Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov

Prof. dr Valery V Kozlov

Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov

Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov rodio se  1. januara 1950. godine.  I Rusiji Kandidat fizičko-matematičkih nauka postao je  1974. godine, doktor istih nauka 1978., profesor Moskovskog državnog univerziteta imeni Lomonosova, 1983, šef  Katedre matematičke statistike i slučajnih procesa MGU 1999. godine.  Dopisni član Ruske akademije nauka (RAN) postao je 1997., a redovni član 2000, potpredsednik RAN  od 2001. godine. Član je nekoliko redakcijskih odbora vodećih naučnih časopisa iz matematike i mehanike.
Bio je na dužnostima: prorektora Moskovskog državnog univerziteta (1988 –1991 i 1996 – 1998.), glavnog naučnog sekretara MGU (1991. – 1996),  zamenik ministra obrazovanja Ruske federacije  (1998 – 2001).
Laurent je premije Lenjinskog komsomola (1977.),  premije imeni M.V.Lomonosova 1. stepana (1986),  premije im. S.A.Čapljigina – Akademije nauka SSSR (1988),  Državne premije Ruske federacije (1994), premije im S:V: Kovalevske (2000). Dobitnik je ordena Počasti  (1999.).
Završio je Mahaniko-matematički fakultet MGU 1972. godine, a aspiranturu u oblasti mehanike 1973. godine.  Doktor je fizičko – matematičkih nauka.
Oblasti njegovog naučnog interesovanja su : dinamički sistemi, analitička mehanika,  varijacioni račun, teorija stabilnosti, statistička mehanika, determinisani haos.
Valerij Vasiljevič Kozlov je rešio niz klasičnih problema koji imaju stogodišnju istoriju. Među njima su: Poenkareovi problemi  o dopunskim zakonima održanja za nesimetričnu čigru i o integralnim invarijantama problema tri tela;  problemi Penleve-Golubeva o grananju rešenja jednačina dinamike u ravni kompleksnog vremena.
Prvi je dao potpuni i strogi dokaz teoreme o nestabilnosti u polju sa harmonijskim potencijalom, na koji je ukazao Irnšou još 1839. godine. Otkrio je topološke prepreke ka punoj integrabilnosti jednačina dinamike i neočekivane veze  između stepena netrivijalnih  polinominalnih zakona održanja i topologije konfiguracionog prostora. Razvio je varijacione metode  za istraživanja stabilnosti periodnih trajektorija .  Dao je nov matematički model tačne integracije jednačina dinamike. Predložio je novi pristup ka zasnivanju Gibsove raspoređenosti za sistem sa konačnim brojem stepana slobode. Razvio je teoriju toplotne ravnoteže po Gibsu i Poenkareu, zasnovanu na istraživanju slabih predela rešenja Liuvilovih jednačina.
Pod njegovim mentorstvom urađeno je  i odbranjeno 30 kandidatskih (magistarskih) i 5 doktorskih disertacija.
Posle uvođenja sveopštih sankcija našoj državi Valerij Vasiljevič Kozlov je u svojstvu prorektora Moskovskog univerziteta potpisao, suprotno sankcijama, prvi ugovor o međusobnoj saradnji  Moskovskog i Beogradskog univerziteta.
Radio je na realizaciji dva zajednička naučna projekta Beogradskog i Moskovskog univerziteta u oblasti analitičke mehanike i stabilnosti kretanja. Rezultate tih istraživanja objavio je  zajedno sa koautorom Veljkom A. Vujičićem u nekoliko radova u časopisima međunarodnog ugleda.  Njegovi radovi uticali su na istraživanja i na naše najmlađe istraživače u oblasti mehanike i topologije, te se može reći da se i mi nalazimo u vrhu svetskih istraživanja.

Objavio je 175 naučnih radova, među kojima je 7 monografija.

  1. V.V.Kozlov, Methods of Qualitative Analysis of Rigid Body Dynamics, M.: Moscow State University Publishing House, 1980 (2nd edition: Moscow-Izhevsk: Scientific Publishing Center “Regular and Chaotie Dynamics”, 2000.).
  2. V.I.Arnol’d, V.V.Kozlov, A.I. Neishtadt. Mathematical Aspects of Classical and Celestial Mechanichs, M: VINITI, USSR Academy of Sciences, 1985.  (2nd edition: M.: Publishing House “URSS” 2002;  English translation: Springer Verlag, 1988; 2nd edition Springer Verlag 1993.).
  3. V.V.Kozlov, D.V.Treshchev, Billiards, Genetic Introduction into Dynamics of Systems with Impacts. M.: Moscow State University Publishing House. 1991. (English translation: American Mathematical Society, 1991).
  4. V.V.Kozlov, Symmetrics, Topology and Resonances in Hamilton Mechanics. Izhavsk: Publishing House “Udmurtya University”, 1995 (English translation: Springer Verlag, 1996.).
  5. V.V.Kozlov, S.D.Furta, Asymptotics of Solutions of Strongly Nonlinear Systems of Diferential Equations. M: Moscow State University Publishing House,  1996.
  6. V.V.Kozlov, General Vertex Theory, Izhevsk: Publishing House “Udmurtya University”, 1998.  (English translation: Springer Verlag, 2002.).
  7. Yu.N. Fedorov, V.V. Kozlov, Memoir on Integrable Systems.  Springer Verlag,  2002).