Prof. dr Bojan D. Đorđević

Prof. dr Bojan D. Đorđević

Prof. dr Bojan D. Đorđević

Tehnološko-metalurški fakultet

Prof. dr Bojan D. Đorđević rođen je 1937. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Tehnološki fakultet upisao se 1956. na kome je diplomirao 1961. godine. Zaposlio se u Centru za hemijsko inženjerstvo IHTM 1962., a na Tehnološko-metalurški fakultet (TMF) je prešao 1964. kada je izabran za asistenta, 1971. za docenta, 1976. za vanrednog profesora a 1982. za redovnog profesora gde se nalazio do prevremenog penzionisanja 2001.
Na TMF-u predavao je na redovnim i poslediplomskim studijama predmete Termodinamika i termotehnika, Hemijsko-inženjerska termodinamika, Primena ravnotežne i neravnotežne termodinamike u fenomenima prenosa, Molekulska i ireverzibilna termodinamika i dr. Takođe je uveo i predavao na V godini studija na više odseka stalni predmet Energetika procesne industrije. Po pozivu držao je nastavu iz većeg broja termodinamičkih predmeta na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, Intendantskoj vojnoj akademiji u Beogradu i Tehničkim fakultetima u Prištini i Podgorici.
Prof. Đorđević je jedan od osnivača Laboratorije za hemijsko – inženjerske parametre. Rukovodio je većim brojem diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. Bio je član više komisija za magistarske i doktorske teze i komisija referenata za izbor u nastavna zvanja na Beogradskom i drugim Univerzitetima, u Zagrebu, Ljubljani, Banja Luci, Novom Sadu, Nišu i Podgorici. Autor ili koautor je većeg broja udžbenika, priručnika i skripti, od kojih su neka dela monografskog karaktera.
Recenzirao je radove u vodećim međunarodnim časopisima (Fluid Phase Equilibria, Experimental Thermal and Fluid Science – International Journal of Experimental Heat Transfer, Thermodynamics and Fluid Mechanics i dr.), većem broju domaćih časopisa i skupova kao i radove referisane na međunarodnim konferencijama (First World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics 1988. i dr.). Recenzirao je i veći broj udžbenika i zbirki zadataka kao i projekte RZNS (Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu).
Ostvario je neposrednu saradnju sa mnogim univerzitetima i institutima u zemlji (Tehnološki fakultet Novi Sad, Mašinski fakultet Niš, Institut “Vinča“, IHTM), firmama u zemlji (“Mineloprema” – Pančevo, Rafinerija “Beograd“, Rafinerija nafte – Pančevo, HIP-Pančevo, “Miloje Zakić”-Kruševac, Željezara-Smederevo i dr.) i u inostranstvu (Imperial Chemical Industries Lim., Research and Development Departement, United Kingdom; Departmant of Chemical Engineering University of Berkley, Berkley, USA i dr.) koja je rezultirala i brojnim elaboratima, studijama, realizovanim projektima i štampanim naučnim i stručim radovima.
Bio je šef Katedre za opšte tehničke nauke u više mandata, član Saveta TMF-a, Predsednik odseka TMF-a u Šapcu i dr. Na Univerzitetu je bio član više komisija (Komisija za magistarske teze i dr.), kao i član Saveta za tehnološki razvoj Srbije.
Prof. Đorđević je rukovodio ili sarađivao na većem broju projekata Saveznog fonda, RZNS, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Beogradske i Pokrajinske zajednice nauke kao i projekata vezanih za privredu. Bio je prvi i dugogodišnji Sekretar komisije za nomenklaturu i terminologiju u hemijskom inženjerstvu pri Savezu hemičara i tehnologa Jugoslavije. Aktivan je član SHD. Prof. Đorđević je član uredništva u časopisima Journal of the Serbian Chemical Sociaty Belgrade i Hemijska industrija (Beograd).
Opus naučne i stručne aktivnosti B.Đorđevića obuhvata preko 360 bibliografskih navoda od kojih su naučni radovi štampani u časopisima od međunarodnog značaja, 60 (Fluid Phase Equil.; Chem. Eng. Sci.; Cand. J. Chem.Eng.; IECh/Research; AIChE J.; J. Chem. Eng. Data; J. Chem. Eng. Japan ; J.Chem.Thermodynamics, J.Appl.Poly.Sci.; Chem.Ing. Tech.;Thermochimica Acta; Korean J.Chem.Eng.; Physics and Chemistry of Liquids i dr.); naučni radovi štampani u domaćim časopisima, 76; naučni radovi štampani u zbornicima radova (pun tekst) 18; naučne radove saopštene na međunarodnim konferencijama sa zbornikom radova (pun tekst), 20; stručni radovi štampani: 30; udžbenici, priručnici i dr, 27; elaborati i studije, 33; realizovani projekti na bazi kojih su pušteni u pogon toplotni aparati, 15 i dr.
Učestvovao je u svim fazama izgradnje fabrike silika gela (Laboratorija, pilot postrojenje, industrijski pogon) “Miloš Mamić” (Galenika). Na bazi metodologija za termohidrauličko projektovanje razivača toplote i kondenzatora, “Mineloprema” – Pančevo je izradila i pustila u pogon preko 100 aparata. Indeks citiranosti (SCI) od strane inostranih autora je preko 140.
Naučni, stručni i pedagoški doprinos Prof. B. Đorđevića vezan je za više područja termodinamike (osobine čistih supstanci, osobine neelektrolitnih rastvora, ravnoteža para-tečnost, ravnoteža tečnost-tečnost i dr.), prenosa toplote (termohidraulički proračuni toplotnih aparata) i pisanje udžbenika i priručne literature, kako za redovne i poslediplomske studije, tako i za stručnjake u oblasti hemijskog inženjerstva i industriji šećera koje su monografskog karaktera.
U najvećoj meri, radovi Prof. Bojana Đorđevića i saradnika objavljeni su u vodećim internacionalnim časopisima, a vezani za eksperimentalna merenja važnijih termodinamičkih i fiziko-hemijskih veličina (gustina, indeksa refrakcije, koeficijenata difuzije, ravnoteža para-tečnost i dr.) i primenu kubnih jednačina stanja na korelisanje i predskazivanje dopunskih osobina rastvora i ravnoteže faza uključujući i simultana korelisanja složenih smeša, što predstavlja novi pristup koji se razvija zadnjih godina u svetu. Takođe, više godina je radio na proučavanju mogućnosti proširenja primene vodećih teorija rastvora polimera na sistem etilen-polietilen u širokom opsegu pritiska i temperature.
Velika citiranost ovih radova u svetu i njihovo uvrštavanje u udžbenike međunarodnih izdavača i mnoge banke podataka (TRC, DECHEMA i dr.) i monografije su najbolja potvrda trajne vrednosti ovih istraživanja.
Na kraju, posebno treba istaći i veliki broj domaćih i stranih povelja, zahvalnica i diploma, kao i medalju za trajan i izvanredan doprinos nauci koju je 2000. dobio od Srpskog Hemijskog Društva. Deo naučnog doprinosa prikazan je u Who is who in the World, 6th ed. i Dictionary of International Biography, 18th ed.