Prof. dr Milan V. Mitrović

Prof. dr Milan V. Mitrović

Prof. dr Milan V. Mitrović

Tehnološko-metalurški fakultet

Prof. dr Milan V. Mitrović, redovni profesor Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu u penziji, rođen je 1929. godine, u Beogradu, od oca Velibora, docenta Beogradskog univerziteta i majke Miroslave Putnik, profesora. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu 1935-47. Tehnološki fakultet, Hemijsko-tehno-loški odsek, završio je u Beogradu 1947.-53. Specijalizaciju iz Projektovanja procesa i upravljanja procesima obavio je na odseku za hemijsko inženjerstvo Državnog univerziteta Misurija, u Roli, SAD. Doktorirao je u oblasti tehničkih nauka na Tehnološko-metarulškom fakultetu u Beogradu, 1965.-67. i 1970.-74.; naučni savetnik Instituta za opštu i fizičku hemiju, Beograd, 1994.-98. godine.
Bio je na studijskom boravku u Maks Plank institutu, u Getingenu, Nemačka, 1960. i na Rajs institutu, Hjuston, SAD, 1985. Kao naučni sardnik bio je četiri meseca na DECHEMA-institutu. u Frankfurtu, Nemačka, 1974. godine.
Član je Izvršnog komiteta Evropske federacije za hemijsko inženjerstvo (EFCE), 1973.-94. i predsedavajući radnim telima EFCE, 1986.-88.; član odbora za koordinaciju svetskih hemijsko-inženjerskih federacija, 1986.-88.; predsednik Saveza hemičara i tehnologa Jugoslavije i Komiteta za hemijsko inženjerstvo Srpskog hemijskog društva; član Naučnog društva Srbije od 1988. i Inženjerske akademije Jugoslavije od 1998.; sekretar Odeljenja za hemijsko-tehnološke i metalurške nauke Inženjerske akademije Jugoslavije.
Publikovao je preko 120 radova u naučnim časopisima (od toga 56 radova u međunarodnim časopisima); oko 70 radova na kongresima i simpozijumima (12 plenarnih i sekcijskih radova po pozivu); rukovodilac više naučno-istraživačkih projekata – najveći projekt “Fenomeni prenosa u višefaznim sistemima” (4 perioda po 5 godina, u proseku oko 30 naučnih radnika).
Važniji naučni doprinosi su: fenomeni prenosa – kompleksni granični slojevi (rotirajuća i oscilatorna tela, razvoj difuzionih graničnih slojeva, veliki Re-brojevi); filmski tokovi nenjutnovskih tečnosti; fizičko modelovanje prenosa mase, toplote i količine kretanja. Dinamika procesa – ciklični sorpcioni procesi; elektrotermička desorpcija. Separacioni procesi – teorija dvojnih i višestrukih separacija; membranski multifazni i višestepeni kontaktori; membranska pertrakcija i persorpcija. Hemijski reaktori – membranski i mikrokapilarni katalitički reaktori; nekatalitičke reakcije gas-čvrsto. Upravljanje procesima – multivarijabilni optimalni i sub-optimalni sistemi. Budućnost hemijskog inženjerstva – opšta predviđanja, nestacionarni i periodični procesi, strukturna integracija procesa i procesne opreme.
Prof. Mitrović je učestvovao u organizaciji I i II Jugoslovenskog hemijsko inženjerskog kongresa, kao i više drugih kongresa i simpozijuma; promocija hemijsko-inženjerskih nauka u svim delovima prethodne Jugoslavije (članstvo u radnim grupama EFCE, istraživanja, permanentno obrazovanje); mentor za 24 doktorske disertacije i velikog broja magistarskih i doktorskih radova; saradnja sa više univerziteta i instituta na istraživačkom radu (Twence, Rice, Washington, DECHEMA, Maribor, Tuzla, Novi Sad).
Rukovodio je ili učestvovao u više od 80 projekata; široke konsultantske delatnosti; 5 prijavljenih patenata, a važniji projekti su: razvoj više senzora za merenje vlažnosti vazduha; kristalizacija i kalcinacija aluminijum trifluorida (razvoj novog fluidizacionog sistema sa internim grejnim elementima); razvoj novih elektrolitičkih aluminijum oksidnih membrana za apsolutnu mikrofiltraciju; Materijali za desalinaciona postrojenja (međunarodni projekt EEZ); proizvodnja ultra-čiste vode membranskim procesima; sinteza ugljen disulfida (poboljšanja u konstrukciji reaktora); pokretno postrojenje za proizvodnju infuzionih rastvora (razvoj, projekt i izgradnja prototipa); razvoj, projektovanje i izrada prototipova više uređaja za prečišćavanje vode od RBH zagađenja; dvojna membranska separacija emulzija (razvoj); adsorpciono-jono-izmenjivačko-hemisorpciona filtar hartija za kompleksno prečišćavanje vode (nagrada za pronalaske, Ljubljana 1984.); ultrafiltracija dekstrana, surutke i silika-sola (laboratorijskih voda (poluindustrijski razvoj); proizvodnja ultra-čistih gasova; membransko obogaćivanje i prečišćavanje metana; proizvodnja apsolutnog etanola; razvoj i proizvodnja adsorptivne sepiolitske hartije za prečišćavanje otpadnih gasova (patent); razvoj membranskih transverzalnih modula sa šupljim vlaknima (patent); razvoj membranskih sistema za proizvodnju dvojnih emulzija i mikrokapsula (patent).
Prof. Mitrović je dobitnik nagrade za pronalaske “Boris Kidrič”, Ljubljana 1984.; orden rada sa srebrnim vencem; povelja zaslužnog člana Srpskog hemijskog društva.