Prof. dr Stojan Novaković

Prof. dr Stojan Novaković

Ekonomski fakultet

Prof. dr Stojan Novaković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1919. godine u Tabanoviću, od oca Dragoljuba i majke Tomanije Pavlović. Osnovnu školu završio je u Mionici, a gimnaziju sa odličnim uspehom u Valjevu 1938. godine. Posle toga završio Državnu saobraćajnu železničku školu 1940. sa odličnim uspehom. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu kao vanredni student sa odličnim uspehom 1951. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu 1954.godine odbranivši doktorsku tezu pod naslovomTeorijske osnove železničkih tarifa i tarifske politike“.

Radnu karijeru je započeo na Jugoslovenskim železnicama gde je radio od 1940. do 1951.g. Od 1952. g.  do odlaska u penziju 1984. g. bio je na Ekonomskom fakultetu, u zvanju asistenta,  docenta  vanrednog profesora i redovnog profesora (1965). Biran je za predmet Ekonomika saobraćaja, koju je disciplinu formirao i prvi predavao. Predmet Ekonomiku Jugoslavije predavao je i na Pravno-ekonomskom fakultetu u Nišu, a na Saobraćajnom i Građevinskom fakultetu predavao je Ekonomiku saobraćaja. U okviru poslediplomske nastave držao je predavanja na kursu Privredni razvoj, Ekonomika saobraćaja, Ekonomika turizma a na Saobraćajnom fakultetu predavanja iz predmeta Saobraćajna politika.

Bio je član Redakcionog odbora – redaktor za oblast saobraćaj u Ekonomskoj enciklopediji.

Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je  dekan  (1971-1973), prodekan (1961-1963), predsednik Skupštine (1970-1971), predsednik Saveta (1980), šef Katedre za ekonomsku politiku, glavni i odgovorni urednik časopisa “Ekonomski anali”.

Profesor Novaković je boravio u inostranstvu na naučnom i stručnom usavršavanju  (Zapadna Nemačka, SAD,  Sovjetski Savez) i na naučnim skupovima (Pariz, Rim, Atina, Madrid, London, Salcburg, Minhen, Berlin). Bio je stalni član Komiteta za ekonomska istraživanja CEMT-a (Evropske konferencije ministara saobraćaja u Parizu), i član Saveta Međunarodne asocijacije ekonomista.

Prof. Novaković je obavljao niz funkcija u državnim i društvenim organima. Bio je prvi direktor Saobraćajnog instituta od njegovog osnivanja od 1961. do 1968.

Bio je predsednik Saveza ekonomista Srbije, predsednik Saveza ekonomista Jugoslavije, počasni je član Saveza ekonomista Srbije, član Naučnog društva ekonomista, član Jugoslovenske akademije ekonomskih nauka.

Profesor Novaković je nosilac Ordena rada sa zlatnim vencem (1973), Ordena zasluga za narod sa zlatnom zvezdom (1980), Ordena rada sa crvenom zastavom (1987).

Profesor Novaković je objavio veliki broj naučnih i stručnih radova – najvećim delom iz domena ekonomike saobraćaja i opšte ekonomske politike, nekoliko radova na stranim jezicima (engleski, francuski), a udžbenik “Ekonomika Jugoslavije” preveden je na kineski jezik.

Najznačajniji radovi su: Ekonomika saobraćaja (4 izdanja), Teorijske osnove železničkih tarifa i tarifske politike,  Transport development policy in Yugoslavie, Uticaj transportnih troškova na privredu (5 izdanja), Savremene koncepcije evropske saobraćajne politike i strategija razvoja saobraćaja SR Jugoslavije, Opšti društveni politički i ekonomski uslovi u periodu izgradnje prvih železnica u Srbiji, “Eksterni troškovi saobraćaja – ekološki aspekti razvoja saobraćaja i saobraćajne politike” (koautor dr O. Cvetanović).