Prof. dr Budimir V. Filipović

Prof. dr Budimir V. Filipović

Prof. dr Budimir V. Filipović

Rudarsko-geološki fakultet

Prof. dr Budimir V. Filipović, redovni profesor RGF Univerziteta u Beogradu, rođen je 1934. u Leskovcu, od oca Vladimira i majke Natalije Marčić. Osnovnu školu i gimnaziju takođe je završio u Leskovcu 1954. Na Geološkoj grupi PMF diplomirao 1958. godine. Posle kraćeg vremena provedenog u Geološkom zavodu u Sarajevu (1959/60), 1960. godine izabran za asistenta za hidrogeologiju, najpre na Grupi za geologiju PMF, a od 1963. godine na RGF (Smer za hidrogeologiju i inženjersku geologiju), i to za isti predmet. Magistarski rad je odbranio 1963. a doktorsku disertaciju 1967. godine iz oblasti hidrogeologije pod nazivom: “Hidrogeološka klasifikacija ležišta mineralnih sirovina na primeru Kosovskog basena“. Godine 1968. izabran je za docenta, 1974. za vanrednog profesora za predmet «Metodika hidro-geoloških istraživanja», u zvanje redovnog profesora za isti predmet izabran je 1980. godine. Poslednjih desetak godina drži nastavu na Institutu za hidrogeologiju iz predmeta “Regionalna hidrogeologija Jugoslavije” i “Mineralne vode”. U proteklom periodu držao je vežbe i predavanja iz predmeta “Opšta hidrogeologija”, “Rudnička hidrogeologija”, “Specijalna hidrogeologija” i dr.

Drži nastavu iz oblasti hidrogeologije na trećem stepenu, o čijem izvođenju i vodi brigu. Iza ove aktivnosti ostalo je više desetina magistranata, a većini od njih bio je i mentor. Takođe, bio je član, ili mentor više odbranjenih doktorskih disertacija iz oblasti hidrogeologije.

U periodu 1971-1998. bio je najpre, šef Smera za hidrogeologiju, rukovodilac OOUR-a Grupe za hidrogeologiju i Instituta za hidrogeologiju u dužem vremenskom intervalu. U dva navrata bio je prodekan RGF i predsednik Saveta fakulteta, kao i šef Geološkog odseka Fakulteta.

U periodu 1966-1989. obavio je duže, ili kraće studijske boravke u Poljskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Francuskoj, Rusiji, ČSSR  i dr.,  u toku 1968. godine proveo je 6 meseci na Specijalizaciji na Univerzitetu “Lomonosov” u Moskvi. Služi se ruskim i francuskim jezikom.

Član je SGD, odnosno, bio je i član Odbora društva, jedan od Osnivača i Predsednik Sekcije za hidrogeologiju SGD, zatim, SHD; član je SITJ, gde trenutno, obavlja dužnosti: potpredsednika SIRGJ, a bio je i  član  Izvršnog odbora SITS.

Sada je član Odbora JKHIG, a u prethodnom periodu i predsednik Komiteta, kao i član Organizacionih odbora više održanih Simpozijuma u periodu od 1971-1999., a bio je i Predsednik Organizacionog odbora naučnog skupa “100 godina hidrogeologije u Jugoslaviji” (1997 godina). Takođe, član je uređivačkog odbora časopisa “Geološki anali Balkanskog poluostrva”, “Zbornika meteoroloških i hidroloških radova” SHZ, “Balneoklimatologija” Saveza banjskih i klimatskih mesta Srbije  gde je predsednik Tehničke sekcije i član Izvršnog odbora. Bio je član Međunarodne organizacije hidrogeologa (AIH) i  potpredsednik Komisije za hidrogeologiju KBGA (Karpato-balkanske Geološke Asocijacije).

Naučno-stručna aktivnost se posebno odnosi, u proteklom periodu, i na planu NIR. Objavio je preko 200 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu, više monografija, udžbenika i skripata. Autor je, ili koautor više desetina studija, elaborata, izveštaja, projekata, recenzija i sl. (preko 150), čime je nesumnjivo, značajno doprineo i uticao na razvoj struke i nauke u nas, a i šire na formiranje obrazovnog procesa.

Udžbenici  i sl.: (1)«Praktikum iz hidrigeologije» (1972),  (2) »Odabrana poglavlja iz predmeta Hidrogeologija ležišta mineralnih sirovina» (skripta) sa N.Milojevićem,  za 3-ći stepen nastave na  Rudarskom odseku, 1966.; (3) «Hidrogeologija ležišta mineralnih sirovina» (sa R.Valjarevićem), udžbenik, Sarajevo, 1977.; (4) «Hidrogeološka istraživanja za potrebe vodosnabdevanja», udžbenik, 1975.; (5) «Metodika hidrogeoloških istraživanja», udžbenik, 1980; (6) «Zaštita podzemnih voda» (sa S.Vujasinovićem), udžbenik, 1982.; (7) «Mineralne vode» (sa N. Dimitrijevićem), udžbenik 1991; (8) «Regionalna hidrogeologija» (autorizovana predavanja), 1990.; (9) «Geofizički karotaž u hidrogeološkim istraživanjima» (H.Repsolda), prevod sa više saradnika, 1993.

Monografije i sl.: (1) «Hidrogeologija ležišta bakra «Majdanpek» ( sa N. Dimitrijevićem i V.Tomićem), 1975.;  (2) «Hidrogeologija teritorije Beograda» (sa M. Milivojevićem i N. Dimitrijevićem), 1975. (3) «Geologija Srbije», knj. VIII «Hidrogeologija» (sa grupom autora, 1976.; (4) «Ground Waters in Carbonate Rocks of the Carpatin-Balkan Mauntian Range» ( ed. Z. Stevanović, B.Filipović), 1995. (5) «Matematičko modeliranje transporta zagađenja podzemnih vodaiz deponija pepela i šljake u otkopane prostore površinskih kopova» (grupa autora), 1996. ; (6) «Vodni mineralni resursi litosfere Srbije» (grupa autora 1996.; (7) «Mineralne, termalne i termomineralne vode Srbije», 2003.

Učesnik je velikog broja stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu (savetovanja, simpozijumi, konferencije,  kongresi i sl.) sa jednim ili više saopštenja.Pored toga, učesnik je u realizaciji međunarodnih projekata iz domena vodoprivredne problematike u Libiji i Iranu, kao ekspert za hidrogeologiju, čiji su nosioci bili jugoslovenska preduzeća i instituti.

Svojim dosadašnjim radom nesumnjivo je uticao i doprineo razvoju struke i nauke u oblasti hidrogeologije u celini, a posebno: u razvoju obrazovnog procesa i formiranja profila hidrogeologa u okviru geoloških nauka, kao autor, ili koautor više udžbenika, skripata, praktikuma, prevoda i sl; u razvoju i unapređenju hidrogeoloških istraživanja i primeni savremenih metoda za potrebe rudarstva, građevinarstva, poljoprivrede, zaštite životne sredine, balneologije i dr. kroz izradu više studija, projekata i elaborata.

Takvim svojim aktivnostima, u saradnji sa svojim mlađim kolegama, oformio je, praktično, jugoslovensku školu hidro-geologije koja, kao takva, svakim danom skreće sve veću pažnju i na inostranom planu, što nesumnjivo ide u prilog realnoj valorizaciji učinjenih napora u proteklom periodu.

Treba pomenuti i činjenicu da je dobio više plaketa, zahvalnica, pohvalnica i sl., među kojima se ističu: Povelja za dugogodišnji rad i doprinos razvoju hidrogeologije u Jugoslaviji povodom “100 godine hidrogeologije u Jugoslaviji” i Izbor za počasnog člana SITS-a. Nosilac je povelje RHMZ povodom 150 godina meteorologije u Srbiji”.    Od 2000. godine je u penziji.