Prof. dr Đorđe Jović

Prof. dr Đorđe Jović

Prof. dr Đorđe Jović

Institut Vinča

Prof. dr Đorđe Jović, naučni savetnik u Institutu “Vinča”, rođen je 1929. godine u Vrdniku od oca Miloša i majke Katice Popović. Osnovnu školu završio je u Vrdniku, srednju u Novom Sadu, a Prirodno-matematički fakultet, grupa za fiziku u Beogradu 1956. Doktorirao je na Univerzitetu u Beogradu 1965. Zaposlio se u Institutu za nuklearne nauke “Boris Kidrič” u Beogradu 1957. g. Godine 1979. izabran je za v.d. direktora Instituta, a 1980. i 1984. godine za generalnog direktora Instituta Vinča. Skupština Univerziteta u Beogradu izabrala ga je za prorektora Univerziteta u Beogradu za nauku u 2 mandata 1981. i 1983. godine. Posle provedene 31.5 godine u Institutu, izabran je za presednika Privredne komore Beograda, zatim za ministra za nauku i tehnologiju u Vladi Srbije. Od 1992. bio je predstavnik Privredne komore Jugoslavije u Tel Avivu, a od 1994. do 1997. bio je direktor Komercijalno-tehničkog biroa pri ambasadi SR Jugoslavije u Moskvi.
U toku rada u Institutu “Vinča” izabran je u zvanje naučnog savetnika i redovnog profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu i u Centru za multidisciplinarne studije. Radio je i na podizanju mladih naučnih kadrova, rukovodio je izradom većeg broja doktorskih disertacija, magistarskih radova u Institutu.
Dr Jović, boravio je u više navrata u inostranstvu. Bio je kao stipendista M.A.A. u Beču u laboratoriji za neutronsku fiziku AB Atomenergy Stokholm, zatim u Laboratoriji za neutronsku fiziku Dubna SSSR. Boravio je u SAD-u na Massachussetts institut of tehnology i na Argon National laboratory.
U prvoj fazi istraživačkih aktivnosti vezan je za rad u oblasti nuklearne, neutronske i reaktorske fizike. U toj fazi radio je na analizi prinosa neutrona iz (d, n) nuklearnih reakcija, merenju spektra termalnih neutrona na našem reaktoru. Osnovana je Laboratorija za fiziku čvrstog stanja. Tad je započeta i gradnja Kristalnog neutronskog spektrometra i Spektrometra za merenje vremena preleta neutrona (Time of flight). Istraživanja pomoću rasejanja neutrona bila su među najmodernijima u svetu. U drugoj fazi naučnog rada je istraživanje fizike kondenzovanih sistema. Izvedeni su prvi eksperimenti na upoznavanju osnovnih odlika neutronskih snopova nuklearnog reaktora. Nova eksperimentalna iskustva omogućila su uspešan rad na izučavanju strukture i dinamičkih osobina tečnog aluminijuma, kalaja, natrijuma i dr. Ovi eksperimenti, među prvima u svetu, predstavljaju značajan doprinos poznavanja prirode tečnosti. Početkom sedamdesetih stvorene su nove mogućnosti za testiranje teorijskih modela i drugih numeričkih metoda pomoću velikih računarskih sistema. Porastao je interes za izvođenje novih eksperimenata rasejanja neutrona na tečnim metalima.
Dr Jović je sa saradnicima izveo niz eksperimenata i numeričkih izračunavanja koja su doprinos objašnjavanju strukture i dinamičkih osobina tečnosti, kako u odnosu na njihova termodinamička, tako i za izračunavanje korelacionih funkcija i dobijanja međuatomskog potencijala interakcije.
Dr Jović je objavio preko 50 naučnih radova u eminentnim međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima. Najvažniji naučni radovi su: Double-crystal Neutron Spectrometer-Collective Atomic Motions in Aluminium stidied by cold neutron scattering – Thermal Neutron Spectrum Measurements from the Yugoslav Heavy Water Reactor – Virtual Magnon States in Dilute Alloys – Virtual Spin-Vawe State below and obove the Curie – Temperature in a Dilute Fe (Cr) Alloy-Dinamic and Magnetic Properties of Solids and Liquids – The Molecular Dynamics along the Co-existance of Liquids – The Molecular Dynamics along the Co-existance of Liquid-Gas System – Disperxion Relation in Heavy Ice – The Structure Factor in Liquid Sn – Temperature Dependence of the Distribution Functions in Liquid Tin – Structure Factor and Radial Distribution Function in Liquid Aluminium – On the pair Interaction Potentials in Liquid Al and Sn – Temperature Depen-dence on the Second and Fourth Order Moments for Liquid Al and Sn.
Za postignute rezultate, dobio je više priznanja kao što su: Jubilarna nagrada povodom 20 godina rada Instituta Vinča; 1977. Godišnja nagrada Instituta, Nagrada AVNOJ-a za 1989. godinu, zatim Medalja zasluga za narod i Orden rada sa crvenom zastavom.