Prof. dr Mirko Mirković

Prof. dr Mirko Mirković

Prof. dr Mirko Mirković

Pravni fakultet

Prof. dr Mirko Mirković rođen je 1914. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu, na kome je 1960. godine stekao doktorat pravnih nauka. Na Pravnom fakultetu radi od 1954. gde je biran u sva univerzitetska zvanja, da bi 1980. godine bio izabran u zvanje redovnog profesora. Obavljao je razne dužnosti na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde je jedno vreme bio i na funkciji Dekana. Proveo je značajno vreme na naučnom usavršavanju i studijskim boravcima u Italiji, a zatim i u Nemačkoj i SAD.
Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj nauke i prakse:
Objavio je veći broj naučnih i stručnih radova. Oni se svrstavaju u četiri oblasti:
a) Istraživanja o političkoj strani verskog pitanja, sa najznačajnijim radovima: Pravni položaj i karakter srpske crkve pod turskom vlašću – Verski vid jugoslovenskog pitanja u toku Prvog svetskog rata – Pravoslavna crkva u Srba na njihovom putu od naroda do nacije – Srpska pravoslavna crkva.
b) Istraživanja iz istorije države i prava jugoslovenskih naroda, gde su najvažniji radovi: Uticaj nacionalnog pitanja na projektovanje samoupravnog sistema Kraljevine SHS – Sretenjski ustav i donošenje Načertanija o duhovnim vlastima Kneževine Srbije – Primena ustava i društvene borbe. Stvaranje socijalističke Jugoslavije ili Stvaranje organa srpske građanske države.
c) Treća grupa obuhvata radove metodološkog karaktera kao što su: Napomene o metodološkoj stvarnosti naše istoriografije – Društvena funkcija nauke – problemi i mogućnosti.
d) U četvrtu grupu radova spadaju radovi koji su posvećeni problemima obrazovanja omladine.

Najvažniji naučni doprinosi:
Navedeni i drugi radovi Mirkovića dali su posebne doprinose u domenu istraživanja specifičnosti autonomije srpske pravoslavne crkve za vreme turske vlasti, kao i u ispitivanju uzroka i okolnosti ukidanja Pećke Patrijaršije, te odnosa verskih i nacionalno-političkih činilaca u doba stvaranja i razvoja jugoslovenske države.
Značajni su doprinosi i u oblasti istraživanja uslova, relevantnih društveno-ekonomskih i političkih okolnosti u kojima su stvarani državno-pravni odnosi u našoj zemlji.