Prof. dr Berislav Šefer

Prof. dr Berislav Šefer

Fakultet političkih nauka

Prof. dr Berislav Šefer, redovni profesor fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, rođen je 1926. godine u Karlovcu od oca Stjepana i majke Ljubice Stic. Gimnaziju je završio u Karlovcu 1945. godine. a Ekonomski fakultet u Beogradu 1954. godine. Poslediplomske studije je završio u Čikagu, University of Chicago 1961/62 i University of California, Berkeley, 1962. (kao korisnik stipendije Fordove fondacije). Doktorat ekonomskih nauka odbranio na Fakultetu ekonomskih nauka, Univerziteta u Zagrebu 1966. godine.

Živeo je i radio u Beogradu od 1946. godine. Bio je načelnik u Saveznom ministarstvu trgovine i snabdevanja. Jedan je od osnivača i prvi urednik dnevnog lista “Privredni pregled”. Posle se vraća u Savezni zavod za privredno planiranje, gde je vršio funkciju državnog savetnika i direktora. Formirao je i bio direktor Centra za istraživanje životnog standarda, osnovao Katedru za socijalni rad i socijalnu politiku Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Od 1974-78. godine bio je potpredsednik Saveznog izvršnog veća, a od 1978-86. delegat u Veću republika i pokrajina. Penzionisan je 1988. godine.

Za vanrednog profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu izabran je 1970., za redovnog profesora Fakulteta eko-nomskih nauka u Zagrebu 1972., i u istom zvanju preuzet na Fakultet političkih nauka u Beogradu.

Boravci u inostranstvu: SAD (poslediplomske studije, studijski boravak u okviru Leadership programa, učesnik naučnih skupova na Georgetown University, Washington i Michigan University, Boston, saradnik i učesnik u radu Socijalnog komiteta UN); Francuska: sarađivao u OECD -u (bio član Komiteta za obrazovanje OECD–a), učestvovao u naučno stručnim skupovima Instituta za obrazovanje UNESKO-a. U ime ovih organizacija kao ekspert boravio u Indiji, Finskoj, Libanu, Peruu. Boravio u Švajcarskoj (bio član Upravnog odbora UNRISD-a (United Nations Research Institute for Social Development). U Nemačkoj boravio kao član Izvršnog komiteta ICSW (International Councill for Social Welfare).

Bio je član Ekonomske Akademije Saveza ekonomista Jugoslavije, generalni sekretar Saveza ekonomista Jugoslavije i predsednik Jugoslovenske konferencije za socijalne delatnosti. U dva saziva član upravnog odbora UNRISD-a (Ženeva) i član Izvršnog komiteta ICSW (Beč).

U naučnom radu bavio se izučavanjem životnog standarda i privrednog razvoja, socijalnom politikom, obrazovanjem kao faktorom razvoja, ulogom malih i srednjih preduzeća u razvoju.

Objavio je 16 knjiga 28 monografija i brošura, 70 priloga u kolektivnim knjigama, napisao 5 skripta za fakultetsku nastavu, u časopisima objavio 146 radova. U inostranim časopisima i monografijama (Socijalna komisija UN, Unido, UNESKO, OECD) objavio je 41 rad.

Najvažniji radovi su: “Životni standard i privredni razvoj Jugoslavije i privredna reforma”, “Socijalna politika i socijalna strategija”, “Ekonomski razvoj Jugoslavije i privredna reforma”, “Način života i kvalitet življenja”, “Obrazovanje i solidarnost – tržišno privređivanje i solidarnost u obrazovanju”, “Socijalna politika i tržišno privređivanje”, “Education and Industrial Development of Yugoslavia”, “Income distribution in Yugoslavia”, “Social Aspects and the Industrialization of Yugoslavia”, “Social Policy and Development of Society”, “The Economic Enviroment and Social Policy in the OECD Countries”, “Le role des petites enterprises dans la transformation vers economic marche dans l´ex Yugoslavie”.

Tretirao je socijalnu politiku i socijalni razvoj neodvojivo od ekonomskog razvoja, ukazujući da je socijalni razvoj druga strana ekonomskog i važan je input efikasnom ekonomskom razvoju. Posebno se ističe zalaganje za razvoj malih i i srednjih preduzeća.

Nosilac je više odlikovanja bivše SFRJ, kao i Distinguished Leadership Award 1998, ABI, SAD.