Prof. dr Mila Stojnić

Prof. dr Mila Stojnić

Prof. dr Mila Stojnić

Filološki fakultet

Prof. dr Milosava – Mila Stojnić-Caričić rođena je 1924. godine u Beranama. Maturirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1949. godine i doktorirala 1968. godine na istom fakultetu sa tezom «Simbolička doktrina Andreja Belog» (mentor Sreten Marić).
Dr Mila Stojnić je izuzetno plodan i uspešan nastavno-naučni radnik. Bila je asistent Instituta za istočne i zapadne slovenske jezike i književnost SANU i u Institutu za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora i izučavanje stranih jezika (od 1949.).

Zatim je 10 godina kao profesor ruske njiževnosti predavala na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu, a potom na Filološkom fakultetu u Beogradu kao vanredni i redovni profesor predaje Rusku književnost XVIII i XIX veka i istoriju ruske civilizacije na redovnim, postdiplomskim i specijalističkim studijama. Bila je mentor pri izradi većeg broja magistarskih i doktorskih disertacija.
Dr Mila Stojnić je slavist-enciklopedist, znalac više velikih evropskih jezika. Bila je upravnik Katedre za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, predsednik Slavističkog društva Srbije, Društva za uporedno proučavanje književnosti i predsednik Društva za strane jezike i književnosti Srbije; član je Evropskog društva za kulturu (SCG). Među priznanjima pomenimo da je dobitnik medalje «A.S.Puškin» Međunarodne asocijacije profesora ruskog jezika i književnosti (1990), medalje «Đuro Daničić» Filološkog fakulteta u Beogradu (1999), Ordena rada sa crvenom zvezdom (1988) i dr. Dobitnik je nagrade Udruženja prevodilaca Srbije (1984).
Pored više od 27 udžbenika i priručnika i većeg broja članaka i studija, rasprava, kritika, eseja koji donose nove rezultate, osvetljavanja i ocene, od 1953-1999. godine preko 180 bibliografskih jedinica, dr Stojnić objavila je i sledeća krupnija autorska dela : (1) Ruska književnost XX veka, Sarajevo, 1962. (Knjiga je ocenjena kao retka u svetu ovoga žanra koja sadrži i analizu estetičkih pogleda kraja veka i ruske avangarde). (2) Ruski pisci XIX i XX veka, knj. 1-2, Sarajevo 1972-74. (ovo je delo doprinelo «pluralizmu estetičkih shvatanja srpske rusistike»). (3) Ruska književnost, knj. 1, 1976, knj. 2, 1978, Zavod za udžbenike, Sarajevo i «Nolit», Beograd. Urednik i koautor: (Knjiga je doprinela da i naša zemlja u svetskim naučnim krugovima postane poznata po istorijama književnosti). (4) Simbolistička doktrina Andreja Belog, Beograd 1971. (Obrada teme ima prioritet u svetskoj nauci). (5) Prevođenje književnog teksta, Beograd 1980. (Kompetentno među prvim kod nas bavi se teorijom prevoda). (6) Ruska civilizacija, Beograd 1994. (Prva knjiga ove vrste kod nas). (7) Rusko-srpska književna preplitanja, Beograd 1994. (Komparativistička rasparava od srednjeg veka do avangarde i međuratne književnosti, sa poglavljima o emigrantskoj književnosti kod nas). (8) Ruski avangardni roman, Beograd 1995. (9) Obzorja ruske misli, Beograd 1999. (Kritičko izlaganje i ocena misli šest ruskih filozofa).
Dr Stojnić je bila rukovodilac jugoslovenskog dela međunarodnog projekta Instituta za slavistiku i balkanistiku Ruske akademije nauke i Matice srpske «Rusko-srpske književne veze» i urednik nekoliko zbornika radova sa tog projekta. Vrlo uspešan istraživač i na književno-istorijskom projektu Filološkog fakulteta u Beogradu.
Prof. dr Mila Stojnić je svestran naučnik, književni istoričar i komparativista, kulturolog sa snažnom notom filozofskog zahvata u svojim analizama i sintezama, lingvista i filolog širokog i dubokog zahvata. Naučnik međunarodnog ugleda zapažen u radu međunarodnih skupova u Rimu, Paviji, Moskvi, Padovi, Beču, Krakovu i drugim mestima.
Njene spise pored visoke naučnosti odlikuje i široki humanizam i intelektualna dubina. Mnogi njeni radovi su pionirski i uz to podsticajni, pogotovu što je ona i kritiku s razlogom shvatala i primenjivala kao stvaralački čin.