Проф. др Mомчило Стевановић

Проф. др Момчило Стевановић

Проф. др Mомчило Стевановић

Институт Винча

Проф. др Mомчило Стевановић члан Научног друшзва Србије од 2005., нaучни саветник и редовни проф. унив. у пeнзиjи, рођен је 1935. године у Скопљу, од оца Михаила и мајке Данице, рођене Самарџић. Гимназију је завршио у Београду 1953. Дипломирао је 1953 и докторирао 1959. г. на Универзитету у Београду, Од 1962. до 1964. био је на специјализацији у CEN Saclаy (Париз), aпоследокторско усавршавањеjeобавио у AB Atom-energi (Шведска,1966) и у CEN Saclаy (Париз, 1967).

Од 1960. до 2004. године радио јеИнститута за нуклеарне науке Винча, прво као асистент, па као научни сарадник од 1967. г., виши научни сарадник од 1977. г. и научни саветник од 1986. г. Уз рад у Институту,  као универзитетски наставник држао је наставу из области Науке о Материјалима и Хемијске Термодинамике (доцент на Електронском факултету-Ниш (1969-1973); као ванредни и ред. проф. на Технолошким факултетима  у Нови Саду (1975.-1982.) и Београду (1996- 2000). Од 1970. до 2005. г. је био је руководилац научних и истраживачко-развојних пројеката (8 научних – 3-5 г.) и 3 развојно-истраживачка пројеката-3 г.). Био је шеф Одељења за керамику (1971-1972), директор Института за материјале (1974-1975), а помоћник генералног директора Института Винча (1986-1990) и поптпредседник Управног одбора Института Винча (1996-2000). Члан је СХД, а био је председник Комиије за керамику Уније Хемијских друштава Југославије у мандату 1974-1977. Члан је председништва Друштва за истраживања материјала. Био је члан међународних друштава за композитне материјале: International Сommunityof composite Materials (од 1994), European Society for Composite Materials (од 1998) и AmericanNanoSociety (од 2012). Од 1992. до 2000. г. је био члан Научног одбора европских конференција composite Тesting and Standardisation. 2005. г. избаран ја за члана Научног друшзва Србије,  2007. г. за дописног и 2009 за редовног члана Академије иинжењерских наука Србије.

У првој половини радног века радио је на истраживањима везеним за керамичке оксидне материјале: радијационо оштећење; виско-температурни процеси транспорта масе и еволуције микроструктуре, нестехиометрија оксида урана, термодинамика равнотеже течно и чврсто-пара. У другој половини радног века бави се проучавањем композита континуална влакна/полимерна матрица. Увођењем стандардних метода тестирања континуалних влакана, преимпрегната и композита карбонска влакна/ епоксидна матрица, засновао је код нас тестирање влакнима ојачаних полимерних композита стандардним методама и проблематику проучавања механичког понашања. При томе је радио на проучавању феномена и ефеката (нелинеарна еластичност, ивични и ефети величине димензија, ефекти зрачења, апсорбоване влаге и температуре, примена метода механике лома, анализа чврстоће, микрофрактографска анализа).

Најзначајнија научна остварења на почетку су му резултати истраживања ефеката неутронског зрачења на физичке и механичке карактеристике синтерованих оксида и проучавања високотемпературних процеса транспорта масе у овима, као и допприноси при описивању темодинамичке равнотеже посебно чврсто – парно стање. Најзначајнија достигнућа друге фазе његових истраживања су резултати проучавања: нелинеарне еластичности карбонских влакана и композита, утицаја ивичних ефеката на чврстоћу ламината, ефеката гама зрачења и огдревања озрачених унидирекционих композита на жилавост лома, карактеристике нано индентације, затим изведене аналитичке релације између модула и деформације. Публиковао је 208 научних и стручних радова од чега има (6 у међународним научнимкњигама/моногрaфијама-M11; 9 радова публикованих у врхунским међународним часописима-M21; 4 рада публикована у истакнутим међу-народним часописима–M22; 29 радова публикованих у међународним часописима-M23; 8 пленарних (по позиву) предавња одржаних нa међународним скуповимa–M31; 24 рада саопштенанa међународним скуповимa штампана у целини-M33, публиковане две националне монографије–M41 и штампана три универзитетска уџбеника, 22 рада M51 публикована у националним водећим часописима и 4 рада M52 у националним часописима). Радови су му цитирани 136 пута. Руководио је израдом 12 магистарских теза и 8 докторских дисертација. Највеће признање му је плакета Института Вича додељена двадесетпеторици најистакнутих сарадника Института прилоком прославе 50-те годи-шњице оснивања Института. Oжењен je супругом Бригитом, има синa Ненада (Др електронике), кћи Ладу (Др антропологије), и троје унучади.

Најзначајније публикације су му:

57.Stevanovic M., Elson J.,»Effect of Fast Neutron Irradiation in Sintered Alumina and Magnesia«, Trans.Brit.Ceram.Soc., 7 (1967) 423-437

3. Stevanovic M.,,»Infuence of Solid Impurities on Grain Boundary Mobility in Sinte-red Oxides«, in: »Theory and Technology of Sintering«,Ed. Samsonov G.V., Publ. Naukova Dumka, Kiev (in Russian) (1974) pp. 148-155

11.Stecenko T.B., StevanovicM.M.,»Variation of Elastic Moduli with Strain in Car-bon/Epoxy Laminaes«,  J.Compos.Matеr., 24 (1990)1152- 1158

13.D.R.Sekulic, M.V.Gordic, I.M.Djordjevic, Z.S. Petrovic, M.M. Stevanovic, “Irradiation and Anneal. Effects on Delamination Toughness in Carbon/Epoxy Composite”, J.Nucl.Mater, 384 ( 3) (2009) 209-214

14.D.Sekulic, D.Mitric, I.Djordjevic, M.Stevanovic, “Non Hookean Elastic Behavior and Crystallite Missorientation in Carbon Fibers”, J.Comp.Mater. 44 (14)(2010)1717-1727

15.D. Sekulic and M.M.Stevanovic, “Effects of Gamma Irradiation and Post-Irradiat. Annealing on Carbon/Epoxy UDC Properties Deduced by Methods of Local Loading”, J.Nucl.Matеr.,  412, (1), 2011, 190-194

81.Stevanović M.,»Hemijska termodinamika – reakciona i ravnoteža faza realnih sis-tema«, Izd. Zavod za udžbenike, Beograd (1982) str. 1-432

82.Stevanović M..»Vlaknima ojačani polimerni kompoziti«, Izd.Partenon, Beograd (2002) str.1-168

48.Stevanovic MM,“Nanoindentation as a Method for the Study of Irradiation Effects in Polymer Matrix Composites”, Plastic and Polymer Technology (PAPT), 2 (3) 2013, pp.77-86 www.Seipub.org/papt