Проф. др Љиљана Станковић

Проф. др Љиљана Станковић

Економски факултет Ниш
  1. Основни биографски подаци

Професор др Љиљана Станковић рођена је 3. фебруара 1952. године у Гркињи код Ниша. Дипломирала је на Економском факултету Универзитета у Нишу 1973. године. Запослена је на истом факултету 1974. године. Магистрирала је на Економском факултету Универзитета у Београду 1982. године, а докторску дисертацију под називом “Упоредна анализа стратегије диференцирања производа и стратегије сегментације тржишта” на Економском факултету Универзитета у Нишу, 1990. године.

Др Љиљана Станковић је редовни професор Економског факултета у Нишу на предметима из области маркетинга  (Маркетинг, Понашање потрошача и Маркетинг комуницирање на основним академским студијама; Маркетинг услуга и Релациони маркетинг на мастер академским студијама и Стратегијски маркетинг на докторским академским студијама). Ментор је и члан комисија за оцену и одбрану великог броја дипломских, завршних, мастер и магистарских радова и докторских дисертација. На Факултету обавља и научне и истраживачке активности у оквиру пројеката који се реализују у Центру за економска истраживања.

Проф. Станковић је и председник Српског удружења за маркетинг, члан Матичног одбора за друштвене науке РС, Председништва Савеза економиста Србије и управног одбора Градске организације потрошача Ниша и главни и одговорни уредник часописа водећег националног значаја  „Маркетинг“.

  1. Радови (најважнији радови):

Главна област истраживања др Љиљане Станковић је стратегијски маркетинг, првенствено питања везана за маркетинг истраживања, маркетинг стратегије и маркетинг контролу. Објавила је више од 200 радова – уџбеника, монографија, радова објављених у научним часописима и зборницима реферата –  самостално и у коауторству. Уредница је више тематских зборника, рецензент уџбеника, монографија и радова објављених у часописима и тематским зборницима националног и међународног значаја. Била је и уредница часописа водећег националног значаја Економске теме и Facta Universitatis Series Economics and Organization.

III. Чланство, функције и признања у домаћим и међународним организацијама и институцијама:

Професорка Станковић је укључена у рад органа своје матичне институције, Економског факултета у Нишу, где је обављала функције Шефа катедре за Пословно управљање, Продекана за науку, председника Савета факултета. Била је и члан Наставно-научног већа Универзитета у Нишуи Савета Универзитета..

Члан је Матичног одбора за друштвене науке Републике Србије.

Проф. Станковић је члан Српског удружења за маркетинг од оснивања, дугогодишњи члан Председништва, а у 2015. години је изабрана за Председника овог престижног удружења које окупља истраживаче и стручњаке из наведене области.

Обављала је и функције члана Савета Министра за заштиту потрошача при Министарству трговине, туризма и услуга РС и Управног одбора Националне организације за заштиту потрошача.

Предавач је и на Економском факултету у Београду на мастер студијама и Пољопривредном факултету Универзитета у Београду на свим нивоима студија. Више година била је ангажована као наставник на Природно математичком факултету у Нишу..

Истиче се и њен истраживачки рад у оквиру националних и међународних истраживачких пројеката. Била је руководилац пројекта 149052 – Развој конкурентске предности предузећа у Србији у условима европских интеграција,  који је финансијски подржало Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије и који је реализовн у периоду 2006-2010.године, као и једног међународног пројекта. У протеклих  пет година, била је ангажована као истраживач на два национална пројекта подржана од стране Министарства за науку и технолошки развој РС и на једном међународном пројекту финансираног од стране Европске комисије, у оквиру Програма целоживотног учења.

Проф. Станковић је ангажована и на бројним активностима и пројектима неформалне едуакције, како за студенте институције на којој је запослена, тако и за екстерне кориснике – чланове пословне заједнице и друге заинтересоване кориснике.