Проф. др Миладин М. Шеварлић

Miladin Sevarlic

Проф. др Миладин М. Шеварлић

Пољопривредни факултет

Др Миладин М. Шеварлић, редовни професор Пољопривредног факултета Универзитета у Београду, рођен је 1949. године у Чачку. Осмогодишњу школу завршио је у селу Прељина, а Гимназију у Чачку.

На Пољопривредном факултету у Београду – Одсеку за аграрну економијy је дипломирао (1973), а магистрирао (1982) и докторирао (1989) из области земљишне политике.

У току студија обавио је студентску праксу у СССР (1971), а у асистентским звањима специјализације у: Kmetijski inštitut Slovenije (1978), University of Agriculture – Agro-economic College и Cooperative Institute for Research, Warszaw, Poland (1980); The Institute for Agricultural Economics, Budapest, Hungary (1982) и The Institute for Organization and Economics of Agriculture, Agricultural Academy, Cracow, Poland (1989).

После две године рада као руководилац Омладинске задруге „Београд“ у Београду, започео је универзитетску каријеру избором у звање асистента-приправника (1975), где је биран и у сва наставничка звања: доцент (1989), ванредни професор (1995) и редовни професор (2001). У периоду 2002-2004. и 2006-2014. био је шеф Катедре економике пољопривреде и тржишта. Пензионисан је 2014. године.

Као хонорарни наставник изводио је наставу на Агрономском факултету у Чачку (1988-1993. и 2004-2010), Пољопривредном факултету у Сарајеву и Одељењу у Мостару (1988-1991), Пољопривредном факултету у Осијеку и Одељењу у Винковцима (1989-1991) и на Војној академији у Београду – Одсеку за логистику (2002-2015). Од 2008. је специјални саветник за агропривреду у Економском институту у Београду.

Проф. Шеварлић је објавио око 300 научних и стручних радова у земљи и иностранству и дао значајан научни допринос мултидисциплинарном развоју пољопривреде, прехрамбене индустрије, задругарства и села, а родоночелник је Саветодавства у пољопривреди и руралном развоју и Економике сеоског туризма као две нове научно-наставне дисциплине на Пољопривредном факултету у Београду.

Учествовао је у реализацији шест међународних пројеката (2005-2015) и 18 националних истраживачких пројеката финансираних по конкурсима ресорног министарства за науку.

Као један од наjистакнутијих аграрних стручњака у Србији био је члан експертских тимова за израду три националне стратегије развоја пољопривреде (1982, 1999. и 2014) и руководилац тима за израду Стратегије развоја земљорадничког задругарства у Републици Србији (2012).

Члан редакције научног часописа Економика пољопривреде био је у периоду 2002-2011, а сада је члан редакција научних часописа Industrija (2012-) и Известия (2012-) у Волгограду. Рецензирао је 25 и уредио 15 научних публикација.

Био је ментор или члан комисија за оцену и одбрану 36 магистарских теза и 29 докторских дисертација, а председник или члан комисија за оцену и избор 38 кандидата за научна и наставна звања на свим пољопривредним и економским факултетима у Србији; Географском факултету, Економском институту и Војној академији у Београду, и на Fakulteti za kmetijstvo у Марибору.

Одржао је преко 300 предавања у Србији и пет предавања по позиву у иностранству.

Члан Одбора за село САНУ био је у периоду 1990–2014, а члан УО Удружења универзитетских професора и научних радника Србије у периоду 2003-2007. године. Члан је (1978) и председник (2009-) Савеза пољопривредних инжењера и техничара Србије, оснивач (1992) и председник (2003-) Друштва аграрних економиста Србије, члан Научног друштва економиста Србије (1990-), оснивач и председник Задружног покрета (2010-), члан European Association of Agricultural Economists (потпредседник једног и председник Организационог Комитета за четири европска семинара одржана у Србији) и International Association of Agricultural Economists.

Почасни је професор Волгоградског државног аграрног универзитета (2012) и добитник Вукове награде (2012).

Проф. Шеварлић је стручној и широј јавности препознатљив и по бројним ауторским чланцима, уводницима, интервјуима и изјавама у часописима и дневној штампи, као и наступима у ТВ и радио емисијама о пољопривреди, задругарству и селу.