Prof. dr Pantelija M. Nikolić

Prof. dr Pantelija M. Nikolić

Prof. dr Pantelija M. Nikolić

Elektrotehnički fakultet

Prof. dr Pantelija M. Nikolić, redovni profesor Elektrotehničkog fakulteta u penziji, rođen je u Nišu 1928. godine, od oca Milutina i majke Anke Glavaš. Diplomirao je na Odseku za telekomunikacije Elektrotehničkog fakulteta. Od 1954. do 1957. godine radio je u Srednjotehničkoj školi “Nikola Tesla” u Beogradu kao nastavnik. Za asistenta na Elektrotehničkom fakultetu je izabran 1957., za docenta 1965., za vanrednog profesora 1973., a za redovnog profesora 1980. godine. Pod njegovim rukovodstvom je urađeno i odbranjeno 17 doktorskih disertacija i preko 20 magistarskih radova.

Na Fakultetu je radio do 1993. kada prelazi na rad u Institut tehničkih nauka SANU u zvanju naučnog savetnika,gde radi sve do danas.
Kao stipendista UNESCO-a proveo je 1962. i 1963. na Univerzitetu u Nottingham-u (Engleska) 15 meseci, gde je kasnije magistrirao (1964.) i doktorirao (1969.). Saradnja sa tim Univerzitetom je potom nastavljena tako da je prof. Nikolić svake godine provodio oko dva meseca kao član njihovog istraživačkog tima (University Research Fellow) sve do početka sankcija. Dosada je boravio i radio oko 30 puta na tom Univerzitetu i objavio oko 30 zajedničkih radova. Takođe je posetio veliki broj istraživačkih laboratorija u Engleskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji i drugim zemljama, gde je najčešće držao predavanja o rezultatima svoga rada.
Na Elektrotehničkom fakultetu prof. Nikolić je bio upravnik Zavoda za energetske pretvarače i šef Katedre za tehnologiju elektrotehničkih materijala od njenog osnivanja do 1991. Držao je nastavu iz više predmeta iz oblasti elektrotehničkih materijala za koje je napisao udžbenike: “Tehnologija elektrotehničkih materijala (1974), “Elektrotehnički materijali (1980, 1982, 1987 sa D. Rakovićem) i “Dielektrici i magnetici (1982 sa S. Stojilkovićem). Od 1988. godine je dopisni, a od 2000. godine je redovni član Srpske akademije nauke i umetnosti.
Objavio je preko 330 naučnih i stručnih radova od kojih je veći deo publikovan u preko 20 inostranih renomiranih časopisa, kao i 7 knjiga. Najvažniji doprinosi su u sledećim objavljenim radovima: “Optical Energy Gaps, Lattice Parameters and Solubility Limitys of Solid Solutions of SnSe and GeSe in PbTe and GeSe in SnTe” British Journal of Aplied Physics, 1965; “Optical Energy Gaps of PbSe-SnTe, PbSe-SnSe, PbTe-SnTe and PbTe-SnTe” Brit. J. Appl. Phys., 1967: “New Semiconducting Materials”, Science of Sintering, 1975; “On the Comparative Merits of FIR Transmission and Reflection Spectroscopy on Layer Crystals”, Infrared Physics, 1980 (koautor J. M. Chamberlain); “Far Infrared Transmission of Single Crystal GeS2”, Infrared Physics, 1982; “A New Method for Last and Efficient Magnetic Selection of hard Ferrites”, IEEE Transaction Magnetics, 1985 (sa koautorima); “Photoacoustic Observation of the Exciton Effect in GaSe”, Applied Optics, 1985 (koautor D. M. Todorović); “Photoacoustic and Electroacoustic Properties in Semiconductors”, Progress in Quantum Electronics, 1989 (koautor D. M. Todorović); “Planar Thick Film Varistors”, Hybrid Circuits, 1993. (sa koautorima); “Photoacoustic Frequency Heat Transmission Technique: Thermal and Carrier Transport Parameters Measurments in Silicon”, J. Appl. Phys. 1995 (sa koautorima); “Planar Thick Film Integrated LCV Cells”, Microelectronics Inter., 1995. (sa koautorima); “A photoacoustic investigation of transport Properties and Thermal Diffusivity of InSb Single Crystal”, Microelectronics Journal, 1996. (sa koautorima); Transport Properties of Carriers in GaAs Obtained Using the Photoacoustic Method with Transmission Detection Configuration”, J. Phys. C: Condens. Matter, 1996. (sa koautorima); “Far Infrared Reflectivity of GaAs/AlGa as Multiple Quantum Well Structure”, Microelectr. J., 1996. (sa koautorima); “Thermal and Electronic Transport Properties of Single Crystal PtSb2Obtined by the Photoacoustic Method” Jpn. J. Appl. Phys., 1997. (sa koautorima); “Far Infrared Properties of PLZT Ceramics”, J. Mat. Sci., 1997 (sa koautorima); “Anisotropy in Thermal and Electronic Properties of Single Crystal GeSe2 Obtained by the Photoacoustic Method, Jpn. J. Appl. Phys., 1998 (sa koautorima).
Osnovne oblasti naučnog i stručnog rada prof. Nikolića su: Tehnološki uslovi sinteze i karakterizacija savremenih elektro-tehničkih materijala, Primena infracrvene spektroskopije u karakterizaciji elektrotehničkih materijala i Primena fotoakustičnih metoda u karakterizaciji materijala. Najvažniji naučni doprinosi su: Sinteza i optičke osobine niza novih poluprovodničkih jedinjenja i legura kao na primer: PbxSn1-xTe, SnS, GeSe2, SnS2, GeSe, PbxHg1-xTe, itd.
Legura PbxSn1-xTe je u raznim armijama sveta od 1980. korišćena za izradu infracrvenih detektora za oblast između 8 i 14 mikrometara, jer do tada ova oblast nije bila pokrivena odgovarajućim detektorima. Objavio je niz radova iz oblasti teorije i primene savremene fotoakustične spektroskopije i publikovao je monografiju o tome;
Sintezovao je nekoliko novih amorfnih poluprovodnika na bazi Ge-Sb-Se(S) koji imaju značajne osobine u primeni za izradu optičkih vlakana za prenošenje signala talasne dužine zračenja CO2 lasera; Objavio je veći broj radova o dielektričnim osobinama heksaferita, kao i o sintezi, merenjima i osobinama oksidnih superprovodnih keramika; Rukovodio je većim brojem projekata iz oblasti nauke o materijalima.