Dr Zoran Maksimović

Dr Zoran Maksimović

Dr Zoran Maksimović

Institut Vinča

Dr Zoran Maksimović rođen je 1928. godine u Beogradu, gde se školovao i diplomirao na grupi za fiziku i hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta. Na istom fakultetu u Beogradu je i doktorirao. Zaposlen u Institutu “Vinča” u zvanju naučnog savetnika. Radio je u Međunarodnoj agenciji za mirnodopsku primenu atomske energije, na Univerzitetu u Kembridžu, zatim u Moskvi, u institutima za hemijsku fiziku i fizičku hemiju, ANSSSR. Važniji radovi kojima je uticao na razvoj teorije i praske: Autor je ili koautor 73 objavljena naučna rada od čega 44 rada u stranim časopisima i 29 u domaćim. Ima 11 saopštenja na domaćim i 16 saopštenja na stranim kongresima.
Najvažniji doprinosi su u sledećim radovima ( svi sa koautorima): Solvent Extraction from Halide Solutions, Pt. 5. Temperature Dependence and Dissociation of Ion Pairs – Mass Spectrometric Determination of the Burn-up Characteristics from the Measured Isotopic Composition of Neodymium in Fission Products – Solvent Extraction of Some Actinides by Trilaurylaminoxide – An NMR Determination of Constants of Association in Chloroform- Dialkyl Ketone Solutions – Determination of Empirical Parameters of Solvent Polarity Et in Binary Mixtures by Solvatochromic Pyridiinium-N-Phenol Betaine Dyes – Gamma-Spectrometric Determination of the Burn-up of RA Reactor Fuel, III – A model of the burn-out process and a method for determination of the burn-up of the fuel – Influence of Additives on Detonation Characteristics of Tetranitromethane Dynamics of Explosions – Effects of Organic Diluents on Detonation Propagation in Tetranitromethane – Uticaj organskih rastvarača na detonacione karakteristike metil nitrata.

            Najvažniji naučni doprinosi su se kretali u četiri oblasti:

  • Fizička hemija ekstrakcionih procesa: sinergistički efekti kod separacije urana od fisionih produkata – novi reagensi kod prečišćavanja plutonijuma od fisionih produkata.
  • Određivanje stepena izgaranja nuklearnog goriva destruktivnim i nedestruktivnim metodama (rezultati u ovoj oblasti dignuti su na stepen saradnje sa Čehoslovačkom).
  • Izučavanje interakcija između organskih rastvarača: izučavanje vodonične veze kod različitih organskih rastvarača u smešama.
  • Hemija i fizika detonacionih procesa: fizika eksplozije merenja udarnih i detonacionih talasa aerosolne eksplozije.