Preminuli Odeljenje društvenih nauka

 • Prof. dr Živojin Aleksić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Živojin Aleksić

  Prof. dr Živojin Aleksić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1931. u Beogradu, od oca Luke i majke Milice Todorov, gde je završio gimnaziju i diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1956. Na univerzitetu u Lozani 1962/63 specijalizirao je Kriminalistiku i magistrirao. Na pravnom fakultetu je u Beogradu doktorirao 1964. sa temom “Primena naučnih dostignuća i ličnih izvora dokaza u krivičnom postupku“. Ova teza objavljena je i u Nemačkoj, SSSR-u, Mađarskoj i Poljskoj. Završio je tri kursa za uporedno pravo (more…)

 • Prof. dr Borislav Blagojević

  Pravni fakultet
  Prof. dr Borislav Blagojević

  Prof. dr Borislav Blagojević je rođen u Valjevu 1911. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1933. godine, a doktorirao 1934. Za redovnog profesora izabran 1951. godine. Na Pravnom fakultetu imao je razne i značajne funkcije. Sedam godina bio je rektor Beogradskog univerziteta, od 1956. do 1963. godine. Bio je osnivač Jugoslovenskog bibliografskog instituta i njegov direktor od 1950. do 1961.godine, kao i glavni urednik Bibliografije Jugoslavije. (more…)

 • Prof. dr Vlajko Brajić

  Pravni fakultet

  Prof. dr Vlajko Brajić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1939. godine u Lipovu kod Kolašina, od oca Mihaila i majke Vukosave Šuković. Školovao se u Kolašinu, a maturirao 1958. u Bijelom Polju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1962. godine; stepen magistra pravnih nauka stekao je 1968., a zatim doktora nauka 1971. godine, sa disertacijom: Problemi zapošljavanja u uslovima tehnološkog progresa. Izabran je za asistenta na Pravnom fakultetu u Beograsdu 1965., za docenta 1973., za vanrednog profesora 1978., (more…)

 • Prof. dr Aleksandar Vacić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Aleksandar Vacić

  Prof. dr Aleksandar Vacić rođen je u Velikom Jovanovcu, kraj Pirota 1936. godine. Diplomirao 1959. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je 1965. godine stekao i doktorat iz ekonomskih nauka. Na tom fakultetu radio je od 1960. do 1981. godine, prošavši sva nastavna zvanja, od asistenta do redovnog profesora (1978.).

  Bio je glavni i odgovorni urednik časopisa za društvenu kritiku i teoriju univerziteta u Beogradu “Gledišta”, potpredsednik Privredne komore Beograda, (more…)

 • Prof. dr Milan Vojnović

  Institut za mežunarodnu politiku
  Prof. dr Milan Vojnović

  Prof. dr Milan Vojnović je rođen 1940. godine u Sarajevu. Otac Dušan, bio je oficir u činu pukovnika i publicista, a majka Ljubica, rođena Četić, domaćica. Osnovno i srednješkolsko obrazovanje stekao je u Čačku i Beogradu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1964. a magistrirao na istom fakultetu 1969. godine. Doktorsku disertaciju je odbranio  na Sociološkoj katedri Filozofskog fakulteta u Beogradu 1973. Od 1969. godine zaposlen je u Institutu za  međunarodnu politiku i privredu (more…)

 • Prof. dr Dimitrije Vučenov

  Filološki fakultet
  Prof. dr Dimitrije Vučenov

  Prof. dr Dimitrije Vučenov rođen je 1911. godine u Vukovaru. Studirao je jugoslovensku književnost i diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1935. godine. Doktorirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1954. godine. Na Filološkom fakultetu u Beogradu se nalazio od 1947., gde je postigao i najviše zvanje redovnog profesora. Bio je Dekan Folološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, a vršio je i mnoge druge funkcije na fakultetu. Bio je veoma angažovan na društvenim poslovima i imao mnoge javne funkcije. Bio je u više mandata, (more…)

 • Prof. Branko Gavela

  Filozofski fakultet
  Prof. Branko Gavela

  Prof. Branko Gavela rođen je 1914. godine u Bosanskom Petrovcu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1939. godine. Od 1946. godine do 1982. godine radio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je 1962. godine izabran za redovnog profesora za nastavne predmete Praistorijska arheologija i Istorija antičke umetnosti. Bio je upravnik Odeljenja za arheologiju, šef katedre za praistorijsku arheologiju, predsednik Srpskog arheološkog društva i Društva za antičke studije, upravnik Centra za arheološke studije. Počasni je član Arheološkog društva Vojvodine. (more…)

 • Prof. dr Jelena Danilović

  Pravni fakultet
  Prof. dr Jelena Danilović

  Prof. dr Jelena Danilović je rođena u Zrenjaninu, školovala se u Ljubljani i Beogradu, gde je završila Gimnaziju i Pravni fakultet. Govori i piše: francuski, nemački, ruski, engleski, slovenački i italijanski jezik. Vlada klasičnim i srednjevekovnim latinskim jezikom i znanjem paleografije. Radila je u Ministarstvu spoljne trgovine DFJ do ukidanja ministarstva 1951. godine, da bi naredne godine bila izabrana za asistenta na Pravnom fakultetu u Beogadu, na predmetu Opšta istorija države i prava (more…)

 • Prof. dr Gojko Grđić

  Pravni fakultet
  Prof. dr Gojko Grđić

  Prof. dr Gojko Grđić rođen je 1907. godine u Gacku. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1931. godine. Doktorirao na Filozofskom fakultetu u Berlinu 1934., gde se u toku studija izdržavao novinarskim radom. Univerzitetsku karijeru otpočeo je kao docent 1939. godine na Ekonomsko-komercijalnoj visokoj školi u Beogradu. Za vreme rata hapšen od Gestapoa. Od 1948. je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za redovnog profesora je izabran 1954. godine. Pre rata predavao Privrednu istoriju, a na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Dragoslav Janković

  Pravni fakultet
  Prof. dr Dragoslav Janković

  Prof. dr Dragoslav Janković rođen je 1911. godine u Leskovcu. Gimnaziju je učio u Beogradu; na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1936. godine. Pre rata, činovnik Privilegovane agrarne banke u Beogradu. Na Pravnom fakultetu je od aprila 1940, osim za vreme rata. Doktorat istorijskih nauka stekao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1949, sa tezom o političkim strankama u Srbiji devetnaestog veka. Za redovnog profesora bio je izabran januara 1960; dugogodišnji šef Katedre za istoriju države i prava. Tokom 1974/75. i 1975/76. godine (more…)

 • Prof. dr Miladin Korać

  Ekonomski fakultet

  Prof. dr Miladin Korać, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1924. godine u Valjevu, od oca Miljka trgovac, i majke Nade Jelić. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1949. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabran je za asistenta 1949, na predmetu Politička ekonomija. zatim za docenta, za vanrednog profesora, a 1966. za redovnog profesora.  Prof. Korać je bio šef katedre za Opštu ekonomsku teoriju, prodekan i dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Biran je i na mnoge odgovorne funkcije (more…)

 • Prof. dr Živko K. Kostić

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Živko K. Kostić

  Prof. dr Živko K. Kostić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1913. godine, u Mostaru, od oca Koste i majke Vasilije Petrić. Maturirao u gimnaziji u Mostaru 1932. godine. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1936. Potom produžio studije na postdiplomskom kursu na istom fakultetu, na grupi ekonomskih nauka. U vreme rata prekinuo rad na doktorskoj disertaciji, te odbranio doktorsku disertaciju na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1957. godine. Radnu karijeru počeo kao novinar. (more…)

 • Prof. dr Ranka Kuić

  Filozofski fakultet

  Prof. dr Ranka Kuić rođena je 1925. godine u Sarajevu. Posle Filozofskog fakulteta (germanistika) u Beogradu (1951.),  III stepen studija završila je 1954. u Bristolu (Velika Britanija) i doktorat iz književnih nauka stekla je  1954. godine u Ljubljani; ima i naučna zvanja naučnog saradnika Instituta lingvistike u Londonu, redovnog člana Velške akademije u Velikoj Britaniji. Bila je član Udruženja književnika Srbije, član Udruženja književnih prevodilaca Srbije, član Međunarodnog PEN-a (London), član Jugoslovensko-britanskog društva (more…)

 • Prof. dr Stevan Kukoleča

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Stevan Kukoleča

  Prof. dr Stevan Kukoleča rođen je u Glini 1913. godine. Završio Pravni fakultet u Beogradu 1936. godine a doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1954. godine. Od 1957. godine je vanredni, a od 1962. godine redovni profesor na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu, za predmet Ekonomika s organizacijom proizvodnje. Predavao je na redovnim ili poslediplomskim studijama ekonomiku preduzeća i teoriju organizacionih sistema na ekonomskom fakultetu u Beogradu, Skoplju, Subotici, Nišu, Kragujevcu, (more…)

 • Prof. dr Slavko Lisavac

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Slavko Lisavac

  Prof. dr Slavko Lisavac rođen je 1912. godine u Irigu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1934. godine, a zatim i na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pre konačnog prelaska na Univerzitet radio je u raznim naučnim i razvojnim institucijama za problematiku poljoprivrede i poljoprivrednih preduzeća i učestvovao u većem broju saveznih i republičkih komisija za normativno regulisanje privrednog sistema, kao i u međunarodnoj komisiji za proučavanje problema iz oblasti ekonomike (more…)

 • Prof. dr Milan Milutinović

  Pravni fakultet
  Prof. dr Milan Milutinović

  Prof. dr Milan Milutinović rođen je 1916. godine u Piperima. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1940. i doktorirao na istom fakultetu 1956.godine. Do 1960. godine bio je direktor Više škole za unutrašnju upravu. Do 1965. godine bio je direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Za docenta za predmet Opšta sociologija na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1958. a za redovnog profesora na predmet Opšta sociologija i kriminologija sa penologijom 1965. godine. (more…)

 • Prof. dr Mirko Mirković

  Pravni fakultet
  Prof. dr Mirko Mirković

  Prof. dr Mirko Mirković rođen je 1914. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kome je 1960. godine stekao doktorat pravnih nauka. Na Pravnom fakultetu radi od 1954. gde je biran u sva univerzitetska zvanja, da bi 1980. godine bio izabran u zvanje redovnog profesora. Obavljao je razne dužnosti na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je jedno vreme bio i na funkciji Dekana. Proveo je značajno vreme na naučnom usavršavanju i studijskim boravcima u Italiji, a zatim i u Nemačkoj i SAD. (more…)

 • Prof. dr Stojan Novaković

  Ekonomski fakultet

  Prof. dr Stojan Novaković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1919. godine u Tabanoviću, od oca Dragoljuba i majke Tomanije Pavlović. Osnovnu školu završio je u Mionici, a gimnaziju sa odličnim uspehom u Valjevu 1938. godine. Posle toga završio Državnu saobraćajnu železničku školu 1940. sa odličnim uspehom. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu kao vanredni student sa odličnim uspehom 1951. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu 1954.godine odbranivši doktorsku tezu pod naslovom (more…)

 • Prof. dr Najdan Pašić

  Fakultet političkih nauka
  Prof. dr Najdan Pašić

  Prof. dr Najdan Pašić rođen je 1922. godine u Skoplju. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao 1949. godine. Završio je i studije na Institutu društvenih nauka. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1956. godine, a Honorarni predavač na Pravnom fakultetu u Beogradu bio je 1951. i 1952. godine. Vanredni profesor Visoke škole političkih nauka postao je 1960. godine, Direktor Instituta društvenih nauka 1963. godine, a Redovni je profesor Fakulteta političkih nauka je bio od 1965., gde je dvaput biran za Dekana. Izabran je 1979. godine za predsednika (more…)

 • Prof. dr Zoran Pjanić

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Zoran Pjanić

  Prof. dr Zoran Pjanić rođen je 1922. godine u Bitolju. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na istom fakultetu 1956. godine. Na Poljoprivrednom i Pravnom fakultetu u Beogradu izabran za predavača za Političku ekonomiju 1951. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabran za docenta 1956. godine. Za redovnog profesora izabran 1965. za predmet Teorija i politika cena. Na Ekonomskom fakultetu bio šef Katedre za opštu ekonomsku teoriju, imao razne funkcije i bio predsednik Saveta Fakulteta. Za Rektora Beogradskog univerziteta izabran 1985. godine. (more…)

 • Dr Miroljub Rančić

  Institut društvenih nauka

  Dr Miroljub Rančić, naučni savetnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, rođen je 1935. godine u Paraćinu, od oca Tihomira i majke Olge Pelivanović. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Paraćinu. Studije geografije završio 1960. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Od 1961. godine radi u Republičkom zavodu za statistiku Srbije kao rukovodilac na obradi popisa stanovništva. Godine 1962. izabran je za asistenta u Centru za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka, gde je i penzionisan 1995. godine. (more…)

 • Prof. dr Nikola Stjepanović

  Pravni fakultet
  Prof. dr Nikola Stjepanović

  Prof. dr Nikola Stjepanović rođen je 1907. godine u Visokom, Bosna i Hercegovina. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1931. godine. Na istom fakultetu je stekao doktorat pravnih nauka 1937. godine. Od 1932. do 1938. godine radio je kao sudijski pripravnik i pristav u Glavnoj kontroli. Od aprila 1938. godine radi kao docent na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta u Subotici, da bi 1940. godine bio izabran za vanrednog profesora. Za vreme rata biva otpušten sa Univerziteta, a 1944. godine, posle oslobođenja zemlje, preuzet je na Pravni fakultet u Beogradu (more…)

 • Prof. dr Dragoljub Stojanović

  Pravni fakultet

  Prof. dr Dragoljub Stojanović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, rođen je 1933. godine u Beogradu, od oca Dragića i majke Miroslave Pantić. Osnovnu školu i gimnaziju učio je u više gradova u Srbiji: Petrovcu na Mlavi, Novom Pazaru, Jagodini, Kragujevcu. Maturirao je 1952. godine u Kagujevcu, i iste godine upisao se na Pravni fakultet u Beogradu, gde je diplomirao 1956. godine sa odličnim uspehom.  Karijeru je započeo kao asistent u Institutu za uporedno pravo u Beogradu 1956., u kome je radio do 1960. godine. (more…)

 • Prof. dr Radmila Stojanović

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Radmila Stojanović

  Prof. dr Radmila Stojanović rođena je 1920. godine u Bosanskom Šamcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu 1948. godine, a doktorirala 1953. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je od 1948. godine. Za redovnog profesora je izabrana 1964. godine na predmetu Teorija privrednog razvoja. Poslediplomsku nastavu držala je, pored Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na još 10 fakulteta u zemlji. Bila šef Katedre za privredni razvoj, bila Dekan Fakulteta i imala razne druge funkcije na Fakultetu. U stručnim i političkim organizacijama (more…)

 • Prof. dr Andrija B. Stojković

  Filozofski fakultet
  Prof. dr Andrija B. Stojković

  Prof. dr Andrija B. Stojković, profesor (u penziji od 1990. godine) rođen je od majke Katarine (rođ. Stevanović) i oca Bogomira, 1924. godine i Čačku, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju sa maturskim ispitom 1943. godine. Od stranih jezika govori francuski i ruski a služi se nemačkim, engleskim i latinskim jezikom. Diplomirao je filozofiju na Univerzitetu u Beogradu 1949. godine. Odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom “Lenjin o formalnoj logici” koju je radio pod mentorstvom prof. Dušana Nedeljkovića, a odbranio pred komisijom (more…)

 • Prof. dr Mila Stojnić

  Filološki fakultet
  Prof. dr Mila Stojnić

  Prof. dr Milosava – Mila Stojnić-Caričić rođena je 1924. godine u Beranama. Maturirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1949. godine i doktorirala 1968. godine na istom fakultetu sa tezom «Simbolička doktrina Andreja Belog» (mentor Sreten Marić).
  Dr Mila Stojnić je izuzetno plodan i uspešan nastavno-naučni radnik. Bila je asistent Instituta za istočne i zapadne slovenske jezike i književnost SANU i u Institutu za eksperimentalnu fonetiku (more…)

 • Prof. dr Slavko V. Carić

  Pravni fakultet Novi Sad
  Prof. dr Slavko V. Carić

  Prof. dr Slavko V. Carić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođen je 1936. godine u Odžacima, Vojvodina, Srbija, od oca Vojina i majke Olge Jovanović. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Novom Sadu sa odličnim uspehom 1955. godine. Na Pravnom fakultetu u Beogradu diplomirao je sa odličnim uspehom 1959., a doktorirao je 1964. godine, uspešno odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom “Pravni odnosi između špeditera i komitenta iz ugovora u špediciji”. Odmah posle diplomiranja 1959. godine, kao poseban stipendista za naučni rad Vlade SR Srbije, (more…)

 • Prof. dr Milutin M. Ćirović

  Ekonomski fakultet
  Prof. dr Milutin M. Ćirović

  Prof. dr Milutin M. Ćirović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Beogradu, od oca Milisava i majke Zorke Savić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1951. godine, doktorirao je na istom fakultetu 1957. sa temom doktorske disertacije: “Teorija uravnoteženja platnog bilansa”. U školskoj 1957/58. bio je na postdoktorskim studijama na Londonskoj ekonomskoj školi (LSE). Od 1949. do kraja 1951. g. radio je na deviznim poslovima u Saveznom ministarstvu finansiji (more…)

 • Prof. dr Nikola Čobeljić

  Ekonomski fakultet

  Prof. dr Nikola Čobeljić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1912. godine u Leskovcu. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Podgorici, maturirao u Beogradu 1930. godine. Pravni fakultet u Beogradu završio je 1934., a doktorirao na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta 1959. godine sa tezom Politika privrednog razvoja Jugoslavije i njeni rezultati 1947-1956. Kao član KPJ od 1941. godine radio je aktivno u beogradskoj partijskoj organizaciji sve do početka 1943. kada je uhapšen i zatvoren u specijalnoj policiji. (more…)

 • Prof. dr Berislav Šefer

  Fakultet političkih nauka

  Prof. dr Berislav Šefer, redovni profesor fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, rođen je 1926. godine u Karlovcu od oca Stjepana i majke Ljubice Stic. Gimnaziju je završio u Karlovcu 1945. godine. a Ekonomski fakultet u Beogradu 1954. godine. Poslediplomske studije je završio u Čikagu, University of Chicago 1961/62 i University of California, Berkeley, 1962. (kao korisnik stipendije Fordove fondacije). Doktorat ekonomskih nauka odbranio na Fakultetu ekonomskih nauka, Univerziteta u Zagrebu 1966. godine. (more…)