Prof. dr Radmila Stojanović

Prof. dr Radmila Stojanović

Prof. dr Radmila Stojanović

Ekonomski fakultet

Prof. dr Radmila Stojanović rođena je 1920. godine u Bosanskom Šamcu. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu 1948. godine, a doktorirala 1953. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je od 1948. godine. Za redovnog profesora je izabrana 1964. godine na predmetu Teorija privrednog razvoja. Poslediplomsku nastavu držala je, pored Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na još 10 fakulteta u zemlji. Bila šef Katedre za privredni razvoj, bila Dekan Fakulteta i imala razne druge funkcije na Fakultetu. U stručnim i političkim organizacijama imala razne dužnosti. Bila je poslanik Savezne skupštine, član Ekonomskog saveta SIV-a, član Uprave Saveza ekonomista Jugoslavije. Član je Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije.

            Objavila je veliki broj radova (oko 150 bibliografskih jedinica). Učestvovala je kao referent na mnogim naučnim skupovima u zemlji kao i na brojnim međunarodnim skupovima. Ima 37 radova objavljenih u inostranstvu. Kao pozvani gost držala je predavanja na Kolež de Frans i na ekonomskim fakultetima u Oksfordu, Birmingemu, Lođu, Budimpešti, Bukureštu i Berlinu.

            Bila je član je redakcije i jedan od urednika i saradnika Ekonomskog leksikona i Ekonomske enciklopedije. Dobitnik je Sedmojulske nagrade za knjigu “Teorija privrednog razvoja u socijalizmu” i ponovo Sedmojulske nagrade za životno delo, a Oktobarsku nagradu je dobila za knjigu “Upravljanje razvojem u samoupravnom društvu”.

            Najvažniji radovi kojima je uticala na razvoj teorije i prakse:

            Najznačajniji doprinosi su u sledećim radovima: Teorija privrednog razvoja u socijalizmu (prevedeno na poljski) – Teorija investicionih ciklusa u socijalističkoj privredi (koautor), prevedeno na engleski – Veliki ekonomski sistemi – Optimalna strategija privrednog razvoja – Planiranje u samoupravnom društvu – Upravljanje razvojem u samoupravnom društvu – Na putu ka visoko industrijalizovanom socijalizmu – Teorija privrednog razvoja u trećoj tehnološkoj revoluciji.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Prof. Radmila Stojanović je dala doprinose u dve krupne oblasti ekonomske misli. To su: prvo, privredni razvoj, sa odgovarajućim planiranjem i investiranjem; upravljanje, u kontekstu savremenog naučnog i tehnološkog progresa; drugo, oblast opšte teorije sistema, ukoliko se bavila velikim ekonomskim sistemima.

            U jugoslovenskim uslovima, bilo je posebno od značaja njeno povezivanje saznanja u tim oblastima, preko zapadne literature, sa socijalističkim i samoupravnim karakterom jugoslovenskog društveno-ekonomskog života. Njeni radovi svedoče o njenoj odličnoj informisanosti o najmodernijim kretanjima u oblasti ekonomske misli, kao i o njenom osobenom stvaralačkom radu u tim tokovima.