Проф. др Никола Стјепановић

Проф. др Никола Стјепановић

Проф. др Никола Стјепановић

Правни факултет

Проф. др Никола Стјепановић рођен је 1907. године у Високом, Босна и Херцеговина. Дипломирао на Правном факултету у Београду 1931. године. На истом факултету је стекао докторат правних наука 1937. године. Од 1932. до 1938. године радио је као судијски приправник и пристав у Главној контроли. Од априла 1938. године ради као доцент на Правном факултету Београдског универзитета у Суботици, да би 1940. године био изабран за ванредног професора. За време рата бива отпуштен са Универзитета, а 1944. године, после ослобођења земље, преузет је на Правни факултет у Београду где је 1951. године изабран за редовног професора за предмет Управно право, југословенско и упоредно. На Правном факултету у Београду је вршио функције продекана (1947/48.) и Декана (1948/49. и 1949/50.). Био је врло активан научни, јавни и друштвени радник.

Поред дужности на Правном факултету обављао је низ врло одговорних и значајних функција и дужности. Тако је био члан Савезног правног савета, члан и председник Правног савета СР Србије, члан и председник Уставног суда Србије; члан бројних стручних тела и специјалних комисија; правни саветник државних органа и др., председник Југословенског удружења за управне науке и праксу, члан Међународног института за управне науке у Бриселу и др.

            Држао је предавања по позиву на универзитетима у иностранству (Париз, Њујорк, Питсбург, Талахаси (САД), Тунис, Каиро и др.).

            Био је члан матичне комисије за оснивање, и један од оснивача Научног Друштва Србије 1969. године.

            Најважнији радови којима је утицао на развој теорије и праксе:

            Као врло уважени и признати стручњак за упоредно право у земљи и иностранству, објавио је врло велики број радова (књига, студија, чланака, расправа и реферата). Најзначајнији су: Административно (управно) право СФР Југославије – Положај грађана и организација у управном поступку – La Notation, technique de promotion au mérite – Управно судство као средство заштите законитости.

            Најважнији научни доприноси:

            Својим радовима проф. Стјепановић је дао значајне оригиналне доприносе третирању појединих основних принципа и институција управног права. Он је у истраживањима и анализи појединих правних проблема врло успешно примењивао поред упоредног и социолошке методе. Он развија теорију правних функција државе, и даје значајан прилог изучавању друштвених садржаја управе, судства и законодавства.

            Његови теоријски ставови су уграђени у практична решења и нормативну регулативу у управном праву Југославије.