Проф. др Илија Б. Плећаш

Проф. др Илија Б. Плећаш

Проф. др Илија Б. Плећаш

Институт Винча

Проф. др Илија Б. Плећаш, дипл. инж. технологије, научни саветник, рођен је 1948. године у Београду, Србија . Дипломирао је 1973. године (Хемијско Инжењерство),  магистрирао је 1979. године а докторирао 1984. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду . Др Илија Плећаш је од 1973. године запослен у Лабораторији за Заштиту од Зрачења и Заштиту Животне средине у Институту за Нуклеарне Науке “Винча”. У звање научни Научни саветник је изабран 1996. године.

Главна научна активност др Илије Плећаш је у области Обраде и одлагања радиоактивних отпадних материјала цементним поступком, специјално, математичко моделовање миграционих процеса у систему имобилисаних радиоактивних материјала цементним поступком. Oбјавио је преко 60 радова у међународним научним часописима , 33 рада у националним часописима, преко 100 радова на интернационалним Конгресима и Симпозијумима и 70 радова на националним конференцијама.

Радови објављени после 1996. год. цитирани су у публикацијама других аутора 360 пута (без ауто-цитата, извор SCOPUS).

Од 1992-1999.године и 2009-2010 године је био директор Лабораторије за Заштиту од Зрачења и Заштиту Животне средине. Од 1999- 2001.године, Илија Плећаш је био Вршилац Дужности Генералног Директора Института за Нуклеарне Науке “Винча”.

У току 1981.г. боравио је у Паризу, ( Нуклеарни центар, Saclay ), као стипендиста Међународне  Агенције за Атомску Енергију из Беча, у Департману за Нуклеарне Технологије-Лабораторији за бетоне.

Предавач у међународно признатој Школи Изотопа у Београду.

Професор на докторским студијама Универзитета Сингидунум од 2015.г.

  1. г. добио Годишњу Награду Института за Нуклеарне Науке Винча. Од 2008. Године је члан Научног Друштва србије. Од 2012. Члан Академије Инжењерских Наука Србије.

Резултати научноистраживачког и инжењерског рада Илија Плећаша се могу свести на:

  • Истраживања у области ниско и средње радиоактивних отпадних материјала,
  • Истраживања и примена коришћења цемента за инкорпорацију ниско и средње радиоактивног талога евапоратора као отпада ( у сарадњи са Нуклеарном Електраном Кршко)
  • Истраживања и развој имобилизације ниско и среднје радиоактивног отпада на пилот инсталацији ( у сарадњи са Нуклеарном Електраном Кршко)
  • Истраживања и развој имобилизације ниско и среднје радиоактивног отпада за третман, стокирање и коначно одлагање , са аспекта имобилизације рао материјала цементним и битуменским поступком, припремљених на одлагалишту типа инжењерских бетонских траншеја,
  • Развој физико хемијских карактеристика малтера и бетона у циљу обраде и одлагања имобилисаних радиоактивних отпадних материјала, (тест излуживања, тест процуривања у реалним и полу реалним условима, мерење пермеабилности матрикса као порозног медија )
  • Стицање искуства на full-scale апаратури за мерење излуживања радионуклида из ниско и средње радиоактивног матрикса . Сарадња са Институтом CEN Saclay, Француска.
  • Математичко моделовање физико хемијских карактеристика цементног матрикса у ком је имобилисан радиоактивни отпад, специјално са аспекта миграције радионуклида кроз порозни медијум.
  • Процена радиолошке заштите на коначним одлагалиштима за радиоактивни отпад.

Др Илија Плећаш, је од 1985-2010 руководио пројектима Основних истраживања на Пројектима Министарства за Науку и Технолошки .  Тренутно рангиран у категорију А1. Др Илија Плећаш је у периоду 2005/2009.г. руководио Пројектом «Обрада радиоактивног отпада « у оквиру Програма « ВИНД», који је био под контролом Међународне  Агенције за Атомску Енергију. У периоду 2007/2010., руководио подпројектом  «Изучавање цементних материјала којим се имобилише радиоактивни отпад на коначним одлагалиштима за РАО., којим је координисала Међународна  Агенција за Атомску Енергију, МААЕ.