Проф. др Слободан Кончар – Ђурђевић

Проф. др Слободан Кончар - Ђурђевић

Проф. др Слободан Кончар – Ђурђевић

Технолошко-металуршки факултет

Проф. др Слободан Кончар – Ђурђевић рођен је 1917. године у Сремским Карловцима а дипломирао на Технолошком одсеку Техничког факултета у Београду 1940. године. Докторирао 1956. године на Технолошко-металуршком факултету у Београду. За асистента је био изабран 1946. године, а за редовног професора 1963. године. Научна, стручна и животна сазнања допринели су израженим интелектуалним активностима, у облику штампаних научних радова, њих око 180, и излаганих око 110; стручних радова око 90; научно-истраживачких пројеката 25, техничких 20, патената 3.

            Наставне активности је обаљао на 12 факултета и универзитетских установа. Објавио је 5 монографија, уџбеника и 26 скрипти, у која су унета и поновљена, допуњена издања. Био је носилац концепције хемијског инжењерства и оснивач Одсека у Београду, Новом Саду, Тузли, као и Хемијског одсека универзитета у Картуму. Широка ваннаставна образовна и популаризациона активност била је посебно значајна . Перманентно је имао учешће у друштвено-стручним друштвима и установама.

            Добитник је Седмојулске награде Владе Србије за научни рад, Плакете и Дипломе града Београда, Златне плакете за изузетне резултате у петогодишњој акцији за заштиту и унапређење животне средине (Републичка конференција СС НРС), као и Медаље за изузетне резултате у настави (Српско хемијско друштво).

            Најважнији доприноси су у следећим радовима: Application of a new Adsorption Method in the Study of Flow Fluids,– Nature (1953) – Adsorption Method for Semiquantitative Determination of couloured materials in very dilute Solution, Anal. Chem. Acta (1954) (са коаутором) – Nouvelle méthode générale pour l´étude du mécanisme d´action des appareillages chimiques, Genie Chim (1956) – Аналогија између динамичке адсорпције и конвективног преношења топлоте.

             Докторска дисертација Београд (1956) – Нова метода за проучавање распростирања загађивача на моделима урбаних насеља, Човек и животна средина (1976) – Separations in Fluidized Systems by Means of Dielectric charging of materials, Nature (1963) (са коаутором) – Separation of boundary layers as scientific basis for understanding of pollutants diffusion in lowest atmospheric layers – A model Study by original adsorption method, Proc. – of 5th World Clean Air Congr. (1980) (са коаутором) – The Heat Check Valve – a New Conception in the Thermo Technics, Energy Digest (1978) (са коауторима) – Идентификација “активног слоја” у ламинарној струји флуида при оптицању објекта, Hem. Ind. (1979) (са коаутором) – Determination of initial Forest die – out location and its effect on neighbouring agriculture ground by dynamic Adsorption method, Proc. 8th World Clean Air Congr (1989) (са коауторима).

            Најважнији и најбројнији научни доприноси произилазе из оригиналне динамичке адсорпционе методе (ДАМ). Доказном аналогијом између преноса масе, топлоте и количине кретања, отворене су широке могућности за проучавање наведених феномена преноса; они се врло често одигравају у неживој али и у живој природи. Служећи се поступком физичког моделовања, применљивост ДАМ се може проучавати на врло малим или великим сложеним геометријским системима.

            Истраживања проф. Кончар-Ђурђевића помоћу ДАМ обухватала су: фундаментална истраживања преноса количине кретања, топлоте и масе у хидраулици, топлотним и дифузионим збивањима, у аналитичкој хемији, у медицини, везаних за струјање крви кроз крвне судове, срчане залиске, око модела еритроцита. Истраживањасе односе и на протицање река, оптицању ваздуха око зграда, насеља, дрвећа и њихових елемената. При проучавању распростирања загађења кроз атмосферу, истицању димних гасова, посебно око зграда, насеља, урбаних средина, зелених површина, нарочито везаних за појаву сушења шума, као и пољопривредних површина у циљу добијања здраве хране.