Prof. dr Dragoslav Herceg

Prof. dr Dragoslav Herceg

Prof. dr Dragoslav Herceg

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad

Prof. dr Dragoslav Herceg, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, rođen je 1948. godine u Kuli, Vojvodina, Srbija, od oca Đorđa i majke Milosave Pejak. Osnovnu školu i Gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” završio je u Novom Sadu. Na studije matematike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu upisao se školske 1967/68. godine a diplomirao je 1971. Na istom fakultetu je završio poslediplomske studije, odbranom magistarske teze “Približno rešavanje nekih klasa operatorskih jednačina” 1976. godine, i odbranio doktorsku disertaciju “Diferencni postupci sa neekvidistantnim mrežama” 1980. godine.

Školske 1971/72. godine radio je kao asistent na Višoj tehničkoj školi u Novom Sadu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu izabran je za asistenta 1972, za docenta 1980, za vanrednog profesora 1985. i za redovnog profesora 1989. godine. Na naučnom usavršavanju u Matematičkom institutu Univerziteta u Minsteru, Nemačka, proveo je osam meseci 1977/78. godine. Bio je gostujući profesor u Koimbri, Portugalija, 1989. godine.
Bio je rektor Univevziteta u Novom Sadu (1991-1996), dekan Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu 1985-1987, prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta za matematiku (1996-1998), di-rektor Instituta za matematiku (1980-1985, 1989-1991), rukovodilac Instituta za matematiku 1998-2002, šef računskog centra (1979-1980), predsednik Saveta Fonda Univerzitetskog obrazovanja Vojvo-dine, član Republičkog saveta za nauku, član Republičkog saveta za unapređenje univerzitetskog obrazovanja i predsednik Upravnog odbo-ra Matematičkog instituta u Beogradu (1998-2001).
Sada je direktor Departmana za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i popredsednik Matice srpske.
Natsavu na osnovnim i poslediplomski studijama držao je na više fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Prirodno-matematički, Tehnološki, Medicinski, Učiteljski, Fakultet tehničkih nauka.
Bio je mentor osam odbranjenih doktorskih disertacija, osamnaest odbranjenih magistarskih teza, pet odbranjena specijali-stička rada i osamnaest diplomskih radova.
Bio je član više komisija za odbranu doktorskih disertacija i magistarskih teza i specijalističkih radova na Prirodno-matematič-kim fakultetima u Novom Sadu, i Beogradu, na Elektronskom fakul-tetu u Nišu, na Tehmičkom fakultetu “Mihailo Pupin” u Zrenjaninu, na Ekonomskom fakultetu u Subotici, na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, na Učiteljskom fakultetu u Somboru.
Objavio je osamnaest udžbenika i zbirki zadataka za fakultete, više škole i gimnazije, i nekoliko priručnika sa četrdesetčetiri izdanja. Takođe je koautor dve monografije.
U toku nastavničke karijere uvodio je i predavao veći broj predmeta. Posebno treba istaći pisanje udžbenika i priručnika za srednje škole i aktivnosti u vezi uvođenja računara u školsku praksu. Autor je prvog srednjoškolskog udžbenika iz numeričke matematike u Srbiji (1979. i 1990.). Koautor je i prvih udžbenika sa elektronskim dodatkom za interaktivan rad studenata i učenika (2001. i 2003.).
Za svoj rad dobio je više povelja, plaketa i diploma, a Oktobarsku nagradu Novog Sada za izuzetne naučne rezultate, razvoj naučnog podmlatka i organizaciju naučnog rada, kao i popularisanje numeričke matematike, dobio je 1990. godine.
Naučna oblast kojom se bavi je matematika, uža naučna oblast numerička matematika.
Objavio je više od 110 naučnih radova u domaćim i vodećim inostranim naučnim časopisima iz numeričke matematike.
Učestvovao je sa saopštenjima na preko pedeset domaćih i međunarodnih kongresa i seminara.
Organizovao je 26 naučna skupova, od toga 12 domaćih, kao pred-sednik programskog odbora, jednog međunarodnog kao član organiza-cionog odbora, jednog međunarodnog mini simpozijum na Drugom svet-skom kongresu nelinearne analize u Atini 1996. godine, četiri doma-ća kao predsednik organizacionog odbora i osam domaćih kao član organizacionog odbora.
Od 1993. godine je glavni i odgovarni urednik je časopisa Novi Sad Journal of Mathematics. U istom časopisu je bio zamenik glavnog i odgovornog urednika od 1988. godine, a član redakcije od 1983. godine.
Recenzent je u više domaćih i stranih naučnih časopisa i u referativnim žurnalima Zentralblatt fur Mathematik (od 1984.) i Mathematical Reviews (od 1986.).
Održao je više predavanje po pozivu u Nemačkoj, SAD, Mađar-skoj, Portugalu i Jugoslaviji.
Bio je rukovodilac domaćih naučnih projekata: Numerička i statistička obrada podataka, Vojvođanska akademija nauka i umet-nosti i Samoupravna interesna zajednice za naučni rad Vojvodine od 1985-1993, Matematički modeli i strukture sa primenama, Repu-bličko ministarstvo za nauku Srbije, od 1994. do 2000. godine i jednog međunarodnog Numerical solution of operators equations, finansiranog od strane National Science Foundation YU-USA, od 1988-1991. Sada rukovodi naučnim projektom Numeričko rešavanje operatorskih jednačina (1840), Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije.
Člana GAMM-a (Društvo za primenjenu matematiku i mehani-ku, Nemačka) od 1980, člana AMS (Američko matematičko društvo) od 1986, SIAM (Društvo za industrijsku i primenjenu matematiku, SAD) od 1992. godine.
U naučnom radu profesor Herceg se bavio numeričkim rešava-njem konturnih problema sa i bez perturbacionog parametra i nume-ričkim rešavanjem saistema linearnih i nelinearnih jednačina. U literaturi je poznata njegova trotačkasta diferencna šema četvrtog reda Hermitovog tipa za numeričko rešavanje singularno pertur-bovanih konturnih problema običnih diferencijalnih jednačina.
U naučnom i stručnom radu profesora Hercega ističe se rad sa mladim naučnim radnicima u okviru Grupe za numeričku matematiku, kojom rukovodi neprekidno od 1979. godine.
Poslednjih nekoliko godina profesor Herceg se bavi metodi-kom nastave matematike i organizovao je više seminara za srednjo-školske profesore na tu temu, kao i specijalističke studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.