Prof. dr Nikola Čobeljić

Prof. dr Nikola Čobeljić

Ekonomski fakultet

Prof. dr Nikola Čobeljić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1912. godine u Leskovcu. Osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Podgorici, maturirao u Beogradu 1930. godine. Pravni fakultet u Beogradu završio je 1934., a doktorirao na Ekonomskom fakultetu Beogradskog univerziteta 1959. godine sa tezom Politika privrednog razvoja Jugoslavije i njeni rezultati 1947-1956. Kao član KPJ od 1941. godine radio je aktivno u beogradskoj partijskoj organizaciji sve do početka 1943. kada je uhapšen i zatvoren u specijalnoj policiji. Odatle je odveden u koncentracioni logor na Banjici, a zatim na prinudni rad u Austriju gde nastavlja organizovanu političku aktivnost.

Posle oslobođenja prof. Čobeljić je bio pomoćnik ministra trgovine i pomoćnik predsednika Saveta za robni promet NR Srbije, državni podsekretar za privredu FNRJ, zamenik direktora Saveznog zavoda za privredno planiranje.

Za redovnog profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabran je 1962. Bio je šef Katedre za ekonomsku politiku. Učestvovao je u izvođenju postdiplomske nastave na ekonomskim fakultetima u Beogradu, Titogradu, Skoplju, Subotici i Novom Sadu. Bio je predsednik Društva ekonomista Srbije, potpredsednik Saveza ekonomista Jugoslavije i predsednik Saveta Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Član odbora za ekonomske nauke CANU, član Naučnog društva Srbije od osnivanja 1969. godine. i redovni član SANU od 1988. godine.

Jedan je od pokretača časopisa “Ekonomski pregled” i  njegov urednik. Bio je glavni urednik časopisa “Ekonomist” – organa Saveza ekonomista Jugoslavije.

Držao je predavanja na Sent-Antoni koledžu u Oksfordu (1961) i na univerzitetima Kolumbija i Merilend u SAD (1962). Učestvovao je sa referatima i saopštenjima na mnogim međunarodnim naučnim skupovima.

Radovi prof. Čobeljića se odnose pretežno na oblast teorije i politike privrednog razvoja. U fokusu naučne analize prof. Čobeljića bila je privreda Jugoslavije. Njegovi radovi široko se citiraju u domaćoj ekonomskoj literaturi, a takođe i u studijama inostranih autora koji su se bavili izučavanjem privrednog sistema Jugoslavije (Hamilton, Deborah, Spulber, Neuberger, Fisher, Novak i dr.).

Prof. Čobeljić je učestvovao u organizaciji devet naučnih skupova u SANU, posvećenih problemima privrednog razvoja i privrednog sistema Jugoslavije. Učestvovao je u organizaciji više međuakademijskih naučnih skupova na kojima se raspravljalo o razvoju ekonomske misli u nas, teorijskim i metodološkim problemima razvoja jugoslovenske privrede, o efikasnosti razvoja nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije, društveno-ekonomskim aspektima radne snage i zaposlenosti, o položaju naših nacionalnih manjina u susednim zemljama i dr. Učestvovao je i na skupovima o zaštiti i unapređenju životne sredine, ustavnim promenama u Jugoslaviji i Srbiji, o konzervativnoj misli u nas i u svetu, o problemima nauke u budućnosti, perspektivama socijalizma itd.

Objavio je oko 80 radova: članaka, studija, eseja, naučnih saopštenja, kritičkih komentara, osvrta, kao i veliku studiju “Privredni razvoj i privredni sistem Jugoslavije” (zajedno sa prof. Ilijom Rosićem).

Povodom 75-godišnjice života i rada prof. Čobeljića časopis “Ekonomska misao” posvetio je toj godišnjici poseban jubilarni broj koji je uredio akademik M. Macura (“Ekonomska misao”, 1988).

Prof. Čobeljić je odlikovan Ordenom rada prvog reda (1955) i Ordenom zasluga za narod sa srebrnom zvezdom (1962) i Ordenom rada sa crvenom zastavom (1986).  Dobitnik je Sedmojulske nagrade SR Srbije (1965), Svečane povelje sa plaketom Ekonomskog fakulteta i brojnih  drugih  povelja i plaketa.