Preminuli Odeljenje medicinsko-bioloških nauka

 • Prof. dr Dejan Bošković

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Dejan Bošković

  Prof. dr Dejan Bošković je rođen 1941. godine u Beogradu, od oca Nikole, pravnika i majke Slavne Babić, profesora engleskog jezika. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu je upisao školske 1959/60. godine. Na istom fakultetu je diplomirao 1967. godine. Obavezan lekarski staž je završio 1967/68. godine na Internoj “B” klinici Medicinskog fakulteta u Beogradu. Specijalistički ispit iz Interne medicine položio je 1974. godine sa odličnim uspehom. Doktorsku disertaciju “Pozni rezultati implantacije veštačkih (more…)

 • Prof. dr Borisalav Vujadinović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Borisalav Vujadinović

  Prof. dr Borisalav Vujadinović, rođen je 1922. godine u Petrovaradinu, od oca Vladislava i majke Ivanke Gligorijević. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu 1950. godine. Specijalizaciju opšte hirurgije obavio na tadašnjoj II hirurškoj klinici u Beogradu, da bi se kasnije pretežno bavio kardiovaskularnom hirurgijom. Za asistenta Medicinskog fakulteta u Beogradu je bio izabran 1954. godine a za redovnog profesora 1973. godine. Na poslediplomskim studijama iz vaskularne hirurgije boravio u Francuskoj, (more…)

 • Prof. dr Miroslav Draškoci

  Farmaceutski fakultet

  Prof. dr Miroslav Draškoci, redovni profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je 1921. godine u Senjskom rudniku od oca Julija i majke Milice, rođene Todorović. Osnovnu školu i gimnaziju (Druga muška gimnazija) završio je u Beogradu 1939. godine, i iste godine se upisao na Medicinski fakultet u Beogradu. Zbog rata je prekinuo studije i nastavio ih 1945., na istom Fakultetu. Godine 1946. dobija stipendiju vlade ČSSR i nastavlja studije u Pragu, na Karlovom univerzitetu, gde je diplomirao aprila 1949 godine. (more…)

 • Dr Dušan Dinulović

  Medicinski fakultet
  Dr Dušan Dinulović

  Dr Dušan Dinulović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1929. u Gradskovom, kod Zaječara, od oca Stanka i majke Jelisavete Nikolić. Školovanje je završio u Zaječaru a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1955. Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1962. Pri Katedri za Ginekologiju i akušerstvo, izabran je za asistenta 1962., za docenta 1976., vanrednog profesora 1982. i redovnog profesora 1988. godine. Godine 1976. kao visiting professor boravi 3 meseca u SAD (Chapel Hill), a 1979. godine (more…)

 • Prof. dr Branislav Janković

  Farmaceutski fakultet
  Prof. dr Branislav Janković

  Prof. dr Branislav Janković rođen je u Golupcu 1920. godine, od oca Dragoljuba, lekara i majke Ljubice Pavlović. Gimnaziju je završio u Požarevcu 1938. godine, a Medicinski fakultet u Beogradu 1947. Specijalista je iz mikrobiologije. Doktor je medicinskih nauka od 1954. godine (prvi doktor nauka u istoriji Medicinskog fakulteta u Beogradu). Asistent iz mikrobiologije, na Medicinskom fakultetu, postao je 1948., docent iz mikrobiologije na Farmaceutskom fakultetu 1954. godine, vanredni profesor mikrobiologije i imunologije na istom fakultetu 1959. (more…)

 • Prof. dr Kosta Nikolić

  Farmaceutski fakultet
  Prof. dr Kosta Nikolić

  Prof. dr Kosta Nikolić rođen je 1925. godine u Beogradu. Završio Farmaceutski fakultet u Beogradu 1951., kada postaje asistent na ovom fakultetu. Doktorirao je 1959. godine. Izabran je bio za redovnog profesora 1975. godine.  Bio je Upravnik Zavoda za fizičku hemiju od 1960. godine. Bio je honorarni nastavnik na Medicinskom, Stomatološkom, Veterinarskom fakultetu u Beogradu, Vojnomedicinskoj Akademiji i Prirodno-matematičkom fakultetu u Prištini. Profesor po pozivu je na Université Pierre et Marie Curie (Université Paris VI). (more…)

 • Prof. dr Mihailo Nikolić

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Mihailo Nikolić

  Prof. dr Mihailo Nikolić je rođen 1934. godine u Jagodini, od oca Dimitrija i majke Desanke Nikolić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu, kao i Medicinski fakultet, gde je diplomirao 1961. godine. Po završenoj vojnoj obavezi i lekarskom stažu zapošljava se 1962. godine na Higijenskom institutu Medicinskog fakulteta, a 1964. godine biva biran za asistenta za predmet Higijena. Specijalistički ispit je položio 1967., a habilitacioni rad iz oblasti mentalnog zdravlja starih ljudi odbranio je 1968. godine. Za docenta za predmet (more…)

 • Prof. dr Obren Popović

  Medicinski fakultet

  Prof. dr Obren Popović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je u Beogradu 1934. godine od oca Sretena, inženjera, i majke Cvete Stefanović, doktora medicine, ginekologa. Školovanje je završio u Beogradu, diplomirao je 1959. godine na Medicinskom fakultetu sa prosečnom ocenom 9.5 i nagrađen kao najbolji student Univerziteta u Beogradu te godine. Bio je asistent na Institutu za patološku fiziologiju  (1960-1963), a od tada je na Klinici za interne bolesti KBC “Zvezdara” . Biran je za asistenta (1970), docenta (1976), (more…)

 • Prof. dr Vojislav K. Stojanović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Vojislav K. Stojanović

  Prof. dr Vojislav K. Stojanović rođen je 1906. godine u Nišu, od oca Krste i majke Zorke Vučković, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinski fakultet u Beogradu upisao se 1924. i završio ga 1929. godine. U toku studija, tri godine radio je kao student-asistent na anatomiji, a kasnije kao lekar. U toku specijalizacije, profesor Stojanović je po obavezi stupio u vojnu službu i vršio dužnost sekundarnog lekara. Po završenoj specijalizaciji radio je kao šef Hirurškog odeljenja Kosovske stalne vojne bolnice. Godine 1938. podneo je ostavku (more…)

 • Prof. dr Bogdan D. Bošković

  Vojnomedicinska akademija
  Prof. dr Bogdan D. Bošković

  Prof. dr Bogdan D. Bošković, redovni profesor Vojnomedicinske akademije, Naučni savetnik Vojnotehničkog instituta (VTI) u Beogradu u penziji i redovni profesor po pozivu Medicinskog fakulteta u Foči, rođen je  1931. godine u selu Konjuhu kod Kruševca, od oca Dragoljuba i majke Milunke Milenković. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, a gimnaziju u Kruševcu. Završio je dva fakulteta: medicinski (Sarajevo) i farmaceutski (Zagreb) i doktorirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1956. pa do kraja  1964. godine radio je na Institutu (more…)

 • Prof. dr Vladislav M. Varagić

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Vladislav M. Varagić

  Prof. dr Vladislav M. Varagić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je u selu Donja Trnava (kod Kragujevca) 1921. godine, od oca Milosava i majke Leposave Borisavljević. Gimnaziju je završio u Kragujevcu, a Medicinski fakultet u Beogradu. Poslediplomske studije završio u Farmakološkom institutu Univerziteta u Oksfordu (Engleska).

  Svoju istaživačku aktivnost je najvećim delom izvodio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, a delimično u Institutu za nuklearne nauke u Vinči (more…)

 • Prof. dr Slobodan P. Đorđević

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Slobodan P. Đorđević

  Prof. dr Slobodan P. Đorđević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1921. godine u Valjevu od oca Petra i majke Leposave Šišković. Osnovnu školu i Treću gimnaziju završio je u Beogradu 1940. Iste godine upisao se na Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Za vreme okupacije radio je kao medicinar, najviše u hirurškoj struci. Vojnu obavezu odslužio je 1944/45 u NOV i POJ odnosno JNA. Nastavio je studije 1945. i diplomirao je 1950. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

  Akademsku karijeru je otpočeo već iste godine (more…)

 • Prof. dr Miloš A. Janićijević

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Miloš A. Janićijević

  Prof. dr Miloš A. Janićijević, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, rođen je 1947. godine u Vrbi (opština Kraljevo), od oca Aleksandra i majke Ružice Vučinić. Gimnaziju završio u Kraljevu, a diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1973. godine sa srednjom ocenom 9,1. Kao student je bio demonstrator i autor 3 stručno-naučna rada. Lekarsku karijeru započeo u Neurohirurškoj klinici u Beogradu (1975.); specijalistički ispit iz neurohirurgije položio 1980. Odbranio magistarski rad: Kasni rezultati operativnog lečenja hidrocefalusa u dece metodom ventriku-loaurikulostomije (1979); doktorirao na temu: Gliomi hemisfera velikog mozga (1986). Bio je na stručnom usavršavanju-i studijskim boravcima u neurohirurškim odeljenjima u National Hospital u Londonu, Universitatspital u Cirihu, Research Institute of Neurosurgery u Kijevu i Colorado University u Njujorku. (more…)

 • Prof. dr Aleksandar V. Marković

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Aleksandar V. Marković

  Prof. dr Aleksandar V. Marković, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je u Ćupriji 1924. godine od oca Velimira i majke Ljubice Ninić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom mestu a maturirao 1943. sa odličnim uspehom. Od 1944-1946. bio je u vojsci, a zatim upisao Medicinski fakultet u Beogradu, koji je završio 1952. godine. Iste godine zaposlio se na tadašnjoj II Hirurškoj klinici Medicinskog fakulteta  i počeo specijalizaciju iz opšte hirurgije. Specijalistički ispit iz opšte hirurgije položio je 1958. godine. (more…)

 • Prof. dr Dimitrije Milovanović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Dimitrije Milovanović

  Prof. dr Dimitrije Milovanović, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je 1928. godine u selu Donjem Crnatovu, Opština Žitorađa, srez Toplički, od oca Petra i majke Leposave Momčilović. Osnovnu školu je završio u mestu rođenja, gimnaziju u Prokuplju a medicinske studije u Beogradu. Specijalizaciju iz neuropsihijatrije je završio na Neuropsihijatrijskoj klinici u Beogradu. Opštelekarski staž je obavio u Opštoj bolnici u Nišu, a prvo mesto službovanja je Vučitrn. (more…)

 • Prof. dr Ilija M. Nagulić

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Ilija M. Nagulić

  Prof. dr Ilija M. Nagulić, profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji rođen je 1923. godine u Ćupriji. Otac Milutin iz Stalaća, nosilac Albanske Spomenice, veliki župan Kruševačke i Moravske oblasti i pom. Bana Moravske i Dunavske banovine do 1941. godine. Majka Desanka Urošević iz Vršca. Gimnazija: Karagujevac, Niš, Novi Sad, Srem. Karlovci. Ispit zrelosti 1941. godine. Medicinski fakultet u Beogradu 1945-52. Demonstrator na Anatomskom institutu 1947-49. godine i na II hirurškoj klinici u Beogradu od 1949-52. godine. Specijalizacija (more…)

 • Prof. dr Borivoje M. Radojičić

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Borivoje M. Radojičić

  Prof. dr Borivoje M. Radojičić, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1919. godine u Velesu. Srbin, pravoslavne vere. Otac Milivoje, pravnik, predsednik suda, majka Stana Bujošević, domaćica, oboje iz Užica. Gimnaziju je završio u Skoplju 1938. godine i iste godine započeo studije na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Diplomirao, posle prekida za vreme okupacije, 1948. godine. Učestvovao u ratu na sremskom frontu. Specijalizaciju neuropsihijatrije završio 1954. i iste godine kao stipendista vlade Srbije provodi godinu dana (more…)

 • Prof. dr Miodrag Ž. Simonović

  Medicinski fakultet
  Prof. dr Miodrag Ž. Simonović

  Prof. dr Miodrag Ž. Simonović, redovni profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1927. godine u Kruševcu, od oca Životija i majke Desanke Mišić. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Kruševcu, gde je i maturirao 1946. godine sa odličnim uspehom. Završio je dva fakulteta: Medicinski i Mašinski. Primljen je na Kliniku za Otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Medicinskkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde je proveo čitav radni vek. Posle završene specijalizacije 1959. godine biran je za asistenta, (more…)