Чланство

Научно Друштво Србије је правно лице са седиштем у Београду и делатношћу на подручју Републике Србије. Године 1977. разврстано је у организацију друштвене делатности.

Друштво представља његов Председник, изабран сходно одредбама Статута Научног Друштва Србије и законским прописима.

Органи Научног друштва Србије и њихов састав 2003. године

На Изборној Скупштини Научног друштва Србије, одржаној 28.новембра 2002. године, као и првом Састанку Председништва НДС-а одржаном након тога, избрани су следећи чланови Друштва на одговарајуће руководеће функције:

За Председника Научног друштва Србије поново је изабран:

 • Проф. др Слободан Перовић (из Одељења друштвених наука)

За Подпредседнике Научног друштва Србије изабрани су:

 • Проф. др Градимир Миловановић (из Одељења природно-математичких наука);
 • Проф. др Миомир Вукобратовић (из Одељења техничких наука)
 • Проф. др Мирослав Драшкоци (из Одељења медицинско-биолошких наука)

За чланове Председништва Научног друштва Србије изабрани су:

 • Проф. др Будимир Филиповић (из Одељења природно-математичких наука)
 • Проф. др Јован Тодоровић (из Одељења техничких наука)
 • Проф. др Предраг Петровић (из Одељења медицинско-биолошких наука)
 • Проф. др Милутин Ћировић (из Одељења друштвених наука)

За Генералног секретара Научног друштва Србије изабран је:

 • Проф. др Јован Д. Васиљевић (из Одељења медицинско-биолошких наука)

За чланове Надзорног Одбора Научног друштва Србије изабрани су:

 • Проф. др Момчило Милисављевић (Председник, из Одељења друштвених наука)
 • Проф. др Лазар Аврамов (из Одељења природно-математичких наука)
 • Проф. др Добривоје Јовановић (из Одељења техничких наука)
 • Проф. др Војислав Лековић (из Одељења медицинско-биолошких наука)
 • Проф. др Марија Тодоровић (из Одељења техничких наука)

Органи Научног друштва Србије и њихов састав 1999. године

Највиши орган Научног Друштва Србије је Пленум кога чине сви научници – чланови Друштва.

Извршни орган Пленума је Председништво Друштва кога чине:

Председник Друштва,
Два потпредседника
Генерални секретар Друштва и још
9 чланова Председништва.

За надзор финансијског и материјалног пословања, Пленум бира Надзорни одбор који се састоји од председника Надзорног одбора и још 2 члана.

На предлог Председништва Пленум бира секретаре Одељења и њихове заменике.

На Пленуму одржаном 25. јуна 1998. године извршени су избори за Органе Друштва. Изабрани су:

Председништво Научног друштва Србије:

 • Проф. др Слободан Перовић, председник
 • Проф. др Мирослав Драшкоци, потпредседник
 • Проф. др Миомир Вукобратовић, потпредседник
 • Проф. др Јован Тодоровић, генерални секретар
 • Проф. др Вељко Вујичић
 • Проф. др Милорад Ивковић
 • Проф. др Димитрије Миловановић
 • Проф. др Стојан Новаковић
 • Проф. др Предраг Петровић
 • Проф. др Радивој Петровић
 • Проф. др Андрија Стојковић
 • Проф. др Владета Урошевић
 • Проф. др Живорад Чековић

Надзорни одбор Научног друштва Србије:

 • Проф. др Добривоје Јовановић, председник
 • Проф. др Миленко Тешић,
 • Проф. др Небојша Царић

За секретара Одељења природно-математичких наука изабран је Проф. др Јагош Пурић, а за заменика секретара Проф. др Вера Ковачевић-Вујчић.

За секретара Одељења техничких наука изабран је Проф. др Милић Стојић, а за заменика секретара Проф. др Ненад Ђајић.

За секретара Одељења медицинско-биолошких наука изабран је Проф. др Миодраг Симоновић, а за заменика секретара Проф. др Јован Д. Васиљевић.

За секретара Одељења друштвених наука изабран је Проф. др Живко Костић, а за заменика секретара Проф. др Стојан Новаковић.

Избор, права и дужности чланова Научног друштва Србије

Чланови Научног друштва Србије могу бити домаћи и страни држављани који су остварили значајна достигнућа у развоју науке или примени научних сазнања.

Члан Друштва се постаје избором на Пленуму Друштва, након спроведеног поступка кандидовања и вредновања предложених кандидата.

Предлог за избор се подноси у писменом облику од стране или Одељења Друштва (2 члана Друштва) или научне и стручне институције. У предлогу се налазе сви релевантни подаци из којих се може оценити подобност кандидата за избор.

На основу писаног реферата од стране два члана Друштва, у коме се уз биографске и библиографске податке, дају сви подаци о научном доприносу којим је кандидат “утицао на развој теорије, односно праксе у својој научној области”, на Пленуму Друштва се врши избор.

Избор се обавља тајним гласањем а изабран је онај кандидат који је добио преко две трећине гласова присутних чланова Друштва на Пленуму.

Права и дужности чланова Научног друштва Србије су:

 • да се баве научним радом у оквиру Друштва и да износе резултате тога рада;
 • да учествују у раду Пленума и Одељења Друштва;
 • да учествују у свим активностима и делатностима Друштва усмереним ка остварењу циљева Друштва;
 • да бирају и да буду бирани у органе и радна тела Друштва;
 • да покрећу иницијативе од значаја за остваривање циљева Друштва
 • да обављају послове које им повере органи Друштва;
 • да у јавном животу чувају достојанство науке и етику струке, као и да се залажу за остваривање циљева Друштва;
 • новоизабрани члан Друштва, на посебној јавној седници Друштва, одржаће приступни говор који се објављује, по правилу, у часопису Друштва – Scientific Review

 

Одељења Научног друштва Србије:

Одељење природно-математичких наука

Одељење техничких наука

Одељење медицинско-биолошких наука

Одељење друштвених наука

 

Преминули чланови Научног друштва Србије:

Преминули чланови Одељење природно-математичких наука

Преминули чланови Одељење техничких наука

Преминули чланови Одељење медицинско-биолошких наука

Преминули чланови Одељење друштвених наука