Prof. dr Novica Mitić

Prof. dr Novica Mitić

Prof. dr Novica Mitić

Poljoprivredni fakultet

Prof. dr Novica Mitić rođen je 1921. godine u Crnoklištu. Završio je Poljoprivredni fakultet u Beogradu 1949. godine kada je izabran za asistenta za predmet Posebno stočarstvo. Doktorirao je 1956. Za redovnog profesora je izabran 1967. godine. Obavio je specijalizaciju u SSSR i SAD. Imao je više studijskih boravaka u Velikoj Britaniji, u Poljskoj, kao i u Francuskoj. Bio je šef Katedre za odgajivanje, reprodukciju i zdravstvenu zaštitu domaćih životinja. Biran je dva puta za dekana, predsednika Saveta fakulteta i direktora Instituta za stočarstvo. Takođe, dva puta je biran za prorektora univerziteta u Beogradu, za člana Skupštine i Saveta Republičke zajednice nauke Srbije.

Bio je predsednik Odbora za biotehničke nauke i Jugoslovenske zajednice naučno-istraživačkih institucija u oblasti stočarskih nauka. Biran je dva puta za potpredsednika Komisije za ovčarstvo Evropske zootehničke federacije. Dobitnik je Oktobarske nagrade Beograda za nauku 1984. godine i Sedmojulske nagrade Srbije za nauku u 1987. Dobitnik je velike plakete JNA, za doprinos razvoju nastavno-naučnog rada iz oblasti opštenarodne odbrane na visokoškolskim ustanovama (1975). Dobitnik je Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvezdom, posmrtno uručen porodici. Prof. Mitić je ocenjen kao nastavnik izvanrednih sposobnosti, u toku nastavničke karijere slušale su ga ukupno 52 generacije.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:

            Naučna i stručna aktivnost profesora Mitića ispoljena je u oblasti primenjene genetike, fiziologije reprodukcije domaćih životinja. objavio je 200 radova. Od toga: a) 80 naučnih radova, b) 100 visoko stručnih radova, c) 8 knjiga i d) 12 projekata.

            Od posebne vrednosti je knjiga Ovčarstvo, koja je nagrađena 1984. Oktobarskom nagradom grada Beograda. Autor je u ovu knjigu ugradio svoje eksperimentalne rezultate postignute radom od tri decenije na genetičkom poboljšanju i stvaranju produktivnih ovaca (pirotska oplemenjena ovca). – Knjiga Govedarstvo po kompoziciji i biti je savremena tehnologija govedarske proizvodnje u koju su autori ugradili zbir naučnih i tehničkih saznanja, sopstvene rezultate, naučne metode, koji se odnose na modernu tehnologiju i organizaciju proizvodnje mleka, mesa i goveda za priplod.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Naučna aktivnost Prof. Mitića došla je do punog izražaja u oblasti primenjene genetike i reprodukcije domaćih životinja uzgajanih u farmerskim uslovima: stvaranje nove populacije rase ovaca za brdsko-planinski regiona; unapređenje ovčarske proizvodnje u brdsko-planinskom regionu SR Srbije. Učestvovao je u stvaranju genotipa svinja, pogodnog za mediteransku regiju.

            Utvrdio je uticaj genetskih i egzogenih faktora na reprodukciju: primenom gonadotropin hormona iz krvi gravidnih kobila, postignuta je indukcija fertilnog estrusa i jagnjenje ovaca u svim mesecima u toku godine; skraćenje post-partalnog perioda i povećanje indeksa jagnjenja (dva puta godišnje); mogućnost pomeranja termina jagnjenja prema potrebi tržišta i izazivanje sezone parenja kod ovaca u laktaciji i izvan nje.

            Posebni rezultati su: stvaranje pirotske oplemenjene populacije ovaca sa merino – Arl i merino – Landschaft. Time su dobijene populacije težine 55 kg (pirotska merino 37 kg), težine neopranog runa 3,5 kg (pirotske merino 1,5 kg), finoću runskog vlakna 25-26 mikrona (pirotske merino 37 mikrona), količine mleka 90 litara (pirotske merino 70 litara).