Preminuli Odeljenje tehničkih nauka

 • Prof. dr Milorad Bojić

  Mašinski fakultet Kragujevac
  Prof. dr Milorad Bojić

  Posle duže i teške bolesti, u Kragujevcu je preminuo naš uvaženi i dragi kolega, redovni profesor Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu,  redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije i dopisni član SANU, gostujući profesor brojnih univerziteta u svetu, počasni član SMEITS-a, dobitnik Plakete KGH Društva Srbije, dr Milorad Bojić(1951-2016).

  Odlazak akademika prof. Bojića veliki je gubitak za akademsku, stručnu i naučnu zajednicu. (more…)

 • Prof. dr Petar Vasić

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Petar Vasić

  Prof. dr Petar Vasić rođen je u Beogradu 1934. godine. Diplomirao je 1958. godine na matematičkoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, a dve godine kasnije postavljen za asistenta na istom fakultetu. Odbranio doktorsku disertaciju 1963. godine na Elektrotehničkom fakultetu, na koji prelazi kao nastavnik matematike iste godine. Od 1965. godine je spoljni saradnik Instituta “Boris Kidrič” u Vinči. Bio je član je Društva matematičara Francuske, a do 1968. i član Matematičkog instituta u Beogradu. (more…)

 • Prof. dr Miomir K. Vukobratović

  SANU
  Prof. dr Miomir K. Vukobratović

  Prof. dr Miomir K. Vukobratović, akademik SANU, rođen je 1931. godine u Botošu, Zrenjanin, od oca Krste i majke Roksande Toskić. Gimnaziju je završio u Kraljevu 1950. Diplomirao je na Vazduhoplovnom odseku Mašinskog fakulteta u Beogradu 1957. godine, gde je i odbranio svoj prvi doktorat iz oblasti vazduhoplovstva 1964. godine. Svoj drugi doktorat iz domena robotike odbranio je u Institutu Mašinovedenija AN SSSR, u Moskvi 1972. godine. Do 1965. je kao samostalni konstruktor radio u Odseku za čvrstoću i aeroelastičnost Vazduhoplovno-tehničkog instituta u Žarkovu. (more…)

 • Prof. dr Ivo M. Vušković

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Ivo M. Vušković

  Prof. dr Ivo M. Vušković, redovni profesor Mašinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1912. godine u Zagrebu od oca Marka i majke Natalije Polistina. U martu 1936. diplomira kao državni stipendista na Tehničkom Fakultetu u Beogradu. U septembru 1936. dodeljena mu je nemačka stipendija ” Mitteleuropaischer Wirtschaftstag ” za specijalizaciju u Minhenu na Tehničkoj visokoj školi gde radi dve godine kod profesora D. Thome kao doktorant-saradnik u njegovom Hidrauličkom institutu. Još za vreme izrade doktorskog rada prof. Thome ga je namestio u fabrici (more…)

 • Prof. dr Milorad Ivković

  Građevinski fakultet

  Prof. dr Milorad Ivković, redovni profesor Građevinskog fakulteta u Beogradu, u penziji, rođen je 1924. godine, u Valjevu, Srbija, od oca Vojislava i majke Leposave Petković. Školovao se u Beogradu. Završio je Drugu mušku gimnaziju 1942. Diplomirao na Građevinskom fakultetu 1951. – Odsek za konstrukcije, iz predmeta Betonske konstrukcije, 1954. izabran je za asistenta na predmetu Betonske konstrukcije. Za docenta na istom predmetu izabran je 1963. za vanrednog profesora 1970., a za redovnog 1977.godine. Po sili zakona, 1989. godine, sa 65 godina života, odlazi u penziju. U periodu od 1973. do 1978. bio je šef Katedre (more…)

 • Prof. dr Milutin Jovanović

  Tehnološki fakultet

  Prof. dr Milutin Jovanović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu u penziji, rođen je 1917. u Beogradu, od oca Aleksandra i majke Vidosave Obradović. Diplomirao je 1940. na Tehnološkom odseku Tehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Posle 1946. godine radi u Ministarstvu industrije FNRJ, zatim u Generalnoj direkciji industrije stakla, Saveznom insti- tutu za staklo i u Naučno-istraživačkom institutu NRS i u Fabrici stakla u Paraćinu. Na Tehnološkom fakultetu u Beogradu izabran je 1951. godine za stručnog saradnika, (more…)

 • Prof. dr Slobodan Končar – Đurđević

  Tehnološko-metalurški fakultet
  Prof. dr Slobodan Končar - Đurđević

  Prof. dr Slobodan Končar – Đurđević rođen je 1917. godine u Sremskim Karlovcima a diplomirao na Tehnološkom odseku Tehničkog fakulteta u Beogradu 1940. godine. Doktorirao 1956. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Za asistenta je bio izabran 1946. godine, a za redovnog profesora 1963. godine. Naučna, stručna i životna saznanja doprineli su izraženim intelektualnim aktivnostima, u obliku štampanih naučnih radova, njih oko 180, i izlaganih oko 110; stručnih radova oko 90; naučno-istraživačkih projekata 25, tehničkih 20, patenata 3. (more…)

 • Prof. dr Manojlo Maravić

  Građevinski fakultet Sarajevo

  Prof. dr Manojlo Maravić, redovni profesor Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, rođen je 1919. godine u Drežnici, Opština Ogulin, od oca Jovana i majke Sare Zrnić. Osnovnu školu i niže razrede gimnazije završio je u Ogulinu, a više u Karlovcu 1938. Nakon položene mature u jesen 1938. godine upisao je studije matematike na Beogradskom Univerzitetu. Zbog napada Nemačke na Jugoslaviju pri kraju III godine prekida studije i vraća se u Drežnicu gde se pridružuje borbi protiv okupatora u kojoj učestvuje do kraja rata. Godine 1946 je kao major JNA demobilisan je (more…)

 • Prof. dr Mirko Milić

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Mirko Milić

  Prof. dr Mirko Milić rođen je 1932. godine u Galacu (Rumunija), a diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1956. godine. Od 1957. zaposlen je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu gde je doktorirao 1968. godine. Od 1980. u zvanju je redovnog profesora. Kao stipendista Britanskog saveta, proveo je školske godine 1965/66. na Imperial College -u u Londonu. Tokom 1977. godine bio je profesor – istraživač na University of California, Berkley. Članstvo u međunarodnim organizacijama: Senior member of IEEE-a (more…)

 • Prof. dr Dragoslav Mitrinović

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Dragoslav Mitrinović

  Prof. dr Dragoslav Mitrinović rođen je 1908. godine u Smederevu. Diplomirao je matematiku 1932. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a 1933. doktorirao na istom fakultetu. Do 1946. godine bio je profesor realke i gimnazije, a od 1946. vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju. Od 1951. godine bio je vanredni profesor, a od 1956. godine redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu. Jedan je od osnivača Filozofskog fakulteta u Skoplju (1946), inicijator i urednik više matematičkih časopisa i serija. (more…)

 • Prof. dr Milan V. Mitrović

  Tehnološko-metalurški fakultet
  Prof. dr Milan V. Mitrović

  Prof. dr Milan V. Mitrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1929. godine, u Beogradu, od oca Velibora, docenta Beogradskog univerziteta i majke Miroslave Putnik, profesora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu 1935-47. Tehnološki fakultet, Hemijsko-tehno-loški odsek, završio je u Beogradu 1947.-53. Specijalizaciju iz Projektovanja procesa i upravljanja procesima obavio je na odseku za hemijsko inženjerstvo Državnog univerziteta Misurija, u Roli, SAD. Doktorirao je u oblasti tehničkih nauka (more…)

 • Prof. dr Borivoje D. Mišković

  Tehnološko-metalurški fakultet
  Prof. dr Borivoje D. Mišković

  Prof. dr Borivoje D. Mišković, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1927. godine, u Beogradu od oca Despota i majke Darinke Vučetić. Osnovnu školu, gimnaziju i Tehnološki fakultet Tehničke velike škole završio u Beogradu. Doktorsko zvanje stekao na Tehnološko metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
  Za asistenta na Tehnološkom fakultetu izabran 1958., za docenta 1961., za vanrednog profesora 1970. i za redovnog profesora 1976. Predavao predmete: Uvod u tehnologiju metala, (more…)

 • Prof. dr Pantelija M. Nikolić

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Pantelija M. Nikolić

  Prof. dr Pantelija M. Nikolić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u penziji, rođen je u Nišu 1928. godine, od oca Milutina i majke Anke Glavaš. Diplomirao je na Odseku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta. Od 1954. do 1957. godine radio je u Srednjotehničkoj školi “Nikola Tesla” u Beogradu kao nastavnik. Za asistenta na Elektrotehničkom fakultetu je izabran 1957., za docenta 1965., za vanrednog profesora 1973., a za redovnog profesora 1980. godine. Pod njegovim rukovodstvom je urađeno i odbranjeno 17 doktorskih disertacija (more…)

 • Prof. dr Jovan B. Todorović

  Mašinski fakultet
  Prof. dr Jovan B. Todorović

  Prof. dr Jovan B. Todorović, redovni profesor mašinskog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je u Beogradu 1932. godine, od oca Branislava i majke Darinke Kangrga. Tu je završio osnovnu i srednju školu. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1957. godine, na Odseku za opšte mašinstvo. Na istom Fakultetu odbranio je 1972. doktorsku disertaciju iz područja pouzdanosti motornih vozila. Od 1957. do 1963. radio je u preduzeću IMT u Beogradu, na više radnih mesta. Sredinom 1962. izabran je za docenta na Mašinskom fakultetu u Beogradu. (more…)

 • Prof. dr Rajko Tomović

  Elektrotehnički fakultet

  Prof. dr Rajko Tomović, akademik, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1919. godine, u Baji (Mađarska) od oca Mirka, majke Irene Basta. Gimnaziju je završio u Beogradu 1938. godine. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu 1946. Doktorirao u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti 1952. iz oblasti analognih računara.Od 1950. do 1960. radio je u Institutu “Boris Kidrič” Vinča, a u periodu 1960. do 1962. godine u Institutu “Mihajlo Pupin” u Beogradu. Od 1964. do penzije redovni profesor (more…)

 • Prof. dr Dimitrije A. Tjapkin

  Elektrotehnički fakultet
  Prof. dr Dimitrije A. Tjapkin

  Prof. dr Dimitrije A. Tjapkin, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1926. godine u Peći od oca Arkadija i majke Vere Ivanov, gde je završio gimnaziju 1945. godine. Diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu 1950. godine gde je i doktorirao. Na usavršavanjima u trajanju od godinu dana bio u Fizičko-tehničkom institutu u Braunšvajgu 1956., Institutima Poljske AN, i razvojnoj laboratoriji firme Thomson-CSF, Pariz (1956. i 1960.), sve iz oblasti tehnologije poluprovodničkih komponenti. Na ETF-u od 1950. godine kao asistent; (more…)