Odeljenje društvenih nauka

 • Prof. dr Sima Avramović

  Pravni fakultet
  Prof. dr Sima Avramović

  Prof. dr Sima Avramović rođen je 19. jula 1950. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju u tadašnjoj VIII beogradskoj gimnaziji. Pravni fakultet u Beogradu je upisao 1969/70. godine, a diplomirao u junu 1973. sa prosečnom ocenom 9,92. Posle diplomiranja kao stručni saradnik izvodio je vežbe iz predmeta Opšta istorija države i prava i Rimsko pravo, a za asistenta-pripravnika je izabran aprila 1975. godine. U zvanje asistenta za predmet Opšta istorija države i prava je izabran 1979. (more…)

 • Dr Živko T. Avramovski

  Institut društvenih nauka
  Dr Živko T. Avramovski

  Dr Živko T. Avramovski, naučni savetnik Instituta za savremenu istojiju u Beogradu, rođen je 1926. godine u Neproštenu kod Tetova, od oca Tome i majke Borke Bojovski. Školovao se u Beogradu, Skoplju i Vršcu. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i doktorirao 1965. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

  Početkom novembra 1944. godine stupio u JNA i posle završetka rata zadržan je u aktivnoj službi. Po sopstvenom zahtevu preveden u rezervu 1952., posle čega se nastanio u Vršcu gde je radio kao nastavnik istorije do 1959., (more…)

 • Prof. dr Ljubiša S. Adamović

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Ljubiša S. Adamović

  Prof. dr Ljubiša S. Adamović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Zemunu, od oca Stevana i majke Slavojke Dević. Osnovnu školu i gimnaziju u Beogradu i Kikindi (maturirao 1947.). Diplomirao je na Novinarskoj i diplomatskoj visokoj školi u Beogradu 1952. godine. Poslediplomske studije iz ekonomskih nauka i magistratura na Ohajo univerzitetu (SAD) 1958. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1961. godine.
  Radno iskustvo: “Ekonomska politika”(1954.-57.), Institut za međunarodnu politiku i privredu. (more…)

 • Prof. dr Miroslav Đ. Đorđević

  Pravni fakultet
  Prof. dr Miroslav Đ. Đorđević

  Prof. dr Miroslav Đorđević, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je 1926. godine u Beogradu, od oca Đorđa i majke Mileve, rođene Sekulić. U Beogradu je završio osnovnu školu i gimnaziju, a na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao 1950. godine. Doktorirao je 1963. godine, odbranivši disertaciju pod naslovom ”Krivična odgovornost pravnih lica za privredne prestupe”. Na Međunarodnom fakultetu za uporedno pravo u Luksemburgu završio je tokom 1959. i 1960. (more…)

 • Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

  Pravni fakultet
  Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran

  Prof. dr Dragoljub Đ. Kavran, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine, u Beogradu, otac Đura. Završio III Mušku gimnaziju i Pravni fakultet u Beogradu, sa odličnim uspehom. Nagrađivan. Doktorirao sa temom “Rukovođenje u organima državne uprave” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo svoje specijalizacije obavio je u SAD, Velikoj Britaniji, Italiji. Jezici: engleski, ruski, italijanski, služi se nemačkim i francuskim. Pored prava studirao je i svetsku književnost. Izabran za asistenta za upravno pravo (more…)

 • Prof. dr. Oskar I. Kovač

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr. Oskar I. Kovač

  Prof. dr. Oskar I. Kovač rođen je u porodici Ileša Kovača i Rozalije Nemeš, 1937. godine u Zrenjaninu (Srbija), gde je i završio gimnaziju. Ekonomski fakultet Univerziteta Beogradu, završio je 1960. godine. Na istom fakultetu je magistrirao 1967. i doktorirao 1971. godine. Bio je specijalizant na London School of Economics and Political Science 1966.-1967., sa stipendijom OECD. Godine 1979-1980. proveo je na Massachusetts Institute of Technology, USA, na osnovu fellowship-a American Association of Learned Societies. Do kraja 1965. godine Oskar Kovač bio je šef Sektora (more…)

 • Prof. dr Ratko Marković

  Pravni fakultet
  Ratko Markovic

  Rođen je u Požarevcu 8. decembra 1944. Osnovnu školu, započetu u Požarevcu, završio je u Kruševcu, gde je završio i gimnaziju. Sa njegovom generacijom otpočeo je novi način maturiranja–izradom pisanog rada o određenoj temi i odbranom pred tročlanom komisijom sastavljenoj od predmetnih nastavnika. Tema maturskog rada bila je: „Pesnici prirode u srpskoj poeziji“. Gimnaziju je zavšio s odličnim uspehom.

  Na Pravni fakultet u Beogradu upisao se (more…)

 • Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Momčilo D. Milisavljević

  Prof. dr Momčilo D. Milisavljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1929. godine u selu Braničevu, Srbija, Jugoslavija, od oca Dragoljuba i majke Danice Petronić, učitelja. U Nišu je završio osnovnu školu “Sveti Sava” 1940. godine i Drugu mušku gimnaziju 1948. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je juna 1952. godine. Od oktobra 1952. do septembra 1953. godine nalazio se na odsluženju vojnog roka u školi za rezervne oficire. Po povratku iz vojske, u oktobru 1953. izabran je za asistenta Ekonomskog instituta FNRJ (more…)

 • Prof. dr Ljubiša Mitrović

  Filozofski fakultet Niš
  Ljubisa Mitrovic

  Dr Ljubiša R. Mitrović (rođen 1943) sociolog, profesor emeritus Univerziteta u Nišu.

  Bio je šef Katedre za opštu sociologiju i rukovodilac poslediplomskih studija na smeru Sociologija društvenog razvoja na Filozofskom fakultetu u Nišu. Dekan Filozofskog fakulteta i prorektor Univerziteta u Nišu.

  Rukovodilac makro projekta Kultura mira, identiteti, međuetnički odnosi u Srbiji i na Balkanu u procesu evrointegracije (2006-2010) i Tradicija, modernizacija i nacionalni identitet u Srbiji (more…)

 • Prof. dr Dušan Nikolić

  Pravni fakultet Novi Sad
  Dušan Nikolić

  Rođen je 1962. godine u Pančevu.

  Diplomirao je 1986. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Na istom fakultetu je 1990. godine završio poslediplomske magistarske studije (magistarska teza: Pravno normiranje i zaštita kibernetskih funkcija). Doktorirao je sa odlikom (summa cum laude) 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (doktorska disertacija: Pojam građanskopravne sankcije). (more…)

 • Prof. dr Pavle S. Nikolić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Pavle S. Nikolić

  Prof. dr Pavle S. Nikolić, redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Beogradu od oca Save, inženjera agronomije i majke Olivere Sokolović, oboje iz Beograda. U Beogradu je završio osnovnu školu i gimnaziju (maturirao 1947.), a zatim i Pravni fakultet (1951.), na kome je stekao i doktorat pravnih nauka odbranivši doktorsku disertaciju “Skupštinski sistem” 1961. godine. Školsku 1964.-1965. godinu je proveo u Parizu kao stipendista francuske Vlade, a bio je i polaznik V sesije d´Etudes supérieures de Sciences politiques (more…)

 • Prof. dr Miodrag V. Orlić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Miodrag V. Orlić

  Prof. dr Miodrag V. Orlić rođen je u Zrenjaninu, diplomirao je na Pravnom fakultetu u 1962. Univerzitetsku karijeru započeo 1966. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i izabran je za profesora na istom fakultetu 1981. godine.

  Godinama je bio predsednik Saveta fondacija, generalni sekretar Jugoslovenskog Saveza pravnika i pravde u Vrhovnom sudu Srbije. On je bio predsednik Udruženja pravnika Srbije i arbitar u nekoliko privrednih sporova. (more…)

 • Prof. dr Slobodan K. Perović

  Pravni fakultet
  Prof. dr Slobodan K. Perović

  Prof. dr Slobodan K. Perović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1932. godine u Prokuplju, od oca Krste i majke Milice Vasiljević. Osnovnu školu učio u Kragujevcu, gimnaziju u Drugoj muškoj u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu (1956), na istom fakultetu doktorirao (1963), na kome je biran u sva univerzitetska zvanja: asistent (1958), docent (1964), vanredni profesor (1969), redovni profesor (1977), na kojoj dužnosti se i danas nalazi. Matični predmet: Obligaciono pravo. Šef Katedre za građansko pravo (more…)

 • Prof. dr Miloš Samardžija

  Pravni fakultet
  Prof. dr Miloš Samardžija

  Prof. dr Miloš Samardžija, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1920. godine u Klokočevcima. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1947. godine na kome je stekao doktorat ekonomskih nauka 1956. godine. Do izbora za asistenta na Pravnom fakultetu 1949. godine radio je u administrativnim ustanovama, zatim od 1951. do 1953. godine u Ambasadi FNRJ u Parizu.  Vraća se na Pravni fakultet, gde je biran u sva univerzitetska zvanja, a za redovnog profesora 1965. godine. Predavao je Političku ekonomiju, (more…)

 • Prof. dr Snežana Smederevac

  Rođenaje u Rumi, 1966. godine.
  Diplomirala na Odseku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 1991. godine. Magistrirala na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu 2006. godine. (Tema magistarskog rada: Porodični odnosi i atribucioi stil). Doktorirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu iz oblasti psihologije ličnosti 2001. godine. (Tema doktorske disertacije: Istraživanje faktorske strukture ličnosti na osnovu leksičkih opisa ličnosti u srpskom jeziku). (more…)

 • Prof. dr Ljiljana Stanković

  Ekonomski fakultet Niš
  1. Osnovni biografski podaci

  Profesor dr Ljiljana Stanković rođena je 3. februara 1952. godine u Grkinji kod Niša. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu 1973. godine. Zaposlena je na istom fakultetu 1974. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1982. godine, a doktorsku disertaciju pod nazivom “Uporedna analiza strategije diferenciranja proizvoda i strategije segmentacije tržišta” na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 1990. godine. (more…)

 • Prof. dr Darko Tanasković

  Darko Tanaskovic

  Darko Tanasković, rođen 4. januara 1948. u Zagrebu.
  Klasičnu (osmogodišnju) gimnaziju završio u Beogradu (1996). Na Filološkom fakultetu, takođe u Beogradu, diplomirao orijentalnu filologiju (1970), magistrirao (1972) i doktorirao (1979), disertacijom Arapski jezik u savremenom Tunisu – diglosija i bilingvizam, na istom fakultetu, gde je, na Katedri za orijentalistiku, izabran za asistenta-pripravnika za orijentalnu filologiju (1971). (more…)

 • Prof. dr Branislav V. Šoškić

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Branislav V. Šoškić

  Prof. dr Branislav V. Šoškić, akademik, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, redovni član Evropske i Crnogorske Akademije nauka i umjetnosti, rođen je 1922. godine u Gusinju, od oca Vase i majke Vukane Stojković. Školovao se u Novom Pazaru i (maturirao 1940) u Beranama. Studije započeo 1940/41 na Univerzitetu u Beogradu. Učesnik NOR-a, od 1941, hapšen i interniran u logore Albanije, kao komesar bataljona NOVJ učestvovao u oslobađanju Beograda 1944, kasnije major JNA. Studirao (od 1947/48) i diplomirao (kao student generacije) (more…)

 • Prof. dr Predrag Šulejić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Predrag Šulejić

  Prof. dr Predrag Šulejić rođen je u Smederevskoj Palanci 1934. godine od oca Živadina i majke Vidosave. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Smederevskoj Palanci, a na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1957. godine. Školske 1961/62. kao stipendista Evropskog univerzitetskog centra u Nansiju (Francuska) sa uspehom završio studije ovog centra i diplomirao sa temom : “Le progres technique et l’ evolution du droit de responsabilité civile”. Za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1962. godine, za docenta 1968., za vanrednog profesora (more…)

 • Prof. dr Henryk Pisarek

  Prof. dr Henryk Pisarek

  Henryk Pisarek est né le 24 décembre 1932 à Klobuck (Pologne). Il  poursuivait et a achevé en 1958 les études de philosophie à l’Université Lomonosov de Moscou. Il a continué là-bas les études  de troisième cycle. Il les a terminées en 1961, en soutenant sa thèse, intitulé Rol Edvarda Zeligovskogo i Sigismunda Sierakovskogo v ideologitcheskoi i osvoboditielnoi bor’be polskogo i russkogo narodov, et il a obtenu le grade de docteur en philosophie. Il a continué sa carrière universitaire  à l’Université de Wroclaw. D’abord comme maître de conférences, ensiute, après sa deuxième thèse, (more…)

 • Prof. dr George J. Kassimatis

  Emeritus Professor at the Faculty of Low of the University of Athens, Greece.

  He was born at Livadi of Kythira  island on the in 1932.

  He graduated from the Faculty of Low of the University of Athens, and finished his postgraduate studies at the Faculties of  Law of the Universities of Munich (Germany) and Bern (Switzerland), from 1959 till 1965. He is a Lawyer in Athens since 1960. (more…)