Проф. др Душан Николић

Dušan Nikolić

Проф. др Душан Николић

Правни факултет Нови Сад

Рођен је 1962. године у Панчеву.

Дипломирао је 1986. године на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. На истом факултету је 1990. године завршио последипломске магистарске студије (магистарска теза: Правно нормирање и заштита кибернетских функција). Докторирао је са одликом (summa cum laude) 1994. године на Правном факултету Универзитета у Београду (докторска дисертација: Појам грађанскоправне санкције).

На Правном факултету Универзитета у Новом Саду биран је у сва сарадничка и наставничка звања: асистент приправник (1996); асистент (1990); доцент (1995); ванредни професор (2000) и редовни професор (2000).

На Правном факултету Универзитета у Новом Саду на основним студијама држи наставу из наставних предмета Увод у грађанско право (од 1995) и Стварно право (од 1995). Од 1995. до 2000. године поверавана му је настава из наставног предмета Облигационо право. На докторским студијама држи наставу из следећих наставних предмета: Систем приватног права (од 2008); Приватно право у Европској унији (од 2008) и Право урбанизма, архитектуре и грађевинарства (од 2008).

Као истраживач и гостујући професор боравио је на више универзитета и научних института: Правни факултет Универзитета у Женеви (2002, 2004, 2006); Маx-Планк Институт за упоредно и међународно приватно право у Хамбуругу (2004 и 2007) и Правни факултет Универзитета у Марибору (2005). У оквиру међууниверзитетске сарадње боравио је на двадесетак других универзитета и института.

Активно је учествовао у раду више националних и међународних организација и удружења. Био је: координатор организације Младих истраживача Војводине (1986-1988); члан Председништва Југословеноског удружења за медицинско право (1997-1999); члан управног одбора Мреже универзитета централне и источне Европе, са седиштем у Венецији (2003-2005). Члан је: Међународне академије за упоредно право, са седиштем у Паризу, коју чини 300 водећих компаративиста из читавог света (од 2007); Комисије за животну средину и енергију Међународне трговиснке коморе, са седиштем у Паризу (од 2007); Председништва Удружења правника Србије (од 2011); Међународне академске асоцијације за просторно планирање, право и својинске односе (од 2012) и Светског удружења за мешовите правне системе (од 2015). Почасни је потпредседник Међународне асоцијације за спортско право, са седиштем у Атини (од 2008) и пуноправни члан Европског правног института, са седиштем у Бечу (од 2014).

Учествовао је на многобројним научним конференцијама у земљи и иностранству. Поднео је националне реферате за Србију на светским конгресима за упоредно право у Утрехту (2006); Вашингтону (2010) и Бечу (2014). Као члан делегације Међународне трговинске коморе у Паризу учествовао је на више међународних скупова високог ранга у вези са одрживим развојем, климатским променама и заштитом животне средине, које су организовале Уједињене нације.

Био је члан више научних и стручних тела Републике Србије: Комисије за акредитацију високошколских установа (2003); Радне групе за израду Нацрта Законика о праву својине и другим стварним правима (2005-2009); Националног научног савета при Министарству за животну средину (2008-2010) и Националног савета за високо образовање (2011-2914; 2015). Члан је Националног савета Републике Србије за климатске промене (2015 – ).

Учествовао је у креирању правне праксе као судија Суда части при Регионалној привредној комори у Новом Саду (1996-1998) и судија Суда части при Привредној комори Србије (1998-2000). Такође је учествовао у решавању спорова пред Међународном трговинском арбитражом у својству изабраног арбитра. Више пута је био консултант Уставног суда Србије.

На Правном факултету Универзитета у Новом Саду обављао је следеће дужности: члан Наставнонаучног већа (више мандата); члан Савета (више мандата); вршилац дужности декана (2000); декан (2002-2004); председник Радне групе за припрему институције и студијских програма за акредитацију (2007); руководилац докторских студија (2008-2010).

На Универзитету у Новом Саду је обављао следеће дужности: члан Савета (више мандата); члан Сената (више мандата); члан Савета експерата за мултидисциплинарне студије; Председник Одбора за статутарна питања. Године 2015. изабран је за ректора Универзитета у Новом Саду.

У Матици српској, најстаријој културној и научној институцији српског народа, био је члан Одбора за друштвене науке (2005-2008) и Генерални секретар (2008-2012).

Активно је учествовао у обликовању периодике као: члан издавачког савета међународног часописа Transition Studies Review, Венеција – Беч (2003-2005); члан уређивачког одбора међународног часописа Sports Law Review, Атина (од 2006); оснивач и главни уредник међународног часописа European Lawyer Journal / Европски правник, Нови Сад (од 2006); члан научног савета часописа Analele Universitatii de vest din Timişoaraseria DreptТемишвар, (од 2007); члан уредништва Зборника Матице српске за друштвене науке, Нови Сад, (2008-2010); члан издавачког савета часописа Revista de Dreptul Proprietatii Intelectuale, Букурешт (од 2008); члан уређивачког одбора међународног часописа Nova pravna revija, Сарајево, (од 2010); члан научног савета часописа Societas et iurisprudentia, Трнава, (од 2013) и члан научног савета часописа Forum Iuris Europaeum, Трнава, (od 2015).

Био је руководилац више научних и развојних пројеката: Употреба обрадивог пољопривредног земљишта, истраживачки пројекат Младих истраживача Војводине  (1986-1987); Унапређење правног образовања у складу са болоњским процесом – развојни пројекат Правног факултета у Новом Саду (2002–2004); Приватно право у Војводини између два светска рата – научни пројекат Матице српске (2005–2010); Унапређење правног образовања у области права животне средине – међународни научни и развојни пројекат реализован у сарадњи са Колумбија универзитетом у Њујорку (2006– 2009); Хармонизација права Републике Србије са правом Европске уније – научни пројекат Правног факултета у Новом Саду (2008-2011).

 

Аутор је и коаутор 15 књига и око 200 других научних радова.

Укупан научни рад спада у највишу категорију у области друштвених наука (А1).

Говори енглески, а служи се француским, руским и словачким језиком.