Prof. dr Pavle Tomić

Prof. dr Pavle Tomić

Prof. dr Pavle Tomić

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Prof. dr Pavle Tomić rođen je 1948. godine u Turiji, opština Srbobran. Osnovnu školu završio je 1963. godine u rodnom mestu, a gimnaziju u Srbobranu. Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 17. 06. 1971. godine. Srednja ocena studija na drugom stepenu je 9,25. Za postignute rezultate na studijama je nagrađivan. Magistrirao je 30. 05. 1974. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Prosečna ocena na postdiplomskim studijama je 9,00. Doktorsku disertaciju odbranio je takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu 1977. (tada je imao 29 godina).

            Posle završenih studija zapošljava se kao profesor u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, u Novom Sadu. Posle dve godine izabran je za asistenta na Katedri za geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Polovinom 1978. godine izabran je za docenta, godine 1983. za vanrednog profesora, i 1992. godine za redovnog profesora Univerziteta u Novom Sadu.

            Danas na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta, na smeru profesor geografije izvodi nastavu iz Ekonomske geografije i Geografske osnove zaštite životne sredine, a na smeru menadžer u turizmu, nastavu iz predmeta Turizam i zaštita i Svetska privreda i turizam. Održava nastavu na specijalističkim i magistarskim studijama iz oblasti Nastavna geografija i Turizam.

            U početku svoje naučne karijere počeo je da se bavi hidrologijom, posebno sa aspekta korišćenja vode za snabdevanje naselja i industrije. Kasnije ga je rad na fakultetu usmerio u pravcu ekonomske geografije i geografskog aspekta zaštite životne sredine, ali se povremeno vraćao i svom prvobitnom opredeljenju. U ekonomskoj geografiji dao je veći broj značajnih radova iz poljoprivredne, industrijske, a kasnije i turističke geografije. Naučni rad iz oblasti zaštite životne sredine obuhvatao je probleme ugroženosti voda i zemljišta. Smisao za inovativnost i sintetička proučavanja odveo ga je u proučavanje fenomena održivog razvoja i proučavanje regionalno-geografskih problema. Kao rezultat toga nastao je  veći broj samostalnih monografija i monografija u koautorstvu.

            Ukupan bibliografski popis iznosi 278 jedinica, od toga 152 naučni rad; 10 stručni; 5 naučno-popularna; 17 udžbenika (za osnovnu, srednju, višu školu i fakultet); 2 skripte, 78 autorskih jedinica za enciklopediju; 15 ocene radova (prikazi) drugih autora.

            Od naučnih radova 52 je referisano na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Od ukupno 34 objavljenih geografskih monografija, 4 je samostalno napisao (opština Žitište, opština Kovin, opštine Bela Crkva i geografska monografija Turije) dok u preostalih 30 je bio koautor (opština Kanjiža, opština Bačka Topola, Kulturna dobra u turističkoj ponudi Vojvodine, Sustainable Tourism- sustainability principles, practice and policy, Vojvodina i dr.) Više puta je boravio na studijskom boravku, na naučnim skupovima u inostranstvu: Segedinu, Pečuju, Regensburgu, Poznanju, Haleu, Varšavi, Temišvaru, Ohridu, Budimpešti, Bukureštu, Istanbulu, Atini, Sučavi, Tulči, Lisabonu i Seulu.

            U dosadašnjem radu na Fakultetu obavljao je više dužnosti. Između ostalih bio je predsednik Materijalno-finansijskog veća PMF, Predsednik Saveza geografskih društava SFRJ, predsednik Društva geografa Vojvodine. Bio je više puta direktor Instituta za geografiju. Godine 2000. je izabran za Predsednika Srpskog geografskog društva. Iste godine izabran je za redovnog člana Naučnog društva Srbije. Početkom 2002. godine izabran je za člana Saveta za turizam Vojvodine i člana Saveta Geografskog fakulteta u Beogradu, Predsednika Upravnog odbora, Republičkog centra mladih talenata u Novom Sadu, člana Upravnog odbora Turističke organizacije Vojvodine, člana Saveta za turizam Vojvodine. Trenutno je dekan PMF i rukovodilac niza naučnih projekata: projekta Ministarstva za tehnologiju i nauku republike Srbije ‘’Geografski aspekti stanja i pravca razvoja Srbije (Vojvodine)”, međunarodnog projekta ”Kultura i turizam u Regionu Dunav-Kriš-Moriš-Tisa” , kao i brojnih projekata koji se odnose na formiranje  i usmeravanje turističke ponude Vojvodine, odnosno njenih pojedinih lokaliteta. Pored toga on je pokretač i aktivni učesnik naučnog skupa iz oblasti turizma (Savremene tendencije u turizmu, hotelijerstvu i gastronomiji) koji se održava sedmu godinu uzastopno u Novom Sadu ili u kombinaciji sa turističkim destinacijama na prostoru Vojvodine. Pokretač je dva nova naučna časopisa:  Geographica Panonnica (međunarodni časopis sa međunarodnom redakcijom na engleskom jeziku) i Turizam u kojem se objavljuju saopštenja sa naučnog skupa. Takođe je osnivač i jedan od urednika geografskog naučno-popularnog časopisa Gea. Glavni je i odgovorni urednik naučnih izdanja na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

            Uz sve dužnosti uspevao je da se uspešno angažuje na podizanju naučnog podmlatka koji se ogleda u podržavanju rada mladih istraživača ”Branislav Bukurov” na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo u Novom Sadu, radu sa asistentima i uspešnom mentorstvu viša magistara i doktora geogafskih nauka. Do sada je bio mentor 102 diplomska rada, 11 specijalističkih radova, 5 magistarskih radova i 4 doktorata.

            Za svoj dosadašnji rad više puta je pohvaljen. Između ostalog, dobio je: Plaketu Organizacije studenata Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; Zahvalnicu prosvetnog Saveta Vojvodine; Diplomu Prirodno-matematičkog fakulteta iz Novog Sada u znak priznanja za značajan doprinos u radu i razvoju Fakulteta i Plaketu Društva geografa SAP Vojvodine za izuzetan rad i postignute rezultate u nastavi i nauci geografije Vojvodine, Zlatnu značku Kulturno prosvetne zajednice Srbije, Povelju o izboru Naučnog društva Srbije kao istaknuti naučni autoritet, Medalju ”Jovan Cvijić”, Srpskog geografskog društva u znak posebnog priznanja i zahvalnosti za osobite rezultate postignute na unapređenju geografske nauke i nastave.