Prof. dr Vladimir B. Aksin

Prof.dr Vladimir Aksin

Prof. dr Vladimir B. Aksin

Rudarsko-geološki fakultet

Prof. dr Vladimir B. Aksin, geolog, privrednik i redovni profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Unverziteta u Beogradu, rođen je 1928. godine u Adi (Vojvodina) od oca Branislava i majke Ljubice Obrovaški. Osnovnu školu je završio u Adi (1938.), a gimnaziju u Novom Sadu (1946.). Studirao je u Beogradu na Rudarsko-geološkom fakultetu gde je diplomirao 1950. Doktorsku disertaciju iz oblasti istraživanja ležišta i gasa odbranio je 1963. godine na istom fakultetu. Posle kraćeg rada  u preduzeću “Nafta” u Lendavi (1950.-1951.) i odsluženja vojnog roka, zapošljava se 1959. godine u Preduzeću za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa “Naftagas” u Zrenjaninu. Rad na istraživanju ležišta nafte i gasa započinje kao mlađi geolog na istražnim bušotinama, da bi vrlo brzo postao šef Geološke službe i glavni geolog preduzeća. Sa razvojem Naftagasa, postaje direktor Sektora za istraživanje nafte i gasa (1956.-1966.). Dve godine (1966.-1968.) boravi u Libiji (Tripoli) gde je bio angažovan kao ekspert/savetnik u Rudarsko-geološkom departmanu Ministarstva industrije. U periodu 1969.-1976. radi kao pomoćnik generanlog direktora Kombinata, a zatim SOUR Naftagasa. Od kraja 1976. pa do penzionisanja 1993. je savetnik Poslovodnog odbora SOUR Naftagas i ekspert/savetnik generalnog direktora Naftne industrije Srbije (NIS).

Paralelno sa radom u privredi bio je i univerzitetski nastavnik. Za honorarnog nastavnika Rudarsko-geološkog fakulteta izabran je 1961. godine za docenta, zatim i vanrednog profesora, a 1980. godine za redovnog profesora. Predavao je na Rudarsko-geološkom fakultetu predmete Geologija nafte, Metode istraživanja ležišta nafte i gasa i Naftne provincije sveta i bio mentor ili član komisija za magistarske i doktorske disertacije u Beogradu, Novom Sadu i Zagrebu.

U cilju usavršavanja, specijalizacije i razmene iskustava, te kao član privrednih i državnih delegacija i na kongresima i simpozijumima  boravio je u velikom broju država Evrope, Azije, Afrike i  obe Amerike (23), a najviše i po nekoliko puta u SAD, SSSR,  Mađarskoj, Rumuniji, Francuskoj i Libiji.

U toku svog radnog veka bio je dugogodišnji član Upravnog odbora Matice srpske i član Savjeta za naftu i plin JAZU, te član mnogih komisija, saveta i radnih grupa. Dugi niz godina bio je član jugoslovenske delegacije u stalnoj Komisiji SEV za naftu i gas (1971-1988) i Komiteta za privrednu i naučnoistraživačku saradnju SFRJ sa SAD, SSSR, Mađarsku i Rumuniju.

Danas je član Odbora za energetiku i Odbora za geodinamiku SANU, Odbora za prirodne nauke Matice srpske i potpredsednik je Nacionalnog komiteta lista “Naftaš”, a bio je i dugogodišnji član Uređivačkog odbora časopisa za prirodne nauke Matice srpske, te član redakcijskih pododbora (geologija, rudarstvo i energetika) za Enciklopediju Jugoslavije i Enciklopediju Vojvodine. Sada je član Uređivačkog kolegijuma Enciklopedije Novog Sada i monografije “Tija voda” udruženja “PČESA” iz Novog Sada.

Napisao je i objavio više od 94 i napisao je ili učestvovao u obradi 45 značajnih elaborata, analiza i studija iz oblasti geologije nafte i istraživanja i korišćenja geotermalne energije i energetike u celini. Veliki deo publikovanih dela je visokog naučnog ranga, a 6 je objavljeno u časopisima i zbornicima u inostranstvu (SAD,  Velika Britanija, Italija i Mađarska).

Napisao je, knjigu “Geologija nafte“, koja služi kao univerzitetski udžbenik na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu i odgovarajućim fakultetima u Boru, Tuzli i Zagrebu. Takođe, i nekoliko skripti za fakultetsku nastavu i srednje stručne škole.

Među najvažnije njegove naučne radove spada studija “Teoretski problemi klasifikacije ležišta nafte i gasa i njen značaj za istraživanje, sa posebnim osvrtom na ležišta Banata” (doktorska disertacija), zatim “Naftna i gasna ležišta Srbije“, “Termalne i mineralne vode Vojvodine i mogućnosti korišćenja“. U doktorskoj disertaciji je, po prvi put u nas, dat sadržajni prikaz geološke građe Panonskog basena na teritoriji Srbije, te otkrivenih ležišta nafte i gasa, a predložena je i nova klasifikacija ležišta.

Učestvovao je sam, ili u timu stručnjaka, u koncipiranju i izradi nekoliko desetina studija, analiza i razvojnih planova i programa, te projekata i investicionih programa, pa i onih strateškog i državnog značaja, posebno u delovima programa i projektima vezanih za sirovinsku bazu. Posebno pominjemo izradu studije “Analiza postojećeg stanja istraženosti energetskih sirovina – sirove nafte i prirodnog gasa, sa predlogom za intenziviranje toga istraživanja u zemlji i inostranstvu, urađeno za potrebe SIV-a”. Vodeći je autor i glavni koordinator izrade multidisciplinarne strateške studije Odbora za energetiku koja ima naslov «istraživanje i korišćenje izvora geotermalne energije u svetu i u Srbiji».

Više od 20 godina bio je recenzent elaborata o rezervama nafte i gasa za Pokrajinsku i Repupličku komisiju za verifikaciju rezervi, a pet godina za investiciona programe, odnosno glavne rudarske projekte za naftna i gasna polja. Bio je recenzent programa i planova, te savetnik za istraživanje nafte i gasa kod nadležnih preduzeća u Sloveniji, Bosni i Srbiji.

U svom praktičnom radu na istraživanju i razradi ležišta nafte i gasa, kao i u naučnom radu, najviše se bavio proučavanjem tipova ležišta nafte i gasa, te metodama istraživanja različitih tipova ležišta, uz praktičnu primenu. Bavio se ekonomskom problematikom istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i energetike u celini. Od 1975. godine intenzivno se bavi istraživanjem i korišćenjem geotermalnih voda.

Prof. V. Aksin je  veoma zaslužan za istraživanje ležišta nafte i gasa u Panonskom basenu i za otkrivanje mnogih naftnih i gasnih polja u Vojvodini i Pomoravlju, a ostvario je i značajne rezultate na proučavanju istraživanja i korišćenja geotermalne enerije.

U toku svog veka dobio je brojna priznanja (plakete, zahvalnice i dr.). te novčane nagrade, a odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vencem i zatim Ordenom rada sa crvenom zastavom, isključivo radi postignutih rezultata istraživanja ležišta nafte i gasa.