Prof. dr Milan Milutinović

Prof. dr Milan Milutinović

Prof. dr Milan Milutinović

Pravni fakultet

Prof. dr Milan Milutinović rođen je 1916. godine u Piperima. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu 1940. i doktorirao na istom fakultetu 1956.godine. Do 1960. godine bio je direktor Više škole za unutrašnju upravu. Do 1965. godine bio je direktor Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja. Za docenta za predmet Opšta sociologija na Pravnom fakultetu u Beogradu izabran je 1958. a za redovnog profesora na predmet Opšta sociologija i kriminologija sa penologijom 1965. godine. Kao opšte priznati naučni radnik naročito u oblasti kriminoloških istraživanja, Milutinović ima vidnu ulogu u međunarodnim kriminološkim aktivnostima i međunarodnim organizacijama za borbu protiv delikvencije svih vrsta.

            Dugi niz godina je na listi eksperata Ujedinjenih nacija za probleme društvene odbrane. Učestvovao je na brojnim međunarodnim naučnim skupovima iz te oblasti. Izabran je za dopisnog člana Instituta za uporedno pravo u Parizu, za člana konsultativne grupe Međunarodnog centra za kliničku kriminologiju u Đenovi, za dopisnog člana Instituta za krivično pravo i kriminologiju u Buenos Airesu, za počasnog člana Međunarodnog udruženja za kriminologiju u Parizu. Bio je potpredsednik Međunarodnog udruženja za kriminologiju. Za člana SANU izabran je marta 1985. godine.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:

            Objavio je 8 knjiga i veći broj članaka, referata i rasprava. Između ostalog, najvažnije su sledeće knjige: Geografski materijalizam – Kriminologija – Penologija – Kriminalna politika i dr. Posebno je značajan njegov rad Osnovne tendencije u savremenoj kriminologiji, koji je kao glavni referat na VII Međunarodnom kongresu za kriminologiju (1973) preveden na francuski, engleski, ruski i španski.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Dati su naročito u oblasti kriminologije, gde je sa stanovišta sociologije, psihologije i biologije dao značajan doprinos istraživanju uzroka i posledica kriminaliteta. U oblasti penologije dao je značajne doprinose obradi ovih problema koji su relativno malo obrađivani i u svetskoj literaturi.

            Za svoju knjigu Kriminologija dobio je Oktobarsku nagradu grada Beograda.