Prof. dr Milovan V. Radovanović

Prof. dr Milovan V. Radovanović

Prof. dr Milovan V. Radovanović

Prirodno-matematički fakultet

Prof. dr Milovan V. Radovanović, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođen je 1931. godine u Skoplju, od oca Vojislava i majke Vukosave Piletić. Osnovnu i nižu muzičku školu učio u Skoplju. Maturirao je u III muškoj realnoj gimnaziji u Beogradu 1949. godine. Studirao geografiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu i diplomirao 1955. godine.
Izabran je za asistenta za geomorfologiju na Katedri za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta 1957. godine. Doktorsku disertaciju iz geografskih nauka pod naslovom Prizrenski Podgor-Antropogeografska studija, odbranio je na Katedri za geografiju Prirodno matematičkog fakulteta, 1962. Godine 1963. izabran je za docenta za predmet Antropogeografija, za vanrednog profesora Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu 1971. a 1980. godine izabran za redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta u Beogradu za predmet Urbani sistemi, kao i za nučnog savetnika u CDI IDN, i za redovnog profesora u Centru za multidisciplinarne studije Beogradskog univerziteta, smer zaštita i unapređenje životne sredine sa demografijom. U CDI IDN je radio do 1987., kada je prešao na rad u Geografski institut “Jovan Cvijić” SANU, gde je penzionisan 1996. godine. Od 1997. je redovni profesor na Odseku na geografiju Prirodno matematičkog fakulteta u Banja Luci.
I posle prestanka stalnog radnog odnosa sa Prirodno matematičkim fakultetom, odnosno Geografskim fakultetom u Beogradu, prof. Radovanović je sve vreme do danas aktivno učestvovao u njegovom radu kroz postdiplomske studije i u komisijama za ocenu i odbranu magistarskih i doktorskih teza.
Bio je šef Katedre za geografiju i upravnik Geografskog instituta Prirodno matematičkog fakulteta 1966/67; prodekan Prirodno matematičkog fakulteta 1971-1975; član Saveta Arhitektonskog fakulteta; upravnik Centra za demografska istraživanja Instituta društvenih nauka 1985/86; predsednik Naučnog veća IDN; direktor Geografskog instituta SANU i rukovodilac Odeljenja društvene geografije; član Etnografskog odbora SANU u jednom mandatnom periodu; član Među-odeljenskog odbora SANU za proučavanje Kosova i Metohije.
Godine 1963.bio je na Geografskom fakultetu MGU u Moskvi i na Geološko-geografskom fakultetu Univerziteta u Tbilisiju; po pozivu MGU 1967., držao je predavanja o stanovništvu Jugoslavije; u Minhenu, 1969. kao član delegacije Prostornog plana Srbije vodi pregovore sa Bavarskom vladom o funkcionalnoj integraciji Podunavlja; u Moskvi, 1977., po pozivu Saveta za istraživanje proizvodnih snaga pri GOSPLAN-u SSSR, kao i 1970 u Poljskoj, u okviru saradnje Univerziteta “Adam Mickijevič” u Poznanju i Beogradskog Univerziteta, učestvije u pregovorima.
Prof. Radovanović je rukovodio izradom 16 doktorskih disertacija iz geografskih nauka. Takođe, je rukovodio ili uče-stvovao u komisijama za ocenu i odbranu 40 magistarskih radova iz geografije, demografije, urbanizma, prostornog planiranja i zaštite životne sredine. Inicijator je i organizator postdiplomskih studija iz nauke o stanovništvu na Prirodno matematičkom fakultetu u Beogradu i jedan od inicijatora postdiplomskih studija iz Zaštite i unapređenja životne sredine sa demografijom u CMS.
Prof. Radovanović je do sada objavio 112 naučnih radova, od kojih 28 studija i rasprava monografskog karaktera iz sledećih oblasti: teorija i metodologija geografije; teorija životne sredine; antropogeografija, etnogeografija, demografija, politička geografija i geopolitika; prostorno i urbanističko planiranje; urbana geografija; geomorfologija. Od toga je 14 monografija i 17 ostalih naučnih radova posvećeno antropogeografskim, demografskim i političko-geografskim problemima Kosova i Metohije. Iz ove grupe radova pominjemo sledeće: Stanovništvo Prizrenskog Podgora, Glasnik Muzeja Kosova i Metohije, Priština, 1965; Kosovo i Metohija u Republici Srbiji i Saveznoj Republici Jugoslaviji, Valjevo, 1993; Kosovo i Metohija kao geografska i etnokulturna celina Republike Srbije, Savezne Republike Jugoslavije i Jugoistočne Evrope, Edicija “Etnički prostor srba”, knjiga 1, Geografski fakultet, 1993. Isto delo objavljeno je na engleskom jeziku u knjizi “The Serbian Question in The Balkans”, University of Belgrade – Faculty of Geography, 1995; – Antropogeografske i etnodemografske osobenosti šarplaninskih župa Gore, Opolja i Sredske, Srbi i Albanci i ostali etniciteti na Kosovu i Metohiji sa osvrtom na pojave međuetničke flotantnosti i njihovu uslovljenost, “Etnički odnosi Srba sa drugim narodima i etničkim zajednicama”. Desrbizacija i albanizacija Kosovsko-metohijske Stare Srbije – Arhiv za pravne i društvene neuke, knj. LIV, br. 3 Beograd 1998. str 3-39. Jugoistok Srbije – kontinuitet krize i mogući ishodi (jedan od autora) Pos. izdanje Instituta za geopolitičke studije, knj. 5, Beograd 2001. 84 str. Goranies, Muslims and Turks in the Šar (Shar) Mountain župes (parishes) of Serbia, Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, 2002. p. 7-22. Etnički i demografski procesi na Kosovu i Metohiji, Liber Press, Beograd, 2004. str. 668.
Prof. Radovanović je rukovodio izradom 10 NI projekata, od kojih su dva posvećena šarplaninskom regionu Kosova i Metohije: Sirinićka župa i Šarplaninske župe Gora, Opolje i Sredska.
Prof. Radovanović je bio predsednik organizacionih komiteta 10 naučnih skupova nacionalnog značaja, od kojih je jedan izveden u organizaciji Naučnog društva Srbije: Aktuelni problemi demografskog razvitka u Srbiji”, Aranđelovac, 1982. Bio je predsednik Organizacionog komiteta Prvog međunarodnog Jugoslovenskog simpozijuma o stanovništvu (Ohrid, 1973). Učestvovao je sa referatom na preko 30 ostalih naučnih skupova.
Član je Srpskog geografskog društva (od 1949); član Geografskog društva Republike Srpske (od 1993); član Statističkog društva Srbije; član Saveza demografa Jugoslavije; Member of the National Geographic Society (1992), Washington, USA; počasni član Geografskog društva Makedonije.
Priznanja: Oktobarska nagrada Beograda 1974. godine za rad na Istoriji Beograda; Zlatna plaketa i Povelja Univerziteta “Kiril i Metodij” u Skoplju; Medalja Jovana Cvijića, dodeljena 1991. godine.