Preminuli Odeljenje prirodno-matematičkih nauka

 • Prof. dr Lazar Avramov

  Poljoprivredni fakultet
  Prof. dr Lazar Avramov

  Prof. dr Lazar Avramov, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1921.u Hajdučici, od oca Milana i majke Milke Todoran. Građansku i Zadružnovinarsku školu završio u Vršcu. Srednju poljoprivrednu školu završio je u Bukovu, kod Negotina. Diplomirao 1949. na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu. Na Fakultetu je biran u sva nastavnička zvanja, a 1967. godine za redovnog profesora za predmet Posebno vinogradarstvo. Doktorirao je 1955. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Zemunu na temi: (more…)

 • Prof. dr Vladimir B. Aksin

  Rudarsko-geološki fakultet
  Prof.dr Vladimir Aksin

  Prof. dr Vladimir B. Aksin, geolog, privrednik i redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Unverziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Adi (Vojvodina) od oca Branislava i majke Ljubice Obrovaški. Osnovnu školu je završio u Adi (1938.), a gimnaziju u Novom Sadu (1946.). Studirao je u Beogradu na Rudarsko-geološkom fakultetu gde je diplomirao 1950. Doktorsku disertaciju iz oblasti istraživanja ležišta i gasa odbranio je 1963. godine na istom fakultetu. Posle kraćeg rada  u preduzeću “Nafta” u Lendavi (1950.-1951.) i odsluženja vojnog roka, (more…)

 • Prof. Đurđe Bošković

  Arhitektonski fakultet
  Prof. Đurđe Bošković

  Prof. Đurđe Bošković rođen je u Beogradu 1904. godine. Gimnaziju je učio u Francuskoj, a maturirao je 1922. godine u Beogradu. Diplomirao je na Arhitektonskom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu 1928. godine. Od 1930. godine bio je kustos Narodnog muzeja i radio kao asistent i kao docent na Tehničkom fakultetu. Godine 1947. izabran za vanrednog profesora a 1950. godine za redovnog profesora na Arhitektonskom fakultetu, za predmete Istorija arhitekture i Istorija umetnosti.
  Na Univerzitetu u Beogradu je obavljao sledeće funkcije: (more…)

 • Prof. dr Toma Bunuševac

  Šumarski fakultet
  Prof. dr Toma Bunuševac

  Prof. dr Toma Bunuševac rođen je u Beogradu 1914.godine. Diplomirao je na Šumarskom odseku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu 1936. godine. Radio je u Ministarstvu šuma i ruda, a od 1938. godine na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu kao asistent. Doktorirao je 1954. godine na Šumarskom fakultetu, gde je kasnije postao i redovni profesor za predmet Gajenje šuma. Inicijator i jedan od osnivača, prvog u istoriji naše zemlje, samostalnog Šumarskog fakulteta, a 1960. osnivač i dugogodišnji direktor prvog Instituta (more…)

 • Prof. dr Nadežda Vanlić-Razumenić

  Institut Vinča
  Prof. dr Nada Vakniv Razumenić

  Prof. dr Nadežda Vanlić-Razumenić je rođena 1935. godine u Beogradu profesorskoj porodici. Obrazovala se u Beogradu i diplomirala Hemijski inženjering 1961. godine na Univerzitetu u Beogradu. Bila je zaposlena u Institutu Vinča za nuklearne nauke od aprila 1962. do aprila 2000. Prvih deset godina, posvećena su razvoju i istraživanju organskih jedinjenja obeleženih sa beta-emiterima C-14, S-35, H-3, i P-32. Njen glavni interes je bio u istraživanjima u oblasti hemije i biohemije (more…)

 • Prof. dr Branislav Vulović

  Arhitektonski fakultet
  Prof. dr Branislav Vulović

  Prof. dr Branislav Vulović rođen je u Ivanjici 1921. godine. Diplomirao je 1949. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, i doktorirao na istom fakultetu 1964. godine. Od 1952. godine radi na Arhitektonskom fakultetu, gde je biran u sva zvanja počev od asistenta, a 1976. godine izabran je za redovnog profesora. Predavao je predmet Istorija arhitekture. Bio je saradnik Arheološkog instituta i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. Obavio je veći broj studijskih putovanja u inostranstvu, a učestvovao je i u radu brojnih međunarodnih savetovanja, (more…)

 • Prof. dr Dušan Ž. Dukić

  Geografski fakultet
  Prof. dr Dušan Ž. Dukić

  Prof. dr Dušan Ž. Dukić, redovni profesor Geografskog  fakulteta Univerziteta u Beogradu,  rođen je 1923. u selu Moravcima (Ljig), od oca Žarka, sveštenika, i majke Draginje Kostić. Školovao se u Beogradu. Diplomirao na Geografskoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu 1950. (za 2,5 godine i prosečnom ocenom 9,90). Doktorsku disertaciju,  Sava – potamološka studija, odbranio je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti,  12. aprila 1956. godine. U Geografskom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti bio je asistent i naučni saradnik do 1958. (more…)

 • Prof. dr Aleksandar Đokić

  Poljoprivredni fakultet

  Prof. dr Aleksandar Đokić, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1924. u Dolcu kod Berana, od oca Miljana i majke Ilinke Vujošević. Diplomirao je na Poljoprivrednom odseku Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Beogradu 1949. Doktorirao je 1957. na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu. Od 1949. do 1950. godine radio je u Zemaljskom institutu za poljoprivredna istraživanja u Kragujevcu. Godine 1950. izabran je za asistenta za predmet Genetika na Poljoporivrednom fakultetu u Beogradu. Bio je na naučnoj specijalizaciji (more…)

 • Prof. dr Dragutin Ercegovac

  Veterinarski fakultet
  Prof. dr Dragutin Ercegovac

  Prof. dr Dragutin Ercegovac rođen je 1907. godine u Gređanima kraj Gline. Godine 1927. se upisao na Veterinarski fakultet u Zagrebu, gde je diplomirao 1933. a doktorirao 1934. godine. Do 1941. bio je vojni veterinar, a posle, do 1949. radio je u Veterinarskom zavodu u Beogradu, Čoki, Novom Sadu i Zemunu.  U Generalnoj direkciji Vetseruma u Beogradu obavljao je dužnost direktora pogona. Godine 1949. je postavljen za docenta na Veterinarskom fakultetu u Beogradu za predmet Zaraze domaćih životinja, a 1962. godine je izabran za redovnog profesora. (more…)

 • Prof. dr Đorđe Jović

  Institut Vinča
  Prof. dr Đorđe Jović

  Prof. dr Đorđe Jović, naučni savetnik u Institutu “Vinča”, rođen je 1929. godine u Vrdniku od oca Miloša i majke Katice Popović. Osnovnu školu završio je u Vrdniku, srednju u Novom Sadu, a Prirodno-matematički fakultet, grupa za fiziku u Beogradu 1956. Doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu 1965. Zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke “Boris Kidrič” u Beogradu 1957. g. Godine 1979. izabran je za v.d. direktora Instituta, a 1980. i 1984. godine za generalnog direktora Instituta Vinča. Skupština Univerziteta u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Đuro Kurepa

  Prirodno-matematički fakultet
  Prof. dr Đuro Kurepa

  Prof. dr Đuro Kurepa rođen je 1907. godine u Majskim Poljanama (Glina), kao 14. dete svojih roditelja. Završio je Filozofski fakultet, grupu matematika sa fizikom, u Zagrebu, a zatim Faculté de sciences, Collège de France u Parizu. Državni doktorat položio je na Sorboni. Imao je tokom više godina dopunske studije i studijske boravke: u Matematičkom institutu u Varšavi, zatim na Univerzitetima u Parizu, Kembridžu, Bostonu, Čikagu, Berkleju, Los Anđelesu i Prinstonu. Bio je asistent dnevničar na Filozofskom fakultetu u (more…)

 • Prof. dr Milan Kurepa

  Fizički fakultet

  Prof. dr Milan Kurepa, redovni profesor Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1933. godine u Bačkoj Palanci, Srbija, od oca Vase i majke Ruže Štajn. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bačkoj Palanci, gde je maturirao. Studije fizičke hemije, Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu završio je 1956/57. g. i zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke “Vinča” u zvanju asistenta Fizičke laboratorije. Do 1961. godine bio je član Odeljenja za metode detekcije zračenja. Školske 1961/62. godine upisao se na poslediplomske studije (more…)

 • Dr Zoran Maksimović

  Institut Vinča
  Dr Zoran Maksimović

  Dr Zoran Maksimović rođen je 1928. godine u Beogradu, gde se školovao i diplomirao na grupi za fiziku i hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Na istom fakultetu u Beogradu je i doktorirao. Zaposlen u Institutu “Vinča” u zvanju naučnog savetnika. Radio je u Međunarodnoj agenciji za mirnodopsku primenu atomske energije, na Univerzitetu u Kembridžu, zatim u Moskvi, u institutima za hemijsku fiziku i fizičku hemiju, ANSSSR. Važniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i praske: Autor je ili koautor 73 objavljena naučna rada (more…)

 • Prof. dr Budimir Milojić

  Poljoprivredni fakultet
  Prof. dr Budimir Milojić

  Prof. dr Budimir Milojić rođen je 1921. godine u mestu Ponoru (kod Knjaževca). Diplomirao je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu, odsek poljoprivredni, grupa ratarska, u Beogradu 1949. godine. Počeo je rad na Poljoprivrednom fakultetu kao asistent. Za redovnog profesora izabran 1971. godine za predmet Ratarstvo.  Predavao je i druge ratarske predmete na redovnim i postdiplomskim studijama. Bio je na specijalizaciji u SAD i na studijskim boravcima u evropskim univerzitetskim i naučnim centrima. Bio je predsednik Organizacionog odbora za Međunarodni simpozijum (more…)

 • Prof. dr Aleksandar Milojević

  Prirodno-matematički fakultet
  Prof. dr Aleksandar Milojević

  Prof. dr Aleksandar Milojević rođen je 1912. godine u Berlinu, a osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu 1930. godine. Fiziku je studirao u Strazburu, gde je i diplomirao 1934. godine. U Getingenu (Nemačka) radi 1935/36., a u Francuskoj od 1938. do 1939. godine na fenomenima površinskog napona. Od oktobra 1939. godine do početka rata bio je asistent na katedri fizike, gde započinje radove u oblasti limuniscencije. Rat provodi u zarobljeništvu, delimično u kažnjeničkim logorima. Po povratku u domovinu postaje član Savezne komisije za ratne zločine, (more…)

 • Prof. dr Novica Mitić

  Poljoprivredni fakultet
  Prof. dr Novica Mitić

  Prof. dr Novica Mitić rođen je 1921. godine u Crnoklištu. Završio je Poljoprivredni fakultet u Beogradu 1949. godine kada je izabran za asistenta za predmet Posebno stočarstvo. Doktorirao je 1956. Za redovnog profesora je izabran 1967. godine. Obavio je specijalizaciju u SSSR i SAD. Imao je više studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, u Poljskoj, kao i u Francuskoj. Bio je šef Katedre za odgajivanje, reprodukciju i zdravstvenu zaštitu domaćih životinja. Biran je dva puta za dekana, predsednika Saveta fakulteta i direktora Instituta za stočarstvo. (more…)

 • Prof. dr Dragiša Nikolić

  Poljoprivredni fakultet

  Prof. dr Dragiša Nikolić, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1903. godine u Pakovraću, od oca Tihomira i majke Milojke Ćosić. Poljoprivredni fakultet u Beogradu završio je 1928. godine. Doktorat poljoprivrednih nauka odbranio je na Poljoprivrednom fakultetu u Zagrebu 1936. godine. Po završenim studijama proveo je 9 meseci na specijalizaciji u Nemačkoj, a potom se zaposlio krajem 1930. u Ministarstvu poljoprivrede.  Izabran je za redovnog profesora Poljoprivrednog fakulteta (more…)

 • Prof. dr Jovan Petrić

  Fakultet organizacionih nauka
  Prof. dr Jovan Petrić

  Prof. dr Jovan Petrić rođen je 1930. godine u Gotovuši. Diplomirao na grupi za matematiku Prirodno-matematičkom fakultetu i na odseku za tehničku fiziku Elektro-tehničkog fakulteta u Beogradu, na kome je studirao uporedo. Doktorirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1960. godine. Od 1957. godine radio je u Institutu za prostornu tehniku u Beogradu gde je 1960. izabran za naučnog saradnika i načelnika Laboratorije za primenjenu matematiku. Za vanrednog profesora na Elektronskom fakultetu za predmet Teorija automatskog upravljanja (more…)

 • Prof. dr Milovan V. Radovanović

  Prirodno-matematički fakultet
  Prof. dr Milovan V. Radovanović

  Prof. dr Milovan V. Radovanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1931. godine u Skoplju, od oca Vojislava i majke Vukosave Piletić. Osnovnu i nižu muzičku školu učio u Skoplju. Maturirao je u III muškoj realnoj gimnaziji u Beogradu 1949. godine. Studirao geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1955. godine.
  Izabran je za asistenta za geomorfologiju na Katedri za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta 1957. godine. Doktorsku disertaciju iz geografskih nauka pod naslovom (more…)

 • Prof. dr Dragoljub B. Stefanović

  Rudarsko-geološki fakultet
  Prof. dr Dragoljub B. Stefanović

  Prof. dr Dragoljub B. Stefanović, redovni profesor Rudarsko-geološkog fakuteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1927. u Skoplju, od oca Boška i majke Magde Naumović. Osnovnu školu i deo gimnazije završio u Skoplju; od 1941. do 1944. školovanje nastavio u Nišu. Redovno školovanje prekinuo zbog mobilizacije, a konačno maturirao 1946. u gimnaziji u Pirotu. Studije započeo 1946. na Rudarskom odseku Tehničkog fakulteta, a diplomiraio 1950. na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju sa temom Remanentno namagnetisanje (more…)

 • Prof. dr Slobodan D. Radosavljević

  Tehnološko-metalurški fakultet
  Prof. dr Slobodan D. Radosavljević

  Prof. dr Slobodan D. Radosavljević, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1915. godine u Kragujevcu, od oca Dragomira i majke Doroteje-Marije Maj. Osnovnu školu završio je u Kragujevcu a gimnaziju u Skoplju 1933. godine. Diplomirao je 1938. godine na Tehnološkom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu. Doktorsku disertaciju pod naslovom “Dejstvo metala na azotnu kiselinu” odbranio je 1952. godine. Ratne godine proveo je u zarobljeništvu.

  Početkom 1940. godine postavljen je (more…)

 • Prof. dr Budislav Tatić

  Biloški fakultet
  Prof. dr Budislav Tatić

  Prof. dr Budislav Tatić, redovni profesor Biološkog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1926. godine u selu Tulare kod Prokuplja, od oca Dragomira i majke Jovke, rođene Pavićević. Osnovnu školu završio je u selu Taulare, a gimnaziju, niži tečajni ispit u Leskovcu i viši tečajni ispit u Prokuplju. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1951. godine sa temom: Familija Compositae u okolini Beograda. Doktorirao je 1961. godine sa temom: Flora i vegetacija Studene planine kod Kraljeva, koja je objavljena u Biltenu Instituta za botaniku botaničke bašte 1969. godine. (more…)

 • Prof. dr Pavle Tomić

  Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
  Prof. dr Pavle Tomić

  Prof. dr Pavle Tomić rođen je 1948. godine u Turiji, opština Srbobran. Osnovnu školu završio je 1963. godine u rodnom mestu, a gimnaziju u Srbobranu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 17. 06. 1971. godine. Srednja ocena studija na drugom stepenu je 9,25. Za postignute rezultate na studijama je nagrađivan. Magistrirao je 30. 05. 1974. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Prosečna ocena na postdiplomskim studijama je 9,00. Doktorsku disertaciju odbranio je takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu (more…)

 • Prof. dr Milenko M. Tešić

  Prirodno matematički fakultet
  Prof. dr Nilenko M. Tešić

  Rođen je u selu Zvizdar (UB). Završio je osnovnu školu u Valjevu, a gimnaziju u Beogradu. Učestvovao je u Nacionalnom oslobodilačkom ratu, i celu svoju profesionalnu karijeru proveo je kao pomorski oficir. Penzionisan je kao kapetan ratnog broda 1980. godine. Diplomirao je Mornaričkoj vojnoj akademiji u Dubrovniku i Divulji, a završio višu vojnu školu u Splitu. Dr Tešić je diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu, na odeljenju za geografiju, u Beogradu. Proveo je pet godina u pomorskom institutu hidrografije bavići se okeanografijom. Od 1992. bio je predavač (more…)

 • Prof. dr Ljubomir B. Ćirić

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Ljubomir Ćirić

  Prof. dr Ljubomir B. Ćirić, redovni profesor Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je 13. avgusta 1935. godine u Resniku, Opština Babušnica, Region Niški, od oca Branislava i majke Vitomirke Mitrović. Osnovnu školu završio je u mestu rođenja, a osam razreda Šeste Beogradske gimnazije završio je 1954. godine. Diplomirao  je 1959. godine na Matematičkom  fakultetu u Beogradu. Nakon odsluženja vojnog roka, 1960. godine izabran je za asistenta za matematiku na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde radi sve do odlaska u penziju. (more…)

 • Prof. dr Vladeta V. Urošević

  Institut za Fiziku
  Prof. dr Vladeta V. Urošević

  Prof. dr Vladeta V. Urošević, naučni savetnik Instituta za Fiziku, rođen je 1925. godine u Stopanji, opština Trstenik od oca Vojislava učitelja, i majke Stanislave Kovačević, učiteljice. Osnovnu školu učio je u Bitolju, a gimnaziju u Skoplju, Kruševcu i Vrnjačkoj Banji. Za vreme II svetskog rata bio je u izblegličkim domovima u Vrnjačkoj Banji, kao i u logoru u Smederevskoj palanci i u NOVJ. Diplomirao je 1957. godine Fizičku hemiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, gdeje i magistrirao (1962) i doktorirao (1967) fiziku. Radio je kao asistent i rukovodilac (more…)

 • Prof. dr Budimir V. Filipović

  Rudarsko-geološki fakultet
  Prof. dr Budimir V. Filipović

  Prof. dr Budimir V. Filipović, redovni profesor RGF Univerziteta u Beogradu, rođen je 1934. u Leskovcu, od oca Vladimira i majke Natalije Marčić. Osnovnu školu i gimnaziju takođe je završio u Leskovcu 1954. Na Geološkoj grupi PMF diplomirao 1958. godine. Posle kraćeg vremena provedenog u Geološkom zavodu u Sarajevu (1959/60), 1960. godine izabran za asistenta za hidrogeologiju, najpre na Grupi za geologiju PMF, a od 1963. godine na RGF (Smer za hidrogeologiju i inženjersku geologiju), i to za isti predmet. Magistarski rad je odbranio 1963. a doktorsku disertaciju 1967. (more…)

 • Prof. dr Nebojša L. Carić

  Prirodno-matematički fakultet Novi Sad
  Prof. dr Nebojša L. Carić

  Prof. dr Nebojša L. Carić, redovni profesor Prirodno- matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođen je 1925. godine u Novom Sadu, od oca Lazara i majke Melanije Vučetić. Srednju školu pohađao u Beloj Crkvi, Osijeku, Novom Sadu i Vršcu, gde je maturirao 1944. godine. Prirodno – matematički fakultet u Beogradu završio je 1949. godine na geografskoj grupi. Posle toga, postavljen je za asistenta Geografskog instituta SANU; do 1963. radio je kao civilni službenik u armiji. Za doktora geografskih nauka promovisan je 1964. na Beogradskom univerzitetu. (more…)

 • Dr Irina Vishnyakova

  IRINA VIŠNYAKOVA

  Dr Irina Vishnyakova was born in 1938 in Moscow. In 1960  she graduated, with diploma, from the Department of Geography, Moscow State University, named after Lomonosov (MSU). After graduation, she  started to work at the MSU, Chair of Foreign Socialist Countries.
  In 1968 she changed employment for the Council on Studies of Productive Forces (CSPF) under the USSR State Planning Committee, where she took the position of Researcher for Development of Yugoslavia (more…)