Prof. dr Branka G. Lazić

Prof. dr Branka G. Lazić

Prof. dr Branka G. Lazić

Poljoprivredni fakultet Novi Sad

Prof. dr Branka G. Lazić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u penziji, rođena je 1937. u Subotici od oca Gruje i majke Zvezdanke Dobrić. Po narodnosti je srpkinja. Osnovnu školu, Gimnaziju i Poljoprivredni fakultet završila je 1960. u Novom Sadu. Od 1. juna 1960. izabrana je za asistenta na predmetu Povrtarstvo Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, zatim za docenta, vanrednog profesora, a 1982. g. izabrana je za redovnog profesora. Bila je dekan od 1985-1989., i u dva mandata šef Katedre za ratarstvo i povrtarstvo. Predavala je po pozivu 1975/76. na Poljoprivrednom fakultetu u Sarajevu, a 1976/78. i na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu.
Pored specijalizacije u Bugarskoj (1965, 1972), Holandiji (1974), bila je na više studijskih boravaka u Rusiji, Moldaviji, Mađarskoj, SAD. Član je International Society for Horticulturae science, u okviru The American Biographical Institute izabrana je za Honorary Appointment to the Research Board of Advisors (1989) i The International Directory of Distinguished Leadership (1994), a u okviru The International Biographical Centre Cembridge izabrana je 1990. i predstavljena u publikaciji Men and Women of Distinction (1990). Za rad u okviru Saveza inženjera i tehničara Jugoslavije više puta je nagrađivana.
Bila je član Upravnog odbora Matice srpske, član Saveta Enciklopedije Jugoslavije (1974-1990). Bila je glavni i odgovorni urednik jugoslovenskog časopisa za poljoprivredu “Savremena poljoprivreda” (1991-1996) i član uređivačkog odbora naučnog časopisa Ecologica (1994). U periodu 1976-1980. je predsednik i zatim član potkomisije za povrće, a od 1992 je član Savezne komisije za priznavanje sorti poljoprivrednog bilja.
U okviru obrazovnog rada prof. Lazić predaje Povrtarstvo, a jedno vreme i Cvećarstvo. Doprinos razvoju Povrtarstva na fakultetu potvrđuje mentorstvo više od 150 diplomskih radova, 3 nagrađena naučna rada studenata. prof. Lazić je u okviru poslediplomskih studija, rukovodilac grupe Proizvodnja povrća, mentor za dva specijalistička, osam magistarskih i šest doktorskih teza.
Naučni rad prof. Lazić obuhvata istraživanja bioloških osobina povrća, uticaja agroekoloških i agrotehničkih mera na proizvodnju i kvalitet povrća u konvencionalnoj i ekološkoj proizvodnji.
Do sada je objavila i saopštila 303 naslova, od čega je jedini autor u 73 rada, prvi autor u 188 radova. U inostranstvu je objavila 25 radova, a po pozivu održala je 12 referata, u zemlji 28 referata. Objavila je 12 studija, 19 projekata i koautor je prve jugoslovenske sorte crnog luka – kupusinski jabučar (1980). Karakteristike naučno-istraživačkog rada uočljive su i po ovim citiranim radovima: Uticaj mineralne ishrane i sorte na dinamiku rastenja, prinos i kvalitet crnog luka kao i sadržaj NPKCa (1970); Mogućnost proizvodnje povrća pod plastikom (1979); Uticaj mineralne ishrane na prinos povrtarske paprike (1981); Basic characters of Allium cepa ecotypes in Yugoslavia (1988); Uticaj biološke proizvodnje na prinos i kvalitet povrća (1992); Development Sustainable Vegetable Production (1994); Agrobiološki aspekti kvalitetne proizvodnje glavnih povrtarskih vrsta (1995); Agrobiological characteristics of rare Alliums (1996); Naša bio-bašta (1996); Formiranje genofonda za potrebe BBG Jugoslavije (1997); Zavisnost kvaliteta dečije hrane (povrće) od ekoloških uslova i načina proizvodnje (1998).
Objavila je 12 knjiga: M. Popović, B. Lazić – Gajenje ranog povrća u zaštićenom prostoru. B Lazić i sar. – Bašta zelena cele godine preved. na mađarski i albanski. B. Lazić – Zdravlje iz bašte cele godine. B. Lazić i sar. – Dobit iz zaštićene bašte. B. Lazić – Gajenje povrća, Zajednica za voće i povrće. M. Starović, B. Lazić – Posebno ratarstvo i povrtarstvo, srednjoškolski udžbenik. B. Lazić, M. Đurovska, V. Marković – Povrtarstvo. B. Lazić – Povrtnjak – Bašta zelena cele godine. B. Lazić, M. Đurovska, V. Marković, Ž. Ilin – Povrtarstvo – B.Lazić – Bio-bašta za decu.(2002), B.Lazić – Ratarsko- povrtarski priručnik (2003).
U okviru Naučno-istraživačkog rada prof. Lazić je rukovodila većim brojem naučnih projekata: Unapređenje proizvodnje povrća u periodima 1975-1980, 1981-1985 i 1986-1990, zatim međunarodnim projektima Collecting local populations and varietes of Allium and Brassica sp. in different ecological regions of Yugoslavia (IBPGR, No 84/103, 1986-1989) i projektom Methods of improving yield and quality of high value Vegetables (1985-1991): zatim razvojno-inovacionim projektima (3), kao i tehnološkim projektom: Razvoj i primena novih tehnoloških postupaka u gajenju povrća i krompira u cilju potpunijeg iskorišćavanja novih sorti i alternativnih izvora energije (1994-1997).
U periodu 1989-1991., rukovodila je Saveznim projektom: Formiranje biljnog genofonda za potrebe Banke biljnih gena Jugoslavije. Uradila je tehnološki deo u 9 glavnih, 7 idejnih projekata i 12 studija, od kojih izdvajamo: Tehnologija čuvanja povrća i cveća u stakleniku Karađorćevo (1978), Mogućnost korišćenja energije TE-TO Novi Sad za biljnu proizvodnju i ribarstvo (1983), Program razvoja proizvodnje industrijskog povrća u oblasti Skikda i Annaba (Alžir, 1977), Studija izvodljivosti formiranja Banke biljnih gena povrća (sa Jovićević D., 1988), Stanje i mogućnost razvoja povrtarstva u Jugoslaviji (Beograd, 1991), i Naša bio-bašta (Novi Sad, 1997).
Organizator je i predsednik programskog odbora za 10 domaćih naučnih skupova (od 1975-1997) iz oblasti povrtarstva, kvaliteta povrća i iz oblasti zaštite životne sredine i poljoprivreda. Bila je predsednik programskog odbora među-narodnog simpozijuma Prvi balkanski simpozijum Povrće i krompir (Beograd, 1996) i Simpozijuma sa međunarodnim učešćem Genetički biljni i životinjski resursi Jugoslavije (Zlatibor, 1997) čiji je organizator bilo Naučno društvo Srbije. Prof. Lazić je bila predsednik Muzičkog festivala podunavskih zemalja, predsednik Saveta kulturne manifestacije “Brankovo kolo”, potpredsednik i predsednik Saveta Zmajevih dečijih igara, 1983-1993. Predsednik je Saveta Galerije – spomen zbirke Rajko Mamuzić, 1982-1984.
Za počasnog člana Ruske akademije izabrana je 1999. g. a za redovnog člana Inženjerske akademije Srbije i Crne Gore 2002. g.
Prof. Branka Lazić nosilac je Ordena zasluga za narod sa srebrnim zracima (1979), Povelje Grada Novog Sada (1979), Nagrade oslobođenja Vojvodine (1984), Prvomajske nagrade saveza sindikata Novog Sada (1987) i Medalje International society for Horticultural Science – Section of Vegetables (1996).