Prof. dr Nadežda Vanlić-Razumenić

Prof. dr Nada Vakniv Razumenić

Prof. dr Nadežda Vanlić-Razumenić

Institut Vinča

Prof. dr Nadežda Vanlić-Razumenić je rođena 1935. godine u Beogradu profesorskoj porodici. Obrazovala se u Beogradu i diplomirala Hemijski inženjering 1961. godine na Univerzitetu u Beogradu. Bila je zaposlena u Institutu Vinča za nuklearne nauke od aprila 1962. do aprila 2000. Prvih deset godina, posvećena su razvoju i istraživanju organskih jedinjenja obeleženih sa beta-emiterima C-14, S-35, H-3, i P-32. Njen glavni interes je bio u istraživanjima u oblasti hemije i biohemije radiofarmaceutskih Tehnecijum jedinjenja počevši od 1973. godine. Tehnecijum je prilično nova veštačka radionuklida sa dominantnom ulogom u nuklearnoj medicinskoj dijagnostici (scintigrafija), sa diverznom hemijom, usložena prisustvom kalaja i Tehnecijum kompleksa u dijagnostičkim sredstvima. Dakle, glavne teme njenog istraživanja je hemija navedenih kompleksa, kao i njihovo biohemijski ponašanje. Doktorirala je 1981. godine na Fakultetu za farmaciju predstavljajući tezu: BIOCHEMICAL BEHAVIOUR OF THE RENAL RADIOPHARMACEUTICAL TECHNE-TIUM COMPLEX IN THE RAT KIDNEY TISSUE. Na osnovu teze pet radova koji su objavljeni u međunarodnim naučnim časopisima koji pokrivaju značajan deo disertacije.

Njena dugotrajna Istraživanja je obuhvatila su Radiohemiju, fizičku hemiju, biohemiju, organsku hemiju (Sinteza organskim ligandima), i analitičku hemiju radioaktivnih lekova. Ona sintetisala i razvila niz radiofarmacima korišženih za scintigrafije različitih organa. Bila je šef odseka obeleženih jedinjenja i vodila je istraživački tim za technecijum jedinjenja.

Pohađala je letnju školu za radiofarmaciju na Univerzitetu USC (L.A.) u 1977. sa IAEA stipendijom. 1978. provela je 6 meseci u Institutu za nuklearna istraživanja u Drezdenu (Prof. R. Münze). Tokom 1987/1988 IAEA ju je poslao na Uneversity of Cicinnati (Ohio,USA) gde je učestvovala u istraživanju hemije i biohemije novih dizajniranih Tehnecijum kompleksa (Tc-99 i Tc-99m) na čelu sa Prof. E. Deutsch. Isto tako, imala je nekoliko naučnih poseta Nuclear Institute “Demokritos u Atini. Dr Nada Razumenić dobila je godišnju nagradu za 1985. utvrđenu od strane Instituta Vinča za seriju radova pod naslovom Osnovna istraživanja Tc kompleksa.

Ona je profesor u Školi za radioizotope Instituta od 1982. godine i njena predavanja su objavljena u udžbeniku Centra pod nazivom: Radioactive Labelling of Molecules. Tokom tri perioda, od kojih je svaki trajao 5 godina, bila je koordinator veoma uspešnih naučnih projekata koje je laboratorija odobrena od strane Ministarstva nauke Republike Srbije. Ona je član Srpskog hemijskog i farmaceutskog društva, društva za nuklearnu medicinu Jugoslavije, i Evropskog udruženja za nuklearnu medicinu (Amsterdam).

Lista njenih objavljenih radova obuhvata 170 bibliografskih jedinica na sledeći način: 47 naučnih radova (30 njih u eminentnim međunarodnim časopisima, 17 u eminentnim domaćim časopisima, uključujući i pregled radova u Tc chemistry); 19 radova (3 u eminentnim međunarodnim, 10 u međunarodnim i 6 u domaćim). Imala je 90 kongresnih prezentacija (28 na međunarodnim i 62 na domaćim skupovima, uključujući i 9. predavanja o radiofarmaciji, radiološkoj zaštiti, i fizičkoj hemiji). Bila je urednik i glavni autor monografije Radiopharmaceuticals-Synthesis, svojstva i primene, kao i koautor nekoliko drugih knjiga. Njeni naučni rezultati su navedeni 130 puta (Science Citation Index).