Prof. dr Milutin M. Ćirović

Prof. dr Milutin M. Ćirović

Prof. dr Milutin M. Ćirović

Ekonomski fakultet

Prof. dr Milutin M. Ćirović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Beogradu, od oca Milisava i majke Zorke Savić. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Beogradu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1951. godine, doktorirao je na istom fakultetu 1957. sa temom doktorske disertacije: “Teorija uravnoteženja platnog bilansa”. U školskoj 1957/58. bio je na postdoktorskim studijama na Londonskoj ekonomskoj školi (LSE). Od 1949. do kraja 1951. g. radio je na deviznim poslovima u Saveznom ministarstvu finansiji i u Glavnoj centrali Narodne banke Jugoslavije. Od 1952. je stalno zaposlen na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u raznim univerzitetskim zvanjima. Za redovnog profesora izabran je 1970. godine. Penzionisan je 1993. godine. Sada je rukovodilac poslediplomskih studija na Fakultetu za menadžment Univerziteta Braće Karić u Beogradu.

Na Ekonomskom fakultetu je u okviru redovnih studija predavao predmete Monetarna ekonomija i Bankarstvo, a na magistarskim studijama predmete Monetarna strategija, Međunarodne finansije i Bankarski menadžment. Bio je šef Katedre za ekonomsku politiku i razvoj kao i prodekan za nastavu. Rukovodio je istraživačkim programima kao i specijalističkim i inovacionim kursevima iz oblasti monetarne ekonomije, bankarstva i finansija. Predavao je na poslediplomskim studijama i na drugim ekonomskim fakultetima u prethodnoj Jugoslaviji. Bio je mentor ili član komisija za 150 magistarskih teza i 40 doktorskih disertacija.

Profesor Ćirović imao je niz značajnih funkcija u stručnim organizacijama i državnim organima. Bio je član Ekonomskog saveta Saveznog izvršnog veća, član centralne radne grupe za izradu Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije i predsednik radne grupe za izradu Antiinflacionog programa, član Komisije za sprovođenje Dugoročnog programa ekonomske stabilizacije, glavni ekonomski savetnik Narodne banke Jugoslavije, predsednik Ekonomskog saveta Savezne vlade, član upravnog odbora Beobanke, predsednik Ekonomsko-pravnog saveta Vojvođanske banke, specijalni savetnik Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta Ujedinjenih nacija, član Predsedništva Saveza ekonomista Jugoslavije i član Odbora za ekonomske nauke Srpske akademije nauka i umetnosti. Bio je član nekoliko međunarodnih grupa nezavisnih eksperata.

Učestvovao je sa referatima na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Po pozivu je održao specijalno predavanje na prestižnoj Per Jacobssonovoj tribini (predavanje je štampano na nekoliko svetskih jezika), zatim je učestvovao na pet međunarodnih naučnih skupova u organizaciji ECPD (Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta Ujedinjenih nacija), sa referatima aktivno je učestvovao na svetskom kongresu ekonomista u Montrealu, na naučnom simpozijumu Međunarodne asocijacije ekonomista u Elsinore/Danska, na Kongresu poljskih ekonomista u Varšavi. Držao je predavanja na Florida State University, Humboldt univerzitetu u Berlinu, Ekonomskom fakultetu u Hamburgu, Univerzitetu Lomonosov u Moskvi, zatim na konferenciji visokih funkcionera o bankarskoj i poslovnoj saradnji Jugoistočne Evrope održanoj u Atini itd. Kao viziting profesor bio je u nekoliko centralnih banaka: Bank for International Settlements (Bazel), Riksbank (Stokholm) i Bank of England (London). U zemlji je – pretežno sa uvodnim referatima – učestvovao na većem broju naučnih skupova koje su organizovali Savez ekonomista Jugoslavije, Naučno društvo ekonomista Jugoslavije, Srpska akademija nauka i umetnosti   i CANU.

Bio je član redakcionih odbora ili saveta časopisa: Finansije, Jugoslovensko bankarstvo, Ekonomist, Ekonomski anali, Development & South-South Cooperation.

Publikovao je knjige: Teorija uravnoteženja platnog bilansa (1958), Novac i kredit (1966), Monetarni-kreditni sistem (1976), Novac i stabilizacija (1982), Monetarna ekonomija (1987), Bankarski menament (1995), Devizni kursevi (2000) i Bankarstvo (2001). Koeditor je dve knjige na engleskom jeziku: (1) International Financing and Economic Development (1982) i (2) Financial and Banking System of Yugoslavia (1985). Pored toga, publikovao je 118 naučnih i stručnih radova koji su štampani u vidu članaka u naučnim časopisima ili kao delovi knjiga. Znatan deo ovih radova štampan je na stranim jezicima – engleskom, francuskom, nemačkom, italijanskom, španskom i ruskom. U većem broju slučajeva ti radovi su podneti kao uvodni referati na naučnim skupovima i konferencijama.

Naučni i stručni doprinosi: Prof. Ćirović je kritički analizirao novije teorijske koncepte i operativne procedure u svetu i proveravao mogućnosti njihove primene ili modifikacije u jugoslovenskim uslovima. U tom smislu izlazio je sa originalnim rešenjima na teorijskom i primenjenom nivou. Njegovi radovi bitno su uticali na razvoj domaće teorijske misli, a radovi na stranim jezicima uspešno su reprezentovali domaću ekonomsku nauku u svetu.

Na planu makroekonomske strategije značajne su njegove sofisticirane analize savremenih makroekonomskih teorija (teorije racionalnih očekivanja, raznih verzija kejnzijanske teorije). Razradio je razne analitičke varijante inflacionih procesa kao i adekvatne varijante dezinflacione politike. Formulisao je optimalne kriterijume za priliv stranog kapitala u manje razvijene zemlje u kontekstu održivosti tokova reprodukcije finansijskog kapitala. Razmatrao je formiranje dužničke krize zemalja u razvoju kao i modalitete njihovog savlađivanja.

Analizirao je savremene teorije formiranja valutnih kriza (determinističke i stohastičke teorije) i razvio jednu novu teorijsku konstrukciju. Dao je suptilne analize i ocene uvezi sa procesima vlasničke transformacije uz korišćenje iskustava drugih zemalja. Formulisao je kriterijume za utvrđivanje kreditnog rizika poslovnih banaka. Istraživao je procese kompjuterizacije banaka i njhove efekte na nove oblike organizacije i tehnologije bankarskog poslovanja uključujući i uvođenje ekspertskih sistema.

Priznanja: Redovni član Naučnog društva ekonomista Jugoslavije, član Akademije ekonomskih nauka SCG i član Naučnog društva Srbije ( član Predsedništva NDS ).

Odlikovanja: (1) Orden rada sa zlatnim vencem (1973) i (2) Orden rada sa crvenom zastavom (1985). Dobitnik je većeg broja povelja, plaketa i zahvalnica.