Prof. dr Miladin Korać

Prof. dr Miladin Korać

Ekonomski fakultet

Prof. dr Miladin Korać, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1924. godine u Valjevu, od oca Miljka trgovac, i majke Nade Jelić. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1949. godine. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabran je za asistenta 1949, na predmetu Politička ekonomija. zatim za docenta, za vanrednog profesora, a 1966. za redovnog profesora.  Prof. Korać je bio šef katedre za Opštu ekonomsku teoriju, prodekan i dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Biran je i na mnoge odgovorne funkcije u Republici i Federaciji.

Za naučni rad dobio je Republičku nagradu za društvene nauke SR Hrvatske “Božidar Adžija” – 1967. i Sedmojulsku nagradu SR Srbije 1977. Bio je član Naučne sekcije Saveza ekonomista Jugoslavije i Naučnog društva ekonomista Jugoslavije. Za dopisnog člana Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti izabran je 1981. godine.
Prof. Korać je bio rukovodilac 8 obimnih istraživačkih projekata među kojima navodimo: “Samoupravna politika dohotka u oblasti namenske raspodele”, “Ekonomski položaj privrednih grupacija 1967-1970. i politika dohotka u narednom periodu”, “Analiza ekonomskog položaja privrednih grupacija u Jugoslaviji i Hrvatskoj u periodu 1971-1982. godine”. “Sticanje i raspodela dohotka i dobiti u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1980-1990.
Kao asistent bio je na postdiplomskim studijama u Kembridžu (Engleska), a kao vanredni profesor na specijalizaciji na nekim od najpoznatijih univerziteta u SAD (Harvard, Yale, Berkeley i dr.), Kao visiting schoolar držao je predavanja na univerzitetima i visokim školama u SAD, SSSR, Poljskoj, Švedskoj, Meksiku, Kini i Japanu. Znatan broj radova prof. Koraća objavljen je na stranim jezicima na engleskom, ruskom, nemačkom, francuskom, italijanskom, španskom, kineskom i japanskom.
Prof. Korać objavio je veliki broj naučnih i stručnih radova, sa preko 140 bibliografskih jedinica, među kojima se nalazi i 21 knjiga. Najvažniji doprinosi nalaze se u sledećim knjigama: Pojam odnosa proizvodnje – teorijsko kritička analiza (“Nolit”, Beograd 1957); Problemi teorije i prakse socijalističke robne proizvodnje (“Informator”, Zagreb 1965); Politička ekonomija – Osnovi teorijske analize kapitalističke i socijalističke robne proizvodnje, univerzitetski udžbenik (“Rad”, Beograd, koautorski rad, 10 izdanja), preveden na albanski i na kineski (Peking, 1982.); Osnovi teorije dohotka i socijalističke robne proizvodnje (“Rad”, Beograd 1970); Problemi i pravci razvoja samoupravnog privrednog sistema. (Institut za ekonomiku investicija, Beograd, 1970), Samoupravna politika dohotka u oblasti namenske raspodele. (“Rad”, Beograd 1972); Socijalistički samoupravni način proizvodnje, u tri toma (Izdavački centar “Komunist”, Beograd 1977, 1980. i 1982, u ukupnom obimu od 1.500 štampanih strana). Prvi tom je u celini preveden na kineski (Peking, 1981.), a u skraćenoj verziji na japanski (Tokio, 1982.); Analiza ekonomskog položaja društvenog sektora privrede republika i pokrajina u sticanju i raspodeli dohotka u periodu 1971-1982 godine. (JAZU, Zagreb 1983); Problemi sticanja i raspodele dohotka u SFRJ. Analiza stanja (1977-1985) i moguća rešenja (“Globus” i JAZU – Zagreb 1987); Sticanje i raspodela dohotka i dobiti u Jugoslaviji i Srbiji u periodu 1980-1990. (Naučno istraživački centar Ekonomskog fakulteta u Beogradu 1992); Život i zbivanja, 1885-1945-1995. Memoarski zapisi (“Kolubara” – Valjevo 1998).
Najznačajniji naučni doprinosi prof. Koraća su u postavljanju teza za originalnu teoriju socijalističke robne proizvodnje i u razradi elemenata te teorije u trotomnom delu: “Socijalistički samoupravni način proizvodnje” .