Проф. др Мирослав Демић

Проф. др Мирослав Демић

Проф. др Мирослав Демић

Машински факултет Крагујевац

Проф. др Мирослав Демић је рођен 05.02.1948 године у Рашанцу, у општини Петровац на Млави, од оца Драгољуба и мајке Слободанке (девојачко презиме Стојановић).

Основну школу је похађао и завршио са одличним успехом у родном месту 1963 године. Након завршене основне школе, уписао је Техничку школу у Смедереву, коју, са одличним успехом завршава 1967. године. Исте године уписао је Машински факултет у Крагујевцу – смер за моторна возила, који завршава са одличном просечном оценом (9,23), одбраном дипломског рада из моторних возила, 1972. године.

Те године уписао је последипломске студије из области моторних возила на Машинском факултету у Београду, које успешно завршава, 1975 године, одбраном магистарског рада под називом: “Утицај система за вођење предњих точкова на понашање аутобуса на путу”.

Исте године одобрена му је израда докторске дисертације под називом: “Спектрална анализа процеса уобичајених природних активности човека са аспекта осцилаторне удобности и идентификације еквивалентног биодинамичког осцилаторног модела  човека”, коју успешно завршава одбраном 1978. год., на Машинском факултету (сада Факулте инжењерских наука) у Крагујевцу.

Као стипендиста, након завршених студија, запослио се у Фабрици аутомобила у Прибоју, у сектору за развој. Тамо је радио на пословима самосталног конструктора и пројектанта склопова возила ФАП. Током 1975/76 године служио је војни рок, а почетком 1977 године одлази на рад у Институт за аутомобиле Заставе.

Од 1977 до 1988 ради на пословима истраживања и испитивања аутомобила, посебно решавању  проблема који су значајни за осцилаторну удобност путника и динамику код путничких моторних возила, а затим прелази на Машински факултет у Крагујевцу. На факултету је био ангажован у извођењу наставе из области моторних возила и то у звању доцента (1979 -1986), ванредног професора (1986-1992), а сада у звању редовног професора (курсеви: Моторна возила, Динамика моторних возила и Моторна возила II). Од 1992 до 2007. године био је члан стручних већа Универзитета, а у три узастопна мандата и његов председник. Био је у више мандата шеф катедре за Моторна возила и моторе на матичном факултету. У дужем временском периоду је био Начелник одељења техничких наука Центра за истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу и члан Сената Универзитета у Крагујевцу у два мандата.

У току свог ангажовања на Универзитету био и ментор осам докторских дисертација и три магистарска рада.

Проф. Демић има 301. објављен рад у часописима и на симпозијумима у предходним Југославијама (данас у Србији) и иностранству (часописи: Техника, Моторна возила и мотори, International Journal of Vehicle Design, Vehicle System Dynamics, Applied Ergonomics, Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control, Forschung im Ingenieurwesen, Journal of Sound and Vibration, Mobility and Vehicle Mechаnics и др., као и Симпозијуми у Југославији (данас Србији), Италији, САД, Русији, Јапану, Аустрији итд.). Од обиља радова, посебно су му запажени резултати које је публиковао из осцилаторне удобности, динамике и оптимизације конструктивних параметара моторних возила који су га сврстали у ред светски познатих стручњака из ових области. Његови радови су 114 пута цитирани до септембра месеца према Science Citation Index.

Проф. Демић има и петнаест објављених књига и то:

1.    “Еластично ослањање погонске групе” – монографија (коаутор), МВМ, 1990,
2.    “Основи теорије гусеничних возила”, уџбеник, Технички факултет у  Чачку, 1992,
3.    “Основи пројектовања теретних моторних возила”, уџбеник, Машински факултет у Крагујевцу, 1994,
4.    “Механика мотоцикала”, монографија, Машински факултет у Крагујевцу и ДСП Крагујевац, 1996,
5.    “Оптимизација осцилаторних система моторних возила“, монографија, Машински факултет у Крагујевцу, 1997,
6.    “Теорија кретања моторних возила“, монографија, Технички факултет у Чачку, 1999.
7.    “Теоријске основе пројектовања аутобуса”, монографија, Машински факултет у Крагујевцу, 2003.
8.    “Теорија кретања моторних возила”, монографија (на грчком, први аутор), Атина, 2004.
9.    „Пројектовање путничких аутомобила“, монографија, Машински факултет у Крагујевцу, 2004.
10.    „Динамичке побуде аутомобила“, монографија, Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Центар за моторе и возила, 2006.
11.    „Сателитско праћење возила“, монографија, Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Центар за моторе и возила, 2006.
12.    „Кибернетски систем: човек-возило-окружење“, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Крагујевцу, монографија, 2008.
13.    „Теорија кретања моторних возила“ (први аутор), монографија, Машински факултет у Крагујевцу, 2011.
14.    „Научне методе и технички развој“, Машински факултет у Крагујевцу, 2011
15.    „Теоријске основе аутоматизованог пројектовања моторних возила, Центар за научноистраживачки рад САНУ и Универзитета у Крагујевцу, 2012.

Проф. Демић је активни  члан и експерт ISO TC 108, који ради на дефинисању међународних стандарда из области утицаја вибрација на  човека, а до сада је поднео велики број радних материјала за разматрање. Неки од поднетих материјала су непосредно утицали на ревизију стандарда ISO 2631. Био је руководилац пет научних пројеката који су реализовани уз финансијско учешће Владе Републике Србије. Током рада у привреди (1972. – 1988.) био је реализатор већег броја студија и техничких решења на путничким и теретним возилима. Аутор је већег броја софтвера из области пројектовања моторних возила, који су доступни на сајту www.ptt.yu/korisnici/i/m/imizm034/.

Због својих запажених научних резултата, био је члан редакција часописа (Ергономија, Моторна возила и мотори) и Главни и одговорни уредник часописа “Застава”, а сада је члан редакције међународног часосписа “Mobilty and Vehicle Mechanics” и часописа “Техника” (Машинство). Од 30. јануара 2015. је члан иностране редакције «Радови НАМИ» Москва.

Поред тога, више пута је био  члан одбора за организацију научно-стручних скупова у земљи и иностранству (Русија, Швајцарска, Југославија – Србија и Црна Гора – Србија). Више пута је био председник Међународног Симпозијума – данас Конгреса (МВМ) који се одржава сваке друге године у Крагујевцу.

Мирослав Демић је 15.12.1994. изабран за академика Академије транспорта, 24.06.1997. за академика академије квалитета Руске Федерације, а 13.04.1999. за редовног члана Инжењерске академије Југославије (сада Академик Академије инжењерских наука Србије). Члан је Научног друштва Србије од 23.12.2008. године. Био је активни члан Њујоршке академије наука од 01 јула 2005 до 01 јула 2008. године. Изабран је за академика Евро-Медитеранске академије уметности и наука 21.04.2011.

Био је сарадник је Института за нуклеарне науке у Винчи (Центар за моторе и возила). Изабран је и гостовао две године у звању гостујући професор – старији инострани истраживач на Политехници у Торину (2008.-2010.).

Проф. Демић је био ангажован и на другим Универзитетима у Србији и свету:

•    Машински факултет у Нишу 1989 године, на извођењу наставе из Моторних возила,
•    Грађевински факултет у Београду 2007/2008. на извођењу наставе из Механике вожње а до 2012.  на докторским студијама на истом предмету,
•    Војна академија у Београду, докторске студије, Изабрана поглавња теорије кретања моторних возила, 2014/2015.

Cлужи се руским и енглеским језиком.

Отац је троје деце.

Проф. Демић је пензионисан 31.09.2013. године.