Prof. dr Petar Vasić

Prof. dr Petar Vasić

Prof. dr Petar Vasić

Elektrotehnički fakultet

Prof. dr Petar Vasić rođen je u Beogradu 1934. godine. Diplomirao je 1958. godine na matematičkoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu, a dve godine kasnije postavljen za asistenta na istom fakultetu. Odbranio doktorsku disertaciju 1963. godine na Elektrotehničkom fakultetu, na koji prelazi kao nastavnik matematike iste godine. Od 1965. godine je spoljni saradnik Instituta “Boris Kidrič” u Vinči. Bio je član je Društva matematičara Francuske, a do 1968. i član Matematičkog instituta u Beogradu. Proveo je godinu dana (1967-1968) na usavršavanju u Zapadnoj Nemačkoj. Učestvovao je na međunarodnim naučnim skupovima s referatima u više stranih zemalja, kao i u Jugoslaviji. Bio je Šef je Katedre za matematiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

            Najvažniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i prakse:

            Napisao je 150 naučnih i 20 stručnih radova. Većina radova je objavljena na stranim jezicima. Najznačajniji su: Compléments au traité de KAMKE, XII – Des critères d´intégrabilité de l´équation diférentielle de Riccati (u koautorstvu), Généralisation d´un procédé fournissant des inégalités du type de Rado (u koautorstvu) – Les inégallités pour les functions convexes d´ordre n´Some fonctional équations – Sur une inégalité de M. Petrović.

            Najvažniji naučni doprinosi:

            Definisao je uslove pod kojima neki tipovi diferencijalnih jednačina prvog reda imaju integracioni faktor određenog oblika.

            Formirao je diferencijalnu jednačinu četvrtog reda čiji su integralni proizvodi integrala dve date linearne jednačine drugog reda, a rešen je i problem u slučaju kad je jedna jednačina drugog a druga jednačina trećeg reda.

            Našao je rešenje više klasa i sistema kvadratnih funkcionalnih jednačina, a pri tom je generalisao rezultate nekih naših i stranih matematičara, ukazujući na neka nerešena pitanja iz ove problematike. Na osnovu dobijenih sopstvenih, kao i opštih rezultata, dobijaju se kao jednostavne posledice mnogi rezultati koje su razni matematičari dokazivali, svaki posebnim metodima, zbog čega ovaj rad, odnosno ovo dostignuće Prof. Vasića, ima izuzetno značenje.