Проф. др Валериј Васиљевич Козлов

Prof. dr Valery V Kozlov

Проф. др Валериј Васиљевич Козлов

Проф. др Валериј Васиљевич Козлов родио се  1. јануара 1950. године.  И Русији Кандидат физичко-математичких наука постао је  1974. године, доктор истих наука 1978., професор Московског државног универзитета имени Ломоносова, 1983, шеф  Катедре математичке статистике и случајних процеса МГУ 1999. године.  Дописни члан Руске академије наука (РАН) постао је 1997., а редовни члан 2000, потпредседник РАН  од 2001. године. Члан је неколико редакцијских одбора водећих научних часописа из математике и механике.
Био је на дужностима: проректора Московског државног универзитета (1988 –1991 и 1996 – 1998.), главног научног секретара МГУ (1991. – 1996),  заменик министра образовања Руске федерације  (1998 – 2001).
Лаурент је премије Лењинског комсомола (1977.),  премије имени М.В.Ломоносова 1. степана (1986),  премије им. С.А.Чапљигина – Академије наука СССР (1988),  Државне премије Руске федерације (1994), премије им С:В: Ковалевске (2000). Добитник је ордена Почасти  (1999.).
Завршио је Маханико-математички факултет МГУ 1972. године, а аспирантуру у области механике 1973. године.  Доктор је физичко – математичких наука.
Области његовог научног интересовања су : динамички системи, аналитичка механика,  варијациони рачун, теорија стабилности, статистичка механика, детерминисани хаос.
Валериј Васиљевич Козлов је решио низ класичних проблема који имају стогодишњу историју. Међу њима су: Поенкареови проблеми  о допунским законима одржања за несиметричну чигру и о интегралним инваријантама проблема три тела;  проблеми Пенлеве-Голубева о гранању решења једначина динамике у равни комплексног времена.
Први је дао потпуни и строги доказ теореме о нестабилности у пољу са хармонијским потенцијалом, на који је указао Ирншоу још 1839. године. Открио је тополошке препреке ка пуној интеграбилности једначина динамике и неочекиване везе  између степена нетривијалних  полиноминалних закона одржања и топологије конфигурационог простора. Развио је варијационе методе  за истраживања стабилности периодних трајекторија .  Дао је нов математички модел тачне интеграције једначина динамике. Предложио је нови приступ ка заснивању Гибсове распоређености за систем са коначним бројем степана слободе. Развио је теорију топлотне равнотеже по Гибсу и Поенкареу, засновану на истраживању слабих предела решења Лиувилових једначина.
Под његовим менторством урађено је  и одбрањено 30 кандидатских (магистарских) и 5 докторских дисертација.
После увођења свеопштих санкција нашој држави Валериј Васиљевич Козлов је у својству проректора Московског универзитета потписао, супротно санкцијама, први уговор о међусобној сарадњи  Московског и Београдског универзитета.
Радио је на реализацији два заједничка научна пројекта Београдског и Московског универзитета у области аналитичке механике и стабилности кретања. Резултате тих истраживања објавио је  заједно са коаутором Вељком А. Вујичићем у неколико радова у часописима међународног угледа.  Његови радови утицали су на истраживања и на наше најмлађе истраживаче у области механике и топологије, те се може рећи да се и ми налазимо у врху светских истраживања.

Објавио је 175 научних радова, међу којима је 7 монографија.

  1. V.V.Kozlov, Methods of Qualitative Analysis of Rigid Body Dynamics, M.: Moscow State University Publishing House, 1980 (2nd edition: Moscow-Izhevsk: Scientific Publishing Center “Regular and Chaotie Dynamics”, 2000.).
  2. V.I.Arnol’d, V.V.Kozlov, A.I. Neishtadt. Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanichs, M: VINITI, USSR Academy of Sciences, 1985.  (2nd edition: M.: Publishing House “URSS” 2002;  English translation: Springer Verlag, 1988; 2nd edition Springer Verlag 1993.).
  3. V.V.Kozlov, D.V.Treshchev, Billiards, Genetic Introduction into Dynamics of Systems with Impacts. M.: Moscow State University Publishing House. 1991. (English translation: American Mathematical Society, 1991).
  4. V.V.Kozlov, Symmetrics, Topology and Resonances in Hamilton Mechanics. Izhavsk: Publishing House “Udmurtya University”, 1995 (English translation: Springer Verlag, 1996.).
  5. V.V.Kozlov, S.D.Furta, Asymptotics of Solutions of Strongly Nonlinear Systems of Diferential Equations. M: Moscow State University Publishing House,  1996.
  6. V.V.Kozlov, General Vertex Theory, Izhevsk: Publishing House “Udmurtya University”, 1998.  (English translation: Springer Verlag, 2002.).
  7. Yu.N. Fedorov, V.V. Kozlov, Memoir on Integrable Systems.  Springer Verlag,  2002).