Statut Naučnog društva Srbije

Broj: 1 – 2016.
Datum: 22. 12. 2016.g.

U skladu sa odredbama 78. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“ br. 51/09), kao i usvojenom Statutu na Skupštini Naučnog društva Srbije, održanoj 23. decembra 2008. godine, na sednici Skupštine Naučnog društva Srbije održanoj 22. decembra 2016. godine, usvaja novi

 

S T A T U T

NAUČNOG DRUŠTVA SRBIJE

 

I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Naučno društvo Srbije (u daljem tekstu Društvo) je društvena i naučna, nevladina i neprofitna organizacija koja razvija i unapređuje naučnu misao i primenjena naučna iskustva.

Član 2.

Naziv Društva je: “Naučno društvo Srbije”.
Društvo ima skraćeni naziv: „NDS“
Društvo ima naziv i na engleskom jeziku.
Naziv Društva na engleskom jeziku je: „ Serbian Scientific Society”, a na ruskom  jeziku je: „ Serbskoe naučnoe obщestvo „ .
Društvo je pravno lice.
Sedište Društva je u Beogradu, ulica Šafarikova 7.
Društvo svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 3.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Društva je okruglog oblika po čijem obodu stoji tekst “Naučno društvo Srbije” a u sredini vodoravno “Beograd”.
Štambilj Društva je pravougaonog oblika u čijem prvom redu stoji tekst “Naučno društvo Srbije” a u drugom “Beograd”, te prazan prostor za upis broja spisa i datum.
Društvo ima svoj amblem.
Društvo ima svoj site i mail. site: nds.edu.rs; mail: nsd.edu.rs@gmail.com

 

II – CILJEVI I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Član 4.

Ciljevi Društva  su:

 • razvijanje i unapređivanje naučnog rada i teorijske misli;
 • podsticanje naučnog stvaralaštva;
 • učestvovanje u planiranju i realizaciji naučnog i stručnog razvoja i naučnoistraživačkih projekata u oblastima svog delovanja;
 • razvijanje i negovanje naučne kritike;
 • saradnja sa univerzitetima, naučnim institucijama i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu;
 • usklađivanje naučnog rada na univerzitetima i u naučnim institutima sa novim saznanjima naučne misli i sa potrebama prakse;
 • analiziranje naučnih otkrića i ispitivanje mogućnosti i posledica njihove primene;
 • širenje i popularisanje naučnih saznanja;
 • ostvarivanje i drugih ciljeva od interesa za razvoj Srbije, Društva i njegovih članova.

 

Član 5.

Svoje ciljeve Društvo ostvaruje:

 • naučnim raspravama na međuodeljenskim i miltidisciplinarnim naučnim skupovima u organizaciji Društva;
 • naučnim raspravama na sastancima odeljenja Društva;
 • organizovanjem naučnih skupova, simpozijuma, savetovanja, javnih rasprava i drugih naučnih manifestacija;
 • izradom naučnoistraživačkih i stručnih projekata, elaborata i analiza finansiranih od strane naučnih fondova, privrednih organizacija i iz drugih izvora;
 • obradom i klasifikacijom naučne građe i dokumentacije samostalno i u saradnji sa drugim naučnim institucijama;
 • održavanjem javnih predavanja i organizovanjem seminara, kurseva i drugih oblika inovacije znanja;
 • odgojem i usavršavanjem naučnog podmlatka;
 • organizovanjem izdavačke delatnosti: izdavanjem stalnog naučnog glasila Scientific Review i povremenih naučnih i drugih publikacija;
 • davanjem inicijativa, predloga i mišljenja državnim organima, univerzitetima, naučnim institucijama i drugim organizacijama za  unapređenja naučnog, istraživačkog i stručnog rada;
 • saradnjom sa srodnim društvima u našoj zemlji, sa sličnim nacionalnim organizacijama drugih zemalja i sa međunarodnim društvima, udruženjima i telima;
 • drugim oblicima organizovanja i angažovanja radi ostvarivanja ciljeva Društva utvrđenih ovim Statutom.
 • individualnim naučnim i stručnim radom i dostignućima svojih članova, u skladu sa ciljevima Društva.

 

III.  STRUKTURA DRUŠTVA

Član 6.

Društvo sačinjavaju:

Odeljenja Društva
Članstvo

Član 7.

Organi odlučivanja, upravljanja i nadzora Društva su:

Skupština
Predsedništvo
Predsednik
Nadzorni odbor
Generalni sekretar

 

IV.  ODELJENJA

Član 8.

Odeljenja su osnovni nosioci naučnog rada Društva. Odeljenja se obrazuju za jednu ili više srodnih naučnih oblasti.

Društvo ima sledeća Odeljenja:

 • Odeljenje za prirodno-matematičke nauke;
 • Odeljenje za tehničke nauke;
 • Odeljenje za medicinsko-biološke nauke,
 • Odeljenje za društvene nauke.

Odlukom Skupštine mogu se osnivati nova, spajati ili ukidati postojeća Odeljenja.

Član 9.

Odeljenje čine članovi i počasni članovi Društva koji se bave naučnom oblašću za koju je Odeljenje osnovano. Na sednice Odeljenja mogu biti pozvana i lica koja nisu članovi Društva.

Član 10.

Radom Odeljenja rukovodi sekretar. Sekretar ima zamenika, a njih imenuju članovi Odeljenja.

Sekretara i zamenika sekretara Odeljenja, na predlog Odeljenja, bira Predsedništvo sa mandatom od četiri godine.

Član 11.

Sednice Odeljenja saziva i njima predsedava Sekretar Odeljenja ili njegov zamenik.

Na sednicama Odeljenja raspravljaju se pitanja iz odgovarajuće oblasti, usvaja plan rada i pripremaju predlozi Predsedništvu.

 

V.  ČLANSTVO DRUŠTVA

Član 12.

Društvo ima redovne članove (u daljem tekstu: članovi) i počasne članove.

Članovi Društva se biraju na osnovu rezultata svog naučnog rada, saglasno odredbama ovog Statuta.

Član Društva može postati naučnik koji radi u jednom od područja delatnosti Društva i koji je svojim naučnim delima bitno uticao na razvoj svoje naučne oblasti i tako stekao visok ugled u domaćoj i međunarodnoj naučnoj javnosti.

Počasni član Društva može postati naučnik iz redova posebno zaslužnih naučnika Srbije ili inostranstva, koji je svojim naučnim delima posebno uticao na razvoj svoje naučne oblasti i stekao izvanredan ugled u domaćoj i međunarodnoj naučnoj javnosti.

Član 13.

Za člana Društva, ili počasnog člana, može biti izabran i inostrani naučnik ako ispunjava uslove iz člana 7. ovog Statuta.

Izbor počasnog člana Društva se vrši na Skupštini, a na predlog Predsedništva Društva.

Izbor inostranog člana Društva utvrđen je posebnim “Pravilnikom o izboru inostranih članova Naučnog društva Srbije”, koga na predlog Predsedništva usvaja Skupština.

Član 14.

Prava i obaveze člana Društva su da:

 • poštuje Statut;
 • se bavi naučnim radom u području delatnosti Društva i da rezultate svog rada daje na uvid široj naučnoj javnosti;
 • učestvuje u radu svog odeljenja, organa u koje je izabran i Skupštine Društva;
 • učestvuje u aktivnostima radi ostvarivanja ciljeva Društva;
 • bira i bude biran u organe odlučivanja, upravljanja i nadzora Društva;
 • pokreće inicijative od značaja za ostvarivanje ciljeva Društva;
 • u  javnom životu čuva dostojanstvo nauke i etiku struke;
 • bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva.
 • redovno plaća članarinu.

 

VI.  POSTUPAK IZBORA ČLANOVA

Član 15.

Član Društva se postaje izborom. Izbor članova Društva se vrši na Skupštini svake druge godine, po pravilu decembra meseca.

Odluku o pokretanju postupka izbora donosi Predsedništvo godinu dana pre izbora i utvrđuje maksimalan broj članova koji mogu biti izbrani u svako odeljenje, kao i rokove izbornog postupka.

Pokretanje izbornog postupka se najavljuje na Skupštini, godinu dana pre izbora.

Član 16.

Predlog za izbor u Društvo mogu učiniti: odeljenja Društva, najmanje dva člana Društva, naučna i stručna udruženja, fakulteti, naučni instituti i druge naučne ustanove.

Predlog se podnosi Predsedništvu u pismenom obliku i treba da sadrži činjenice na osnovu kojih se može oceniti da li predloženi kandidat ispunjava uslove za izbor.

Član 17.

Predsedništvo razmatra predloge za izbor i na predlog Odeljenja imenuje dva člana Društva za pisanje referata o svakom predloženom kandidatu.

Član 18.

Referat za izbor člana Društva treba da sadrži:

 • biografske podatke kandidata;
 • rukovodeće i radne funkcije u profesionalnoj delatnosti;
 • kvantitativne podatke o naučnoj delatnosti: knjige sa brojem izdanja, dela monografskog karaktera, broj naučnih radova publikovanih u međunarodnim i domaćim časopisima, broj radova saopštenih na međunarodnim i domaćim kongresima, konferencijama i savetovanjima;
 • objavljene ocene drugih naučnih radnika, odnosno naučnih institucija koje svedoče o naučnim kvalitetima kandidata, kao i indeks citiranosti, CI (Citation Index);
 • podatke o stručnoj delatnosti: značajniji projekti, patenti, inovacije i studije;
 • podatke o vrsti, upotrebnoj vrednosti, korisniku i vremenu upotrebe navedenih stručnih realizacija;
 • značajnije naučne i stručne doprinose kojima je kandidat bitno uticao na razvoj svoje naučne oblasti;
 • članstvo kandidata u međunarodnim i domaćim naučnim i stručnim organizacijama;
 • nagrade i priznanja za naučne doprinose;
 • bibliografiju navedenih naučnih i stručnih radova (u prilogu).

 

Odeljenja mogu da utvrde preciznije kriterijume za izbor članova u svoja odeljenja, koja su u saglasnosti sa ovim Statutom.

Član 19.

Refrenti su dužni da u roku od mesec dana podnesu e-mail-om Predsedništvu referat za izbor kandidata za člana Društva. Referate Predseništvo dostavlja odgovarajućim odeljenjima e-mail-om. Najmanje mesec dana pre razmatranja referata na odeljenjima i sačinjavanja rang lista predloženih kandidata referati sa prilozima dostavljaju se Predsedništvu na uvid.

Član 20.

Odeljenja tajnim glasanjem sačinjavaju rang liste kandidata prema broju dobijenih glasova. Svaki član odeljenja može glasati za najviše onaj broj kandidata koji je odlukom Predsedništva određen za izbor u to Odeljenje. Na osnovu dobijene rang liste, Odeljenje utvrđuje predlog za izbor novih i počasnih članova, uz navođenje broja dobijenih glasova za svakog kandidata. Predlog može sadržati najviše onaj broj kandidata koji je utvrđen odlukom Predsedništva za to odeljenje.

Predloženi kandidati treba na glasanju u svom odeljenju da dobiju preko polovine broja glasova prisutnih članova odeljenja, uključujući i el. glasove. Kvorum na izbornom sastanku odeljenja se utvrđuje na isti način kao i pri određivanju kvoruma na Skupštini i mora biti veći od polovine ukupnog broja članova odeljenja koji mogu da prisustvuju sastanku, uključujući i el. glasove. Inostrani i počasni članovi ne ulaze u kvorum za izbor novih članova Odeljenja.

Član 21.

Predlozi odeljenja se dostavljaju elektronski Predsedništvu zajedno sa referatima i prilozima za predložene kandidate. Predloge Generalni sekretar Društva dostavlja elektronskim putem svim članovima Društva najmanje mesec dana pre sednice Skupštine na kojoj će se birati novi članovi. Samo najstarijim članovima koji ne koriste elektronsku poštu, materijali će biti umnoženi i poslati poštom.

Član 22.

Izborni postupak sprovodi Predsedništvo, a rezultate izbora saopštava Predsednik Društva.

Izbor se obavlja tajnim glasanjem. U važeće glasove računaju se i glasovi dobijeni elektronskim putem, koje su članovi dostavili bar 7 dana pre Skupštine Predsedniku i Generalnom sekretaru Društva.

Kandidat postaje član Društva ako na Skupštini dobije najmanje prekopolovični broj glasova prisutnih članova Društva (uključujići i elektronske dobijene glasove).

Odluka o izboru u članstvo dostavlja se izabranom članu odmah nakon sednice Skupštine, a na prvoj narednoj sednici Skupštine uručuje mu se i Povelja o izboru.

 

VII.  PRESTANAK ČLANSTVA

Član 23.

Članstvo prestaje pismenom izjavom člana da više ne želi da bude član Društva.

Članstvo može prestati zbog višegodišnje neaktivnosti člana, ili ako ponašanje člana postane nespojivo sa ljudskim dostojanstvom ili kodeksom ponašanja naučnika, odnosno nepoštovanja odredbi ovog Statuta.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Društvu.

Odluku o prestanku članstva, na predlog Predsedništva,  donosi Skupština.

 

Organi odlučivanja, upravljanja i nadzora Društva su:

VIII.  SKUPŠTINA

Član 24.

Skupština je najviši organ Društva, koju čine svi članovi Društva.

Redovne sednice Skupštine održavaju se jednom godišnje, po pravilu decembra meseca.

Vanrednu sednicu Skupštine može sazvati predsednik Društva po potrebi, na obrazloženi predlog Predsedništva  ili na osnovu obrazložene inicijative najmanje deset članova Društva.

Sednicu Skupštine saziva Predsedništvo, sa obaveštenjem elektronskim putem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Samo starijim članovima koji ne koriste mail, informacije će biti dostavljene u pisanom obliku putem pošte. Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Društva.

Skupština punovažno odlučuje ako sednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova Društva koji mogu da prisustvuju Skupštini. U kvorum se ne računaju članovi Društva koji iz opravdanih razloga (zdravstvenih, odsustvo u inostranstvu i sl.) ne mogu da prisutvuju sednici Skupštine, inostrani članovi, kao ni počasni članovi.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova, kao i glasovima dobijenim elektronskim putem, koje su članovi dostavili bar 7 dana pre Skupštine Predsedniku i Generalnom sekretaru Društva.

Odluka o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Društva, kao i odluke o izboru člana Društva, donose se prekopolovičnim brojem glasova prisutnih članova Društva (uključujići i elektronske dobijene glasove).

Glasovi poslati elektronskim putem, moraju biti dostavljeni bar 7 dana pre Skupštine Predsedniku i Generalnom sekretaru Društva mail-om.

Član 25.

Skupština na predlog Predsedništva:

 • usvaja Statut Društva i odlučuje o izmenama i dopunama Statuta;
 • usvaja druga opšta akta Društva;
 • donosi plan i program rada Društva;
 • bira i razrešava predsednika, potpredsednike i članove Predsedništva;
 • bira i razrešava predsednika i članove Nadzornog odbora, koji ne mogu biti članovi Predsedništva;
 • razmatra izveštaje o radu Predsedništva i Nadzornog odbora;
 • donosi Poslovnik o svom radu;
 • bira članove Društva;
 • razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 • razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Predsedništva;
 • odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada Društva;
 • odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 • odlučuje i o drugim aktivnostima od interesa za ostvarivanje ciljeva Društva.

 

IX.   PREDSEDNIŠTVO DRUŠTVA

Član 26.

Predsedništvo je izvršni organ Društva, koji se stara o sprovođenju ciljeva Društva koji su utvrđeni ovim Statutom.

Predsedništvo ima 10 članova koje čine: Predsednik (1), 4 Potpredsednika (iz svakog Odeljenja po 1), Sekretari odeljenja (ukupno 4) i Generalni sekretar (1).

Sednice Predsedništva saziva Predsednik Društva ili se sednica zakazuje na zahtev najmanje 6 članova Predsedništva.

Predsedništvo odlučuje apsolutnom većinom glasova (najmanje 6 glasova).

U radu Predsedništva može da učestvuje i predsednik Nadzornog odbora.

Mandat članova Predsedništva traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.

Član 27.

Predsedništvo:

 • bira i razrešava  Generalnog sekretara Društva, na predlog Predsednika Društva;
 • bira i razrešava Sekretare Odeljenja i njihove zamenike;
 • imenuje članove stalnih i povremenih radnih tela;
 • izvršava odluke Skupštine;
 • rukovodi radom Društva između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Društva;
 • utvrđuje predlog plana i programa rada Društva i dostavlja ga Skupštini radi usvajanja;
 • stara se o ostvarivanju ciljeva Društva;
 • organizuje redovno obavljanje delatnosti Društva;
 • odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili napredlog najmanje pet članova Društva i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštinina usvajanje;
 • donosi odluku o organizovanju stručnih savetovanja, seminara, tribina i drugih vidova stručnih aktivnosti;
 • donosi odluke o uređivanju i izdavanju glasila Društva “Scientific review” i  o načinu organizovanja izdavačke delatnosti Društva;
 • odlučuje o saradnji, pristupanju ili formiranju širih asocijacija i udruženja u zemlji i inostranstvu i imenuje svoje predstavnike u njima;
 • utvrđuje program međunarodne saradnje, stara se o odnosima Društva sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama i odlučuje o učlanjavanju u međunarodne asocijacije;
 • saziva i priprema sednice Skupštine;
 • odlučuje o dodeljivanju priznanja za doprinos razvoju i unapređenju ciljeva Društva;
 • odlučuje o korišćenju i raspolaganju sredstvima i imovinom i drugim finansijskim pitanjima;
 • obavlja druge poslove od interesa za ostvarivanje ciljeva Društva.

 

X.   PREDSEDNIK

Član 28.

Predsednik rukovodi radom Društva, zastupa i predstavlja Društvo u skladu sa Zakonom o udruženjima (Zastupnik) i odredbama ovog Statuta.

Predsedniku pomažu u njegovom radu potpredsednici.

Predsednik može preneti određene poslove i zaduženja. na potpredsednike ili generalnog sekretara.

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti, predsednika zamenjuje potpredsednik kojeg Predsednik odredi.

Član 29.

Predsednik se stara o zakonitosti rada Društva.

Predsednik saziva, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama Skupštine, sastancima Predsedništva, i stara se o izvršavanju odluka i obavlja druge Statutom utvrđene poslove.

Predsednik ima ovlašćenja finansijskog nalogodavca u odnosu na sredstva i imovinu Društva i može ih preneti na Potpredsednika koga on odredi, ili na Generalnog sekretara Društva.

Mandat Predsednika i potpredsednika traje četiri godine i mogu se ponovo birati na istu fukciju.

 

XI.  NADZORNI ODBOR

Član 30.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Društva i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Predsedništvo.

Nadzorni odbor obavlja kontrolu najmanje jednom godišnje i ukoliko utvrdi nepravilnosti obaveštava Predsedništvo radi preduzimanja postupaka za njihovo otklanjanje.

Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana, po mogućnosti iz različitih Odeljenja Društva. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova, najmanje 2 glasa.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine Društva.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu se ponovo  birati na istu funkciju.

 

XII.  GENERALNI SEKRETAR

Član 31.

Generalni sekretar priprema predloge odluka Predsedništva, vodi tekuće poslove, pomaže Predsedniku i Predsedništvu u njihovom radu i obavlja sve druge poslove utvrđene aktima Društva.

Generalni sekretar se bira od strane Predsedništva, a na predlog Predsednika, radi bolje koordinacije rada Predsedništva.

Posebna aktivnost Generalnog sekretara je u pripremi i obradi elektronskih glasova dobijenih mail-om, pri izboru novih članova, Skupštine ili sličnih manifestacija.

Mandat generalnog sekretara traje četiri godine i može se ponovo birati na istu fukciju.

 

XIII.  OSTVARIVANJE JAVNOSTI RADA

Član 32.

Rad Društva je javan.

Predsedništvo se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Društva, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti Društva podnose se članovima na sednici Skupštine Društva.

 

XIV.  STICANJE I KORIŠĆENJE IMOVINE

Član 33.

Društvo stiče imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija i zaveštanja domaćih pravnih i fizičkih lica, dodelom sredstava iz Budžeta Republike i drugih organizacija i udruženja, kao i od sopstvenih prihoda ostvarenih naplatom godišnje članarine, obavljanjem naučne, izdavačke i druge delatnosti radi ostvarivanja svojih ciljeva, u skladu sa Zakonom.

Godišnju članarinu, u iznosu koji utvrdi Predsedništvo, plaćaju svi članovi.

Inostrani i počasni članovi NDS-a ne plaćaju članarinu.

Društvo može da ostvari sredstva i putem sponzorstva koje će biti definisano posebnim ugovorom i u skladu sa Zakonom i ovim Statutom.

Sredstva koje Društvo realizuje koriste se za ostvarivanje njegovih ciljeva i zadataka, kao i za druge troškove potrebne za rad Društva.

Finansijski nalogodavac Društva je predsednik, koji svoja ovlašćenja u celosti ili delimično može preneti na jednog od članova Predsedništva ili na Generalnog sekretara.

 

HV.  PRESTANAK RADA

Član 34.

Društvo prestaje sa radom odlukom Skupštine ukoliko ne postoje uslovi za ostvarivanje ciljeva Društva, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.

Član 35.

U slučaju prestanka rada, imovina Društva, po izmirenju obaveza koje je u trenutku prestanka rada imalo, rešiće se u skladu sa Zakonom.

Član 36.

Prestanak rada Društva prijavljuje se u roku od 30 dana od dana prestanka rada nadležnom organu kod kojeg je Društvo registrovano radi brisanja iz registra.

 

XVI.   PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Statut Društva stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

 

Član 38.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje da važi Statut Društva od 23.

decembra 2008. godine, kao i Statut od 13. aprila 2011.g. (za registraciju kod APR-a), a izvršiće se preregistracija ovog Statuta kod APR-a.

Član 39.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

 

U Beogradu, 22. decembra 2016. godine

Predsednik Naučnog društva Srbije

Prof. dr Jovan Lole Vasiljević