Проф. др Андрија Б. Стојковић

Проф. др Андрија Б. Стојковић

Проф. др Андрија Б. Стојковић

Филозофски факултет

Проф. др Андрија Б. Стојковић, професор (у пензији од 1990. године) рођен је од мајке Катарине (рођ. Стевановић) и оца Богомира, 1924. године и Чачку, где је завршио основну школу и гимназију са матурским испитом 1943. године. Од страних језика говори француски и руски а служи се немачким, енглеским и латинским језиком. Дипломирао је филозофију на Универзитету у Београду 1949. године. Одбранио је докторску дисертацију под насловом “Лењин о формалној логици” коју је радио под менторством проф. Душана Недељковића, а одбранио пред комисијом чији су чланови били Милош Н. Ђурић, Душан Недељковић, Владимир Филиповић, Маријан Ткалчић и Стјепан Патаки, на Филозофском факултету у Београду 1951. године.

Био је професор београдских гимназија (1950-54), затим асистент (1954), доцент (1960), ванредни професор теоријске филозофије на Филозофском факултету (1962-75). Као редовни професор предавао је Основе филозофије и Филозофију природних наука на Природно-математичком факултету у Београду од 1975. до пензионисања 1990. године. Као хонорарни наставник предавао је на редовним и последипломским студијама у Високој школи политичких наука у Сарајеву, на Пољопривредном факултету и у Центру високих војних школа у Београду.

Један је од оснивача и члан: Филозофског друштва Србије, Друштва за филозофију и историју наука и Хегеловог друштва, и члан Међународног Хегеловог друштва (Internationale Hegel-Gesellschaft, Salzburg-Berlin ). Био је коуредник часописа: “Филозофски преглед” (1953-55), “Филозофија” (1957-64) и “Дијалектика” (Часопис за методолошко-филозофске проблеме математичких, природних и техничких наука, 1966-89), «НУС» (1985-90) и «Нова мисао» (1989-90). Са рефератима учествовао је на више од 60 југословенских и међународних скупова филозофа универзитетског и академијског нивоа. Одржао је око хиљаду јавних предавања у више од 100 места Југославије. Члан сарадник је од 1985. године и стални члан сарадник Матице српске од 1995. године и члан Удружења књижевника Србије од 1997. године.

Објавио је истраживачке радове из следећих области: 1. Теоријска филозофија, 2. Историја филозофске и друштвене мисли у Србији и Југославији, 3. Филозофија наука, 4. Педагогија, дидактика, школство, и 5. Филозофска библиографија.

Поред 45 књига и брошура, објавио је више од 150 расправа, студија и научних огледа, 350 мањих чланака и критичких осврта и већи број осталих стручних и књижевно-критичких написа. Радови су му објављивани и нашли одзива на руском, пољском, словачком, македонском, словеначком, мађарском, француском, кинеском, енглеском, немачком и румунском језику. Већи број расправа објавиле су му Српска Академија наука и уметности, Црногорска Академија наука и уметности, Македонска Академија наука и уметности и Југословенска (Хрватска) Академија знаности и умјетности.

Значајније књиге проф. Стојковића су:

(1) Лењин о формалној логици (1959). Лењин хуманист и дијалектичар (1976, 1978). Дијалектички материјализам (1962. и 1967, коаутор Б. Шешић). Основи марксистичке филозофије (1973-85, 8 издања). Класификација на науките (1963). Увод у филозофију природних и математичких наука (1975). Филозофско-социолошки списи (1984).

(2) Почеци философије у Срба. Од Саве до Доситеја на основама народне мудрости (1970). Развитак философије у Срба 1804-1944. (1972). L´évolution de la philosophie serbe (1977). Бранислав Петронијевић I. (1989). Животни пут Доситеја Обрадовића (1989). Философски погледи Доситеја Обрадовића (1980). Филозофски погледи Владимира Јовановића (1972). Милан Кујунџић Абердар. Филозофска и друштвено-политичка схватања (1977). Филозофски и друштвено-политички погледи Јована Жујовића (1982). Филозофски погледи Милутина Миланковића (1988).

(3) Српски народ на размеђу Истока и Запада. Прилози историографији, историологији и историозофији (1998). Филозофија историје код Срба до 1941. (1999). – (4) Чачанска гимназија 1837-1987. (коаутор Б. Ковачевић, 1987). Како ћеш постићи успех у школи. (Из методике и технике умнога рада) (1956). Основе методике наставе марксистичке филозофије у ВАКОВ (коаутор Б. Самоловчев, 1984).

Као најважније научно-филозофске доприносе проф. Стојковића као кандидата Одељења друштвених наука САНУ за дописног члана САНУ 1983. године, референти Душан Недељковић, Јован Ђорђевић и Радомир Д. Лукић истакли су: “Његову изузетно вредну и даровиту научно-истраживачку личност и карактеристичну уједно самосвојност, оригиналност и колективност, као и изузетно богатство самог његовог научног дела на многим пољима марксистичке филозофије у њеном бурном развитку последње три деценије, од оригиналне Стојковићеве докторске тезе Лењин о формалној логици до данас, кад његово дело већ код нас и у свету делује као једно од незаобилазних и врхунских у многим горућим питањима данашњице.” Додајемо овде још и то да је ово широко потврђено бројним студијама. Треба рећи да је проф. Стојковић важне доприносе дао историји филозофске и друштвене мисли а нарочито филозофији историје код Срба и Југословена.

Својим многобројним темељним истраживањима на основама архивске грађе и других релевантних докумената проф. Стојковић је обухватио целокупан развитак српске филозофске и друштвене мисли од њеног почетка до данас, посвећујући пажњу не само њеним великанима већ и покретима и филозофским писцима. Критика је позитивно оценила и његове радове из методике, дидактике и нарочито из историје нашег школства, као и из филозофске библиографије». –   Поводом 70-год. његовог живота, Хегелово филозофско друштво одржало је научни скуп чија су саопштења објављена, (Живот и дело Андрије Б. К. Стојковића, Београд, 2000. стр. 63) са рефератом академика Драгутина Лековића и проф. Радмиле Шајковић и Глигорија Зајечарановића којим се А. Стојковић поново предлаже за дописног члана САНУ.