Проф. др Бојан Д. Ђорђевић

Проф. др Бојан Д. Ђорђевић

Проф. др Бојан Д. Ђорђевић

Технолошко-металуршки факултет

Проф. др Бојан Д. Ђорђевић рођен је 1937. године у Београду где је завршио основну школу и гимназију. На Технолошки факултет уписао се 1956. на коме је дипломирао 1961. године. Запослио се у Центру за хемијско инжењерство ИХТМ 1962., а на Технолошко-металуршки факултет (ТМФ) је прешао 1964. када је изабран за асистента, 1971. за доцента, 1976. за ванредног професора а 1982. за редовног професора где се налазио до превременог пензионисања 2001.
На ТМФ-у предавао је на редовним и последипломским студијама предмете Термодинамика и термотехника, Хемијско-инжењерска термодинамика, Примена равнотежне и неравнотежне термодинамике у феноменима преноса, Молекулска и иреверзибилна термодинамика и др. Такође је увео и предавао на V години студија на више одсека стални предмет Енергетика процесне индустрије. По позиву држао је наставу из већег броја термодинамичких предмета на Технолошком факултету у Новом Саду, Интендантској војној академији у Београду и Техничким факултетима у Приштини и Подгорици.
Проф. Ђорђевић је један од оснивача Лабораторије за хемијско – инжењерске параметре. Руководио је већим бројем дипломских, магистарских и докторских радова. Био је члан више комисија за магистарске и докторске тезе и комисија референата за избор у наставна звања на Београдском и другим Универзитетима, у Загребу, Љубљани, Бања Луци, Новом Саду, Нишу и Подгорици. Аутор или коаутор је већег броја уџбеника, приручника и скрипти, од којих су нека дела монографског карактера.
Рецензирао је радове у водећим међународним часописима (Fluid Phase Equilibria, Experimental Thermal and Fluid Science – International Journal of Experimental Heat Transfer, Thermodynamics and Fluid Mechanics и др.), већем броју домаћих часописа и скупова као и радове реферисане на међународним конференцијама (First World Conference on Experimental Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics 1988. и др.). Рецензирао је и већи број уџбеника и збирки задатака као и пројекте РЗНС (Универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу).
Остварио је непосредну сарадњу са многим универзитетима и институтима у земљи (Технолошки факултет Нови Сад, Машински факултет Ниш, Институт “Винча“, ИХТМ), фирмама у земљи (“Минелопрема” – Панчево, Рафинерија “Београд“, Рафинерија нафте – Панчево, ХИП-Панчево, “Милоје Закић”-Крушевац, Жељезара-Смедерево и др.) и у иностранству (Imperial Chemical Industries Lim., Research and Development Departement, United Kingdom; Departmant of Chemical Engineering University of Berkley, Berkley, USA и др.) која је резултирала и бројним елаборатима, студијама, реализованим пројектима и штампаним научним и стручим радовима.
Био је шеф Катедре за опште техничке науке у више мандата, члан Савета ТМФ-а, Председник одсека ТМФ-а у Шапцу и др. На Универзитету је био члан више комисија (Комисија за магистарске тезе и др.), као и члан Савета за технолошки развој Србије.
Проф. Ђорђевић је руководио или сарађивао на већем броју пројеката Савезног фонда, РЗНС, Министарство за науку и технологију Републике Србије, Београдске и Покрајинске заједнице науке као и пројеката везаних за привреду. Био је први и дугогодишњи Секретар комисије за номенклатуру и терминологију у хемијском инжењерству при Савезу хемичара и технолога Југославије. Активан је члан СХД. Проф. Ђорђевић је члан уредништва у часописима Journal of the Serbian Chemical Sociaty Belgrade и Хемијска индустрија (Београд).
Опус научне и стручне активности Б.Ђорђевића обухвата преко 360 библиографских навода од којих су научни радови штампани у часописима од међународног значаја, 60 (Fluid Phase Equil.; Chem. Eng. Sci.; Cand. J. Chem.Eng.; IECh/Research; AIChE J.; J. Chem. Eng. Data; J. Chem. Eng. Japan ; J.Chem.Thermodynamics, J.Appl.Poly.Sci.; Chem.Ing. Tech.;Thermochimica Acta; Korean J.Chem.Eng.; Physics and Chemistry of Liquids и др.); научни радови штампани у домаћим часописима, 76; научни радови штампани у зборницима радова (пун текст) 18; научне радове саопштене на међународним конференцијама са зборником радова (пун текст), 20; стручни радови штампани: 30; уџбеници, приручници и др, 27; елаборати и студије, 33; реализовани пројекти на бази којих су пуштени у погон топлотни апарати, 15 и др.
Учествовао је у свим фазама изградње фабрике силика гела (Лабораторија, пилот постројење, индустријски погон) “Милош Мамић” (Галеника). На бази методологија за термохидрауличко пројектовање разивача топлоте и кондензатора, “Минелопрема” – Панчево је израдила и пустила у погон преко 100 апарата. Индекс цитираности (СЦИ) од стране иностраних аутора је преко 140.
Научни, стручни и педагошки допринос Проф. Б. Ђорђевића везан је за више подручја термодинамике (особине чистих супстанци, особине неелектролитних раствора, равнотежа пара-течност, равнотежа течност-течност и др.), преноса топлоте (термохидраулички прорачуни топлотних апарата) и писање уџбеника и приручне литературе, како за редовне и последипломске студије, тако и за стручњаке у области хемијског инжењерства и индустрији шећера које су монографског карактера.
У највећој мери, радови Проф. Бојана Ђорђевића и сарадника објављени су у водећим интернационалним часописима, а везани за експериментална мерења важнијих термодинамичких и физико-хемијских величина (густина, индекса рефракције, коефицијената дифузије, равнотежа пара-течност и др.) и примену кубних једначина стања на корелисање и предсказивање допунских особина раствора и равнотеже фаза укључујући и симултана корелисања сложених смеша, што представља нови приступ који се развија задњих година у свету. Такође, више година је радио на проучавању могућности проширења примене водећих теорија раствора полимера на систем етилен-полиетилен у широком опсегу притиска и температуре.
Велика цитираност ових радова у свету и њихово уврштавање у уџбенике међународних издавача и многе банке података (TRC, DECHEMA и др.) и монографије су најбоља потврда трајне вредности ових истраживања.
На крају, посебно треба истаћи и велики број домаћих и страних повеља, захвалница и диплома, као и медаљу за трајан и изванредан допринос науци коју је 2000. добио од Српског Хемијског Друштва. Део научног доприноса приказан је у Who is who in the World, 6th ed. и Dictionary of International Biography, 18th ed.