмет Пољопривредно рачуноводство. Предавао је Економику и организацију пољопривредних предузећа на економским факултетима у Осијеку, Суботици и Крагујевцу.

            На Економском факултету у Београду био је први наставник за предмет Обрачун и анализа трошкова у пољопривреди за који је написао и уджбеник. На постдипломским студијама на економским факултетима у Београду и Суботици предавао Економику пољопривреде, као и на пољопривредним факултетима у Београду, Новом Саду, Загребу и Сарајеву.

            Проф. Лисавац је 1952. године боравио у САД, где је изучавао проблематику кредитирања пољопривреде. Учествовао је на већем броју међународних конгреса и симпозијума посвећених економици пољопривреде (Ist Lansing, Минск, Берлин, Хале, Будимпешта). Био је представник Југославије у L´Union Européene des Expérts Comptables, Ékonomiques et Financiers у Паризу. Ту је узео видног учешћа у изради научно-методолошке публикације Die Pruefung des Jahresabschlusses. Публикација је затим преведена на још 4 западноевропска језика. Учествовао је такође више година у заједничким југословенско-мађарским истраживањима економике пољопривреде.

            Лисавчев научно-истраживачки опус износи око 130 наслова, у чему 10 књига, око 20 монографских студија у зборницима радова неколико наших института и око 100 чланака у научним и стручним часописима.

            Најважнији доприноси су у следећим радовима: – Карактер трошкова пољопривредних газдинстава – Систем обрачуна и књижења трошкова и прихода у пољопривреди – Обрачун и анализа трошкова у пољопривреди – Економика и организација пољопривредних предузећа (4 издања) – Die Pruefung des Jahresabschlusses (коаутор) – Manuel européen de revision comptable (коаутор) – Agro-industrial Integration of Industrial Activity (коаутор) – Методологија за праћење трошкова, преведена на пољски језик, где се користи у званичним анализама трошкова пољопривредних газдинстава.

            Међу најзначајнијим доприносима проф. Лисавца су: Утврђивање оптималне величине друштвених пољопривредних газдинстава оптималног степена специјализације и оптималног нивоа интензитета производње пољопривредних производа. Утврђивање оптималних односа у асортиману производа пољопривредног газдинства. Подела варијабилних трошкова у пољопривреди. Методологија утврђивања најцелисходнијег момента ликвидирања пољопривредних машина, избора специјализованих или универзалних машина и избора машина оптималног капацитета. Уједначавање методологија планирања и евидентирања ради омогућења целисходних анализа пословања.

Методологија праћења трошкова и израчунавање економских ефеката пољопривредне производње.

            Проф. Лисавац је као аутор учествовао у изради пољопривредне енциклопедије, као аутор и редактор Књиговодственог лексикона и Лексикона рачуноводства и пословних финансија. Главни и одговорни уредник је часописа за рачуноводство и пословне финансије “Књиговодство” Савеза рачуноводствених и финансијских кадрова Републике Србије.