Odeljenje prirodno-matematičkih nauka

 • Prof. dr Petar Adžić

  Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu

  OBRAZOVANJE I EDUKACIJA:
  1976 Osnovne studije (Nuklearna fizika), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  1980 Magistarske studije (Nuklearna fizika), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  1985 Doktorske studije (Nuklearna fizika), Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu,
  2009 Izbor u zvanje redovnog profesora (Fizika čestica), (more…)

 • Prof. dr Veljko A. Vujičić

  Matematički institut SANU
  Prof. dr Veljko A. Vujičić

  Prof. dr Veljko A. Vujičić rođen je 1929. godine u Nikšiću, od oca Akima i majke Ljubice Vučinić, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Protivavionsku vojnu akademiju (Druga klasa PAVU JNA) završio je u Zadru, posle čega je predavao protivavionsku nastavu gađanja i inženjeriju u Užicu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu (studije za mehaniku) Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1957. godine, magistrirao 1959. i doktorirao 1961. godine. Godine 1959/60. stažirao je na Mehaničko-matematičkom fakultetu Moskovskog državnog univerziteta. (more…)

 • Prof. dr Vera V. Vujičić

  Fakultet Organizacionih nauka
  Prof. dr Vera V. Vujičić

  Prof. dr Vera V. Vujičić, redovni profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, rođena je 1947. godine u Beogradu od oca Veljka Kovačevića i majke Nade Čubrilović. U Beogradu je završila osnovnu školu i gimnaziju, nakon čega se upisuje na grupu za Matematiku, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, gde 1970. godine stiče diplomu matematičara. U periodu od 1970. do 1972. prof. Vujčić pohađa postiplomske studije na Rutgers Univerzitetu u SAD, gde magistrira 1972. godine sa magistarskim radom (more…)

 • Dr Dragomir M. Davidović

  Institut Vinča
  Dr Dragomir M. Davidović

  Dr Dragomir M. Davidović rođen je 05.08.1944. u selu Vrbi, opština Gacko, u Hercegovini. Osnovnu školu završio je u Adi a gimnaziju u Senti, sve razrede sa odličnim uspehom. Kao đak isticao se uspehom u različitim oblastima. Dva puta je kao gimnazijalac  na matematičkim takmičenjima nagrađen drugom nagradom Srbije a jedanput drugom nagradom tadašnje Jugoslavije. Takođe je tokom školovanja dobio više književnih nagrada od kojih dva puta prvu nagradu časopisa Zmaj. (more…)

 • Prof. dr Jasmina Dimitrić Marković

  Profesor Fakulteta za fizičku hemiju, Univeziteta u Beogradu
  Prof. dr Jasmina Dimitrić Marković

  Datum rođenja: 9.3.1965.

  Zvanje: redovni profesor

  Adresa: Fakultet za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu, Studentski trg
  12-46, 11000 Beograd, Tel: 381 11 333 6624.
  E-mail: markovich@ffh.bg.ac.rs (more…)

 • Prof. dr Radosav Ž. Đorđević

  Elektronski fakultet Niš
  Prof. dr Radosav Ž. Đorđević

  Prof. dr Radosav Ž. Đorđević, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, rođen je 1933. godine u selu Mali Vrtop, u Zaplanju, opština Gadžin Han, oca Živojina i majke Gradimirke Stanković. Osnovnu školu i gimnaziju učio je i završio u Nišu, a na Matematičkoj grupi Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu diplomirao je 1957. godine. U toku dve školske godine radio je kao srednjoškolski profesor u Gimnaziji “Stevan Sremac” u Nišu. Od 1960. godine, tj. od osnivanja prvih fakulteta u Nišu, radio je prvo na Tehničkom, a zatim na Elektronskom fakultetu (more…)

 • Prof. dr Jaroslav M. Labat

  Fizički fakultet
  Prof. dr Jaroslav M. Labat

  Prof. dr Jaroslav M. Labat, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine u Bačkom Petrovcu od oca Mihala i majke Emilije Lačok. U rodnom mestu je završio osnovnu školu i gimnaziju. Nakon mature upisuje se na Prirodno-matematički fakultet u Beogradu grupa fizika gde diplomira 1957 godine. Za asistenta na istoj grupi je izabran 1958. godine. Početkom 1961. odlazi na poslediplomske studije na Univerzitet u Liverpulu (Engleska) gde doktorira 1963. godine sa temom: ” Study of azimuthal pinch discharge in hydrogen “. (more…)

 • Prof. dr Branka G. Lazić

  Poljoprivredni fakultet Novi Sad
  Prof. dr Branka G. Lazić

  Prof. dr Branka G. Lazić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u penziji, rođena je 1937. u Subotici od oca Gruje i majke Zvezdanke Dobrić. Po narodnosti je srpkinja. Osnovnu školu, Gimnaziju i Poljoprivredni fakultet završila je 1960. u Novom Sadu. Od 1. juna 1960. izabrana je za asistenta na predmetu Povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zatim za docenta, vanrednog profesora, a 1982. g. izabrana je za redovnog profesora. Bila je dekan od 1985-1989., i u dva mandata šef Katedre za ratarstvo i povrtarstvo. (more…)

 • Prof. dr Zoran Marković

  Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
  Prof. dr Zoran Marković

  Datum rođenja: 24.1.1948.

  Zvanje: Direktor Matematičkog instituta

  Dr Zoran Marković je rođen 24. januara 1948. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u Beogradu. Godine 1971. završio je studije na grupi matematika Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

  Postdiplomske studije iz Matematičke logike (more…)

 • Prof. dr Žarko D. Mijajlović

  Matematički fakultet
  Prof. dr Žarko D. Mijajlović

  Prof. dr Žarko D. Mijajlović rođen je 1948. u Prokuplju od oca Dušana i majke Ljiljane. Prvi deo osnovnog školovanja učio je u Prokuplju, dok je drugi deo, kao i gimnaziju, završio u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, grupa za matematiku, 1971. Na istom fakultetu završio je postdiplomske studije 1973, dok je doktorsku disertaciju Prilog teoriji modela i Bulovih algebri odbranio 1977. Od 1972. zaposlen je na Prirodno-matematičkom fakultetu, i član je Katedre za algebru i logiku: najpre kao asistent (1972-79), zatim docent (1979-86), (more…)

 • Prof. dr Pavle M. Miličić

  Profesor Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu
  Prof. dr Pavle Miličić

  Datum rođenja: 12.4.1934. (verovatnije 12.4.1932.), selo Unač, Opština Plužine, Crna Gora

  Diplomirao je matematiku na PMF-u Beogradu 1958.g.

  Magistarski rad je odbranio 1965. g. (rukovodilac akademik S. Aljančić ).

  Godine 1970. odbranio je doktorsku disertaciju (rukovodilac S. Kurepa iz Zagreba). (more…)

 • Prof. dr Gradimir V. Milovanović

  Elektronski fakultet Niš
  Prof. dr Gradimir V. Milovanović

  Prof. dr Gradimir V. Milovanović, redovni profesor Elektronskog fakulteta Univerziteta u Nišu, rođen je 1948. godine u Zorunovcu kod Knjaževca (Srbija) od oca Vukašina i majke Vukadinke Savić. Po nacionalnosti je Srbin, pravoslavne veroispovesti. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, gimnaziju prirodno-matematičkog smera u Knjaževcu, a zatim Elektronski fakultet u Nišu, na kome je diplomirao 1971. godine sa prosečnom ocenom 9.54 na smeru za obradu podataka. Poslediplomske studije iz oblasti primenjene matematikezavršio je 1974. godine (more…)

 • Prof. dr Momčilo D. Milutinović

  Poljoprivredni fakultet
  Prof. dr Momčilo D. Milutinović

  Prof. dr Momčilo D. Milutinović, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1936. godine u selu Gornja Ržanica (Aleksandrovac-Župski), od oca Dragutina i majke Leposave Vilimonović. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, a Nižu realnu gimnaziju sa malom maturom u Aleksandrovcu 1950. godine. Srednju poljoprivrednu školu završio je u Bukovu, kod Negotina, Krajina 1954. godine. Na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu diplomirao je 1959. godine. U toku studija bio je na praksi u SR Nemačkoj (more…)

 • Prof. dr Nenad Mladenović

  Matematički institut SANU
  Prof. dr Nenad Mladenović

  Prof. dr Nenad Mladenović je rođen u Jagodini 1951. godine. Sve škole, uključujući i Prirodno matematički fakultet, grupa za matematiku (programersko-kibernetski smer), završio je u Beogradu.  Magistarske i doktorske studije takođe je završio u Beogradu na Fakultetu organizacionih nauka (FON) iz oblasti Operaciona istraživanja, pod mentorstvom profesora Petrića. Posle odbrane doktorata 1988. godine, biva referendumom izabran za prodekana za istraživanje na FON-u. Kao docent, 1991. godine odlazi na slobodnu naučnu godinu u Montreal, na poziv profesora Hansena, (more…)

 • Prof. dr Nedeljko S. Parezanović

  Matematički fakultet
  Prof. dr Nedeljko S. Parezanović

  Prof. dr Nedeljko S. Parezanović, redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1932. godine u Ivanjici, od oca Svetomira i majke Stajke Krivokuća. Osnovnu školu je završio u Ivanjici, a srednju školu u Beogradu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1957. godine na grupi za mehaniku. Na istom fakultetu je odbranio i doktorsku tezu 1961. godine.
  Od 1950. do 1957. godine je radio u studiju Radio Beograda, a po diplomiranju na fakultetu prelazi (more…)

 • Dr Milutin Penčić

  Poljoprivredni fakultet
  Dr Milutin Penčić

  Dr Milutin Penčić, naučni savetnik, rođen je 1928. godine u selu Gradištu, opština Pirot od oca Milisava i majke Leposve rođene Petrović. Osnovnu školu završio je u mestu rođenja, a gimnaziju u Pirotu 1947. godine. Poljoprivrednošumarski fakultet u Zemunu, Univerziteta u Beogradu upisao je 1947. godine, a diplomirao na ratarskom odseku Poljoprivrednog fakultata 1952. godine. Od druge godine studija stipendista je SANU, Instituta za fiziologiju razvića i genetiku. 1951/52. završio je Školu (more…)

 • Prof. dr Miodrag Petković

  Elektronski fakultet Niš
  Prof. dr Miodrag Petković

  Prof. dr Miodrag Petković je rođen 1948. godine u Malči kod Niša. Diplomirao je na Elektronskom fakultetu u Nišu 1972. godine, a aprila 1973. izabran je za asistenta-pripravnika pri Katedri za matematiku Elektronskog fakulteta u Nišu. Čitav svoj radni vek, od 17. aprila 1973. sve do penzionisanja 1. oktobra 2015., proveo je na Elektronskom fakultetu. Doktorsku disertaciju iz oblasti Numeričke analize odbranio je 1980. Za docenta je izabran 1981., za vanrednog profesora 1986., a za redovnog profesora 1991. (more…)

 • Prof. dr Nadežda Petranović

  Fakultet za fizičku hemiju
  Prof. dr Nadežda Petranović

  Prof. dr Nadežda Petranović, redovni profesor Fakulteta za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu rođena je 1934. godine u Beogradu, od oca Alekse Perića i majke Julijane Čeh. Osnovnu školu i gimaniziju završila je u Beogradu. Na studije fizičke hemije, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, upisala se školske 1953/54 godine, gde je diplomirala 1959 godine. Po diplomiranju, iste godine, izabrana je za asistenta na Katedri za fizičku hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu.

  Školske 1962/63 godine (more…)

 • Prof. dr Jagoš M. Purić

  Fizički fakultet
  Prof. dr Jagoš M. Purić

  Prof. dr Jagoš M. Purić, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1942. godine u Kovrenu od oca Mila i majke Golfije, rođene Furtula. Gimnaziju je završio u Bijelom Polju. Diplomirao je 1965. godine, magistrirao 1969. na Grupi za fiziku Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu, gde je i doktorirao 1972. godine u oblasti fizičkih nauka. Od 1965. do 1967. godine bio je profesor fizike u Gimnaziji u Bijelom Polju.
  Na PMF-u u Beogradu radi od 1967. godine kao asistent gde je za docenta biran 1973., za vanrednog profesora 1981., (more…)

 • Prof. dr Zoran Stevanović

  Profesor Rudarsko-geološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

  Datum rođenja: 29.5.1956.

  Zvanje: Redovni profesor, Šef Centra za hidrogeologiju karsta

  Adresa: Univerzitet u Beogradu – Rudarsko-geološki fakultet, Departman za hidrogeologiju, Đušina 7, 11000 Beograd, Tel: 381 11 3219 233

  OBRAZOVANJE I EDUKACIJA
  1974 – 1979.        Osnovne studije, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

  Matematički institut SANU
  Prof. dr Katica (Stevanović) Hedrih

  Dr Katica R. (Stevanović) Hedrih, doktor tehničkih nauka, u zvanju redovni profesor univerziteta, (od 1986) je akademik Akademije nauka visokih škola (i univerziteta) Ukrajine (od 1996), Akademije nauka visokog obrazovanja Ukrajine i internacionalne Akademije nelinearih nauka Moskva (od 1997). Aktivni je rukovodilac projekta ON174001  ”Dinamika hibridnih sistema složenih struktura” (2011-2019) u Matematičkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, koji finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. (more…)

 • Prof. dr Dragoslav Herceg

  Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
  Prof. dr Dragoslav Herceg

  Prof. dr Dragoslav Herceg, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođen je 1948. godine u Kuli, Vojvodina, Srbija, od oca Đorđa i majke Milosave Pejak. Osnovnu školu i Gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” završio je u Novom Sadu. Na studije matematike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu upisao se školske 1967/68. godine a diplomirao je 1971. Na istom fakultetu je završio poslediplomske studije, odbranom magistarske teze (more…)

 • Prof. dr Živorad M. Čeković

  Hemijski fakultet
  Prof. dr Živorad M. Čeković

  Prof. dr Živorad M. Čeković, redovni profesor Hemijskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1934. godine u Koštunićima, kod Gornjeg Milanovca, od oca Milete i majke Anđelije Jovković. Gimnaziju je završio u Čačku i maturirao 1954. Iste godine upisao se na Hemijsku grupu Prirodno-matematčkog fakulteta (PMF) u Beogradu, gde je i diplomirao 1960. Još kao student zaposlio se kao demonstrator u Hemijskom institutu PMF-a, gde je radio sve do završetka studija. Posle odsluženja vojnog roka 1961., izabran je za asistenta na Katedri za hemiju PMF-a u Beogradu. (more…)

 • Dr Željko Čupić

  Naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerziteta u Beogradu
  Dr. Željko Čupić

  Dr Željko Čupić naučni savetnik Instituta za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, rođen je 13. avgusta 1963. godine u Beogradu, od oca Dimitrija i majke Ljubinke Milivojević. Osnovnu školu završio je u Železniku, a srednju Hemijsku na Banovom brdu, gde je stekao diplomu tehničara za fizičku hemiju. Studije je upisao na Fakultetu za fizičku hemiju gde je pod neposrednim rukovodstvom i mentorstvom prof. Ljiljane Kolar-Anić i prof. Slobodana Anića diplomirao 1989. godine, magistrirao 1993. godine i doktorirao 1998. godine odbranivši doktorsku tezu (more…)

 • Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov

  Prof. dr Valery V Kozlov

  Prof. dr Valerij Vasiljevič Kozlov rodio se  1. januara 1950. godine.  I Rusiji Kandidat fizičko-matematičkih nauka postao je  1974. godine, doktor istih nauka 1978., profesor Moskovskog državnog univerziteta imeni Lomonosova, 1983, šef  Katedre matematičke statistike i slučajnih procesa MGU 1999. godine.  Dopisni član Ruske akademije nauka (RAN) postao je 1997., a redovni član 2000, potpredsednik RAN  od 2001. godine. Član je nekoliko redakcijskih odbora vodećih naučnih časopisa iz matematike i mehanike. (more…)