Prof. dr Borislav Blagojević

Prof. dr Borislav Blagojević

Prof. dr Borislav Blagojević

Pravni fakultet

Prof. dr Borislav Blagojević je rođen u Valjevu 1911. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1933. godine, a doktorirao 1934. Za redovnog profesora izabran 1951. godine. Na Pravnom fakultetu imao je razne i značajne funkcije. Sedam godina bio je rektor Beogradskog univerziteta, od 1956. do 1963. godine. Bio je osnivač Jugoslovenskog bibliografskog instituta i njegov direktor od 1950. do 1961.godine, kao i glavni urednik Bibliografije Jugoslavije. Takođe, bio je 1956. godine osnivač Instituta za uporedno pravo, i od te godine njegov direktor.

            Bio je redovni član Međunarodne akademije za uporedno pravo, i predsednik Međunarodnog udruženja za pravne nauke. Počasni doktor Univerziteta u Francuskoj, Poljskoj i Belgiji. Vršio je više značajnih javnih funkcija. Od 1963. do 1971. godine bio je pravni savetnik Saveznog sekretarijat za inostrane poslove. Od 1971. do 1973. godine bio je sudija Ustavnog suda Jugoslavije.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse odnose se na veliki broj monografija, studija, univerzitetskih udžbenika, kao i naučnih saopštenja na naučnim skupovima, članaka u naučnim časopisima i priloga u naučnim zbornicima, od kojih je veliki broj publikovan u inostranstvu. Mnogi na francuskom, u najvećem broju, a neki su prevedeni i na druge velike svetske jezike.

            Za svoj plodonosni i uspešni naučni rad, dobitnik je mnogih nagrada, povelja i javnih priznanja. Bio je glavni redaktor i saradnik u Pravnoj enciklopediji.

            Iz ogromnog publicističkog opusa profesora Blagojevića teško je izdvojiti nekoliko najvažnijih radova. Primera radi, mogu se pomenuti: Ugovori po pristanku – Načela privatnog procesnog prava – Pravni položaj državnih privrednih preduzeća – Ugovor o naučno-istraživačkom radu – Međunarodno privatno pravo – Nauka o državljanstvu – Sistem izvršnog postupka – Nasledno pravo, i mnogi drugi.

            Najvažniji naučni doprinos: Sa preko 200 naučnih studija i članaka, koji su objavljeni u jugoslovenskim i stranim časopisima, na srpskom, francuskom, nemačkom, engleskom, ruskom, italijanskom, japanskom, španskom i bugarskom jeziku, izvršio je snažan uticaj na našu pravnu misao i dao značajne doprinose našoj pravnoj literaturi.

            Njegova naučna interesovanja prostirala su se na veoma široko pravno područje, na veliki broj naučnih disciplina. Pisao je u oblasti uporednog prava i međunarodne unifikacije prava; u oblasti međunarodnog privatnog prava; u oblasti naslednog prava, u oblasti građanskog prava; u oblasti privrednog prava; u oblasti porodičnog prava, opšte teorije prava i filozofije prava; u oblasti građanskog sudskog postupka i radnog prava; u oblasti rimskog prava; u oblasti političkog sistema, bibliografije, u oblasti univerzitetske problematike.

            Može se reći da ni jedan od naših pravnika nije pisao u takoreći svim oblastima prava, kao što je to profesor Blagojević radio, a da je pri tom u svim tim oblastima imao značajne radove, koji su otvarali probleme, davali lucidne pravne analize, ili pak predlagali rešenja. Njegovi doprinosi u oblasti međunarodnog privatnog prava, građanskog prava, naslednog prava i privrednog prava ostaće značajni u našoj pravnoj misli.